Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 9

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:47:03 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 206 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG III: CHÂU Á THẾ KỶ XVIII-ĐẦU THẾ KỶ XX
TIẾT 15 – BÀI 09: ẤN ĐỘ THẾ KỶ XVIII- ĐẦU THẾ KỶ XX
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Học xong bài học sinh biết: Được sự xâm lược của các nước TB phương
Tây và phong trào đấu tranh của ND Ấn Độ: Cuộc khởi nghĩa Xi-pay, hoạt động
của đảng Quốc đại, khởi nghĩa Bom-bay.
2. Tư tưởng
- Bồi dưỡng lòng căm thù đối với sự thống trị dã man, tàn bạo của thực dân
đối với nhân dân Ấn Độ.
- Biểu lộ sự cảm thông và lòng khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân
Ấn Độ chống CNĐQ.
3. Kỹ năng
- Nhận xét, lập niên biểu, so sánh. Sử dụng lược đồ, thảo luận.
B. CHUẨN BỊ.
- Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định
2. Kiểm tra
- Nêu những thành tựu chủ yếu của kỹ thuật, khoa học.
3. Bài mới

* Giới thiệu bài: Từ TK XVI các nước phương tây đã nhòm ngó xâm
lược châu á, TD Anh đã tiến hành xâm lược ấn độ như thế nào? Phong trào đấu
tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn độ chống TD Anh như thế nào?
Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt
I. Sự xâm lược và chính
sách thống trị của Anh

GV Dùng bản đồ Ấn Độ giới thiệu sơ lược vài
nét về điều kiện tự nhiên và lịch sử của Ấn
GV Độ
?
Yêu cầu HS đọc đoạn đầu mục I (sgk- 56).
Thực dân Anh đã đẩy mạnh xâm lược Ấn - Đến giữa TK XIX, TD
Độ như thế nào? Kết quả?
Anh đã hoàn thành việc xâm
lược và đặt ách thống trị
đối với Ấn Độ.
- Ấn Độ trở thành thuộc địa
quan trọng của thực dân
Anh, cung cấp ngày càng
nhiều lương thực, nguyên
GV
liệu cho chính quốc.
Dùng bảng phụ thống kê giá trị lương thực
xuất khẩu và số người chết đói. (treo bảng)
?
HS thảo luận nhóm với câu hỏi:
Qua việc tìm hiểu bảng thống kê em có
nhận xét gì về chính sách bóc lột của thực
dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ ?
(K)
- Giá trị xuất khẩu của Ấn Độ tăng nhanh tỉ
lệ thuận với số người chết đói ngày càng
tăng Anh chỉ chú ý tăng cường vơ vét lương
GV thực xuất khẩu kiếm lợi mà không quan tâm
đến cuộc sống của nhân dân Ấn Độ.
Phân tích, làm rõ chính sách vơ vét, bót lọt
tàn bạo của Anh (vơ vét tài nguyên, lương
thực, tăng thuế) và thủ đoạn thống trị thâm

độc(chính sách chia để trị gây hẳn thù tôn
giáo, dân tộc, thực hiện chính sách ngu dân
để dễ bề cai trị...) Đây là chính thống trị hết
sức tàn bạo
Cùng với chính sách bóc lột về kinh tế thực
dân Anh còn thực hiện những chính sách
như thế nào ở Ấn Độ ->
+ Lợi dụng sự khác biệt về đẳng cấp, tôn
giáo và sự tồn tại của nhiều vương quốc để
áp dụng chính sách “ chia để trị ” -> dùng
“người Ấn để trị người Ấn” .
?
+ Văn hóa, giáo dục: Chúng thi hành chính
sách “ngu dân” khuyến khích những tập
quán lạc hậu và phản động thời cổ xưa.
Chính sách thống trị tàn bạo của thực dân
Anh đã đưa tới hậu quả gì?
HS - Đất nước ngày càng lạc hậu, xã hội bị kìm
?
hãm không phát triển được. Đời sống nhân
dân lâm vào cảnh bần cùng, chết đói hàng
loạt.
Đọc thầm mục II ( sgk- 57- 58 ).
Trong thời gian từ cuối thế kỉ XIX -> 1910 ở
Ấn Độ có những phong trào đấu tranh tiêu
?
biểu nào ?
+ Khởi nghĩa Xi- Pay
+ Hoạt động của đảng quốc đại
+ Khởi nghĩa Bom- Bay
Cho biết nguyên nhân bùng nổ của cuộc
khởi nghĩa Xi-pay ?
- Do sự xâm lược và thống trị tàn ác của
GV thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ sự
bất mãn của binh lính.
Giải thích: “ Xi pay” là quân đội nhà Ấn đi
lính cho đế quốc Anh.
Trình bày diễn biến ( sgk + sgv - 70)
?

- Chính sách thống trị và áp
bức bóc lột nặng nề.
+ Kinh tế: Bóc lột kìm hãm.
+ Chính trị: Chia để trị, chia
rẽ tôn giáo, dân tộc ....

II. Phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc của
nhân dân Ấn Độ

* Cuộc khởi nghĩa Xi- Pay
(1857)
- Nguyên nhân: Do sự xâm
lược và thống trị tàn ác của
thực dân Anh.

- Diễn biến: ( sgk- 57 )

- Kết quả: 1859 cuộc khởi
nghĩa thất bại

HS
?

