Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 11

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-27 06:06:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 315 | Lượt Download: 1 | File size: 0.019001 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương IV.

QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Tiết 13 Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN
TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh biết được sự hình thành trật tự thế giới mới – tr ật t ự hai
cực I-an-ta sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Biết được sự hình thành, mục đích, vai trò của tổ chức Liên hợp quốc.
- Trình bày được những biểu hiện của chiến tranh lạnh và hậu quả của nó.
- Đặc điểm quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh.
2. Tư tưởng:
Giúp h/s thấy được khái quát toàn cảnh của thế giới trong nửa sau thế kỷ
XX với những diễn biến phức tạp và đấu tranh gay gắt vì m ục tiêu hoà bình th ế
giới, độc lập dân tộc.
3. Kỹ năng:
Học sinh có thói quen quan sát tranh ảnh và sử dụng bản đồ thế giới, rèn
luyện phương pháp tư duy khái quát và phân tích.
II. Thiết bi, tài liêu
- Tài liệu tham khảo + Tranh ảnh
III. Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:

? Trình bày tình hình chung của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới
thứ hai.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới:
Sau chiến tranh thế giới II, sự phân chia thành hai phe t ư b ản ch ủ nghĩa và
XHCN đã trở thành đặc trưng lớn nhất chi phối tình hình chính trị thế giới sau
chiến tranh.
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt đông 1
? Hội nghị I – an - ta được tiến hành vào
thời gian nào?
? Cho biết thành phần tham dự ? Địa
điểm.
- 3 nước: Liên xô, Mỹ, Anh.
- GV: giới thiệu bức tranh hình 22 (sgk).
? Hội nghị thông qua nội dung gì?
- H/s đọc dòng chữ nhỏ skg – tr45.

I. Sự hình thành trật tự thế giới
mới.
- Từ 04-11/2/1945 Liên xô, Mỹ, Anh
tổ chức Hội nghị I – an - ta.

- Hội nghị thông qua các quyết định
quan trọng về việc phân chia khu
vực ảnh hưởng giữa Liên xô và Mỹ
-> Những thỏa thuận trên trở thành
khuôn khổ của một trật tự thế giới
- GV: giải thích trật tự thế giới 2 cực.
mới lịch sử gọi là trật tự hai cực I –
Hoạt đông 2
an – ta.
? Hội nghị I – an - ta còn có quyết định II. Sự thành lập Liên hợp quốc.
gì?.
- Được thành lập vào tháng 10/1945.
? Tổ chức này được thành lập vào thời - Nhiệm vụ: Duy trì hoà bình và an
gian nào? Nhiệm vụ của Liên hợp quốc ninh thế giới phát triển mối quan hệ
là gì?.
hữu nghị, hợp tác quốc tế về kinh
- GV: đọc tư liệu SGV – tr52
tế văn hoá xã hội.
- GV: giới thiệu hình 23 – sgk.
- H/s quan sát.
- Trong hơn nửa thế kỷ qua, Liên
? Nêu những việc làm của Liên hợp hợp quốc đóng vai trò quan trọng
quốc trong hơn nửa thế kỷ qua?
trong việc trong việc duy trì hòa

- Duy trì hoà bình.
- Chống chủ nghĩa thực dân.
- Chống phân biệt chủng tộc.
- Chống đói nghèo và dịch bệnh...
? Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc thời
gian nào và là thành viên thứ bao nhiêu
? Quan hệ giữa liên hợp quốc với Việt
Nam.
- Quan hệ ngày càng phát triển.
Hoạt đông 3
? Cho biết tình hình thế giới sau chiến
tranh thế giới II?

bình và an ninh thế giới, đấu tranh
chống chủ nghĩa thực dân, giúp đỡ
các nước phát triển kinh tế.
- VN gia nhập Liên hợp quốc tháng
9-1977 và là thành viên thứ 149.

III. Chiến tranh lạnh
- Sau chiến tranh thế giới II đã diễn
ra cuộc đối đầu căng thẳng đỉnh
điểm là Chiến tranh lạnh giữa 2
phe: Tư bản chủ nghĩa (Mỹ) và
XHCN (Liên Xô).
- Chiến tranh lạnh là chính sách thù
? Thế nào là chiến tranh lạnh?
địch của Mĩ và các nước đế quốc
trong quan hệ với Liên Xô và các
nước XHCN.
- Biểu hiện: chạy đua vũ trang,
? Những biểu hiện của chiến tranh lạnh. thành lập các khối quân sự, tiến
hành chiến tranh xâm lược.
- Hậu quả: Thế giới luôn ở tình
? Chiến tranh lạnh đem lại hậu quả gì? trạng căng thẳng, chi phí khổng lồ
- H/s thảo luận (3’).
cho chạy đua vũ trang, chính trị, kinh
- Đại diện nhóm trả lời:
tế mất ổn định.
+ Sản xuất vũ khí, xây dựng căn cứ quân
sự -> gây khó khăn cho nhiều nước, dịch
bệnh, nghèo đói.
GV tích hợp với bài “ Đấu tranh cho một
thế giới hòa bình” (Ngữ Văn 9)
IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh.
Hoạt đông 4
- 12/1989 Mỹ và Liên xô tuyên bố
? Chiến tranh lạnh chấm dứt vào thời chấm dứt chiến tranh lạnh.
gian nào? Tại sao chấm dứt chiến tranh
lạnh.
- 12/1989
- Xu thế chung:
- Vì chạy đua vũ trang quá tốn kém.
+ Hoà hoãn và hòa dịu trong quan hệ
? Xu thế phát triển chung của thế giới quốc tế.
sau chiến tranh lạnh là gì.
+ Xác lập trật tự thế giới mới theo
- Hoà bình ổn định và phát triển kinh tế. chiều hướng đa cực, đa trung tâm.
- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk – tr47.
+ Điều chỉnh chiến lược phát triển,

lấy kinh tế là trọng điểm.
+ Ở nhiều nơi còn xảy ra nội chiến.
+ Tuy nhiên ở nhiều khu vực (Châu
Phi, Trung Á...) lại xảy ra các cuộc
xung đột, nội chiến đẫm máu với
những hậu quả nghiêm trọng.
-> Tuy nhiên, xu thế chung của thế
giới hiện nay là hòa bình, ổn định,
hợp tác và phát triển.

GV kết luận:
4. Củng cố - dặn dò
* Củng cố:
? Vai trò của liên hợp quốc là gì? Kể tên một số t ổ ch ức c ủa LHQ đang ho ạt
động ở Việt Nam mà em biết.
? Em hiểu gì về chiến tranh lạnh ? Xu thế chung c ủa th ế gi ới sau chi ến tranh
lạnh.
? Tại sao nói xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình, ổn định và hợp
tác phát triển kinh tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân t ộc
khi bước vào thế kỷ XXI
* Dặn dò:
- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk.
- Làm bài tập 2 – tr47.
- Chuẩn bị bài 12 – tr49: Tìm hiểu các thành tựu KHKT (1945 – nay).