1857-1859 khởi nghĩa nổ ra ở Bắc và Trung
Ấn Độ. Lập chính quyền ở nhiều thành phố
lớn
Kết quả ra sao?
Tuy bị thất bại song cuộc khởi nghĩa Xi-pay
có ý nghĩa như thế nào?

- Ý nghĩa
+ Tiêu biểu cho tinh thần
đấu tranh bất khuất của
nhân dân Ấn Độ.
+ Mở đầu cho phong trào
đấu tranh giải phóng dân
tộc rộng lớn sau này

?

GV
=> Khởi nghĩa Xi-pay mang tính dân tộc thu
GV hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, cổ
vũ phong trào đấu tranh chống Anh.
Đặt câu hỏi HS thảo luận nhóm.
Cho biết hoàn cảnh ra đời và hoạt động của
Đảng quốc đại?
Phân tích hoàn cảnh:
+ Trong điều kiện mới của sự xâm lược và
thống trị của thực dân Anh, giai cấp tư sản
Ấn Độ ra đời và phát triển khá nhanh. Đây là
giai cấp tư sản dân tộc có mặt sớm nhất
châu Á trên vũ đài chính trị.
+ Thực dân Anh lo sợ phong trào công - nông
ở Ấn Độ phát triển rộng lớn, vốn có kinh
nghiệm làm yếu phong trào đấu tranh ở Anh,
nên chúng tìm cách lôi kéo giai cấp tư sản
Ấn Độ và cho phép giai cấp này được thành
GV lập thành chính đảng.
Đảng quốc đại – Chính đảng của giai cấp
tư sản dân tộc Ấn Độ, được thành lập nhằm
đấu tranh giành quyền tự chủ , phát triển
nền kinh tế dân tộc.
Phân tích:

* Hoạt động của Đảng
quốc đại

- 1885, Đảng Quốc Đại
được thành lập.

- Hoạt động của Đảng
Quốc Đại ( sgk- 58 )
-> Đường lối đấu tranh “ôn
hoà” rồi “ cấp tiến ” -> bị
thực dân Pháp lợi dụng,
chia rẽ.

+ Hoạt động của đảng quốc đại lúc đầu đi
theo đường lối “ôn hoà” chống lại mọi hình
thức đấu tranh bạo lực, về sau phân hoá một
bộ phận theo đường lối “ cấp tiến ” chủ
trương đòi lậy đổ ách thống trị thực dân,
đứng đầu là Ti-lắc.
+ Tuy nhiên, Ti- lắc và phái của ông không
tránh khỏi những hạn chế như không gắn
liền đấu tranh giải phóng dân tộc với cuộc
đâú tranh chống phong kiến.
Hãy nêu vài nét hiểu biết của em về tiểu sử
GV Ti-lắc. ( sgv – 72 ).
Sự phân hoá của đảng quốc đại chứng tỏ
điều gì?(K)
Vì quyền lợi giai cấp -> đấu tranh chống
thực dân Anh ; sẵn sang thoả hiệp khi được
?
nhượng bộ quyền lợi .
Thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Bom- bay
trên bản đồ bằng tư liệu
( sgk- 58) và (sgv- 71).

?

Cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa BomBay?

Em có nhận xét gì về các phong trào đấu
GV tranh ở Ấn Độ?
(Thảo luận nhóm ).
Diễn ra liên tục, mạnh mẽ với nhiều giai
cấp, tầng lớp tham gia ( binh lính, tư sản,
công nhân ) => Chứng tỏ nhân dân Ấn Độ
mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh.

* Cuộc khởi nghĩa BomBay (1905)
- DB: (sgk- 58)
- Kết quả: Các cuộc đấu
tranh thất bại.
- Ý nghĩa
+ Là đỉnh cao nhất của
phong trào giải phóng dân
tộc ở Ấn Độ đầu TK XX.
+ Đặt cơ sở cho thắng lợi
sau này.

Vì sao các phong trào đều bị thất bại?
- Sự đàn áp, chia rẽ của thực dân Anh.
- Các phong trào chưa có sự lãnh đạo thống
nhất, liên kết .. chưa có đường lối đấu tranh
đúng đắn.
GV Các phong trào có ý nghĩa tác dụng như thế
nào đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc ở Ấn Độ? (K)
Cổ vũ tinh thần yêu nước, thúc đẩy cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ phát
triển mạnh mẽ.
Khái quát bài học
- Thực dân Anh đã xâm lược và tiến hành
chính sách thống trị rất tàn ác, gây nhiều cho
nhân dân ấn độ, trước hết là ngăn chặn sự
phát triển của đất nước gây ra nạn đói
khủng khiếp.
..........................
4. Củng cố
* Bài tập : Nối cột I ( niên đại ) với cột II (sự kiện) sao cho đúng:
Cột I
Năm 1885

Cột II
Biểu tình chống chính sách “ chia để trị” của thực
dân Anh.
Công nhân Bom-bay nổi dậy
Đảng quốc đại thành lập

1905
1908
5. Dặn dò
- Về nhà học bài đầy đủ – biết trả lời câu hỏi SGK.
- Làm bài tập 3 ( sgk- 58 ) theo mẫu:
Thời gian
Tên địa danh
Lực lượng hình thức Kết quả
........................
....................... ...............................
.....................
.
........................
...................... .................................. ........................
Chuẩn bị bài Trung quốc giữa thế kỷ XI X- đầu thế kỷ XX.
----------------------------------------------------------------------------------------------------