Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 8

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:46:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 206 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 14 – BÀI 8 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC,
VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII -XIX
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Một vài thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật, khoa học, nghệ thuật; các nhà văn,
nhà thơ, nhạc sĩ thiên tài, họa sĩ nổi tiếng và một số tác phẩm tiêu biểu của họ.
2. Tư tưởng
- Nhận thức được cuộc CM khoa học kĩ thuật là 1 bước tiến lớn của lịch
sử, có khả năng làm thay đổi nhận thức và tạo ra cuộc sống ngày càng no đủ cho
con người.
- Củng cố thêm niềm tin vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hi ện đ ại hoá c ủa
nước ta hiện nay.
3. Kỹ năng
- Phân tích vai trò của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thu ật đ ối v ới s ự
phát triển của lịch sử.
B. CHUẨN BỊ
- Gáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Bản đồ thế giới để xác định vị trí các nước đang học.
- Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước - Tìm hiểu các thuật ngữ,
khái niệm Lịch sử học trong bài.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định
2. Kiểm tra

- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Mác và Ăng ghen đã nhận định: “Giai cấp tư sản không
thể tồn tại nếu không luôn cách mạng công cụ” và “Thế kỷ XVIII- XIX là thế
kỷ của những phát minh khoa học vĩ đại về tự nhiên cũng như về lĩnh vực xã
hội, là thế kỷ phát triển rực rỡ của những trào lưu văn học, nghệ thuật với
những tên tuổi còn sống mãi với thời gian ”. Để hiểu được nhận định đó, chúng
ta sẽ tìm hiểu những nội dung về sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học,
và nghệ thuật thế kỷ XVIII- XIX trong tiết học ngày hôm nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt
I. Những thành tựu chủ yếu
GV Để hoàn toàn chiến thắng CĐPK về kinh về kỹ thuật
tế, giai cấp TS cần tiếp tục cuộc CM thứ
2 sau CMTS, đó là cuộc CM công nghiệp
thế kỷ XVIII- Đầu thế kỷ XIX, tiếp đó
là cuộc CM KH- Kỹ thuật.
?
Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở đâu?
Lấy dẫn chứng? Kết quả?(K)
- Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở
Anh, sau đó Pháp, Đức, Mĩ....đã tạo nên
một cuộc cách mạng trong sản xuất,
chuyển từ lao động thủ công sang lao
động bằng máy móc, đưa nền kinh tế tư
bản các nước phát triển nhanh chóng.
HS Đọc đoạn tư liệu SGK, trang 51.
?
Nêu các thành tựu trong công nghiệp?
* Công nghiệp
- Phát minh ra máy hơi nước
thúc đẩy ngành giao thông vận
tải đường thuỷ và đường sắt ra
GV Giới thiệu H.37 ( sgk- 51 ) tàu thuỷ, Phơn đời.

HS

?

tơn.
Dựa vào đoạn chữ in nhỏ (sgk - 52) nêu
dẫn chứng.
Các thành tựu trong giao thông vận tải và
thông tin?
+ Đầu máy xe lửa bằng động cơ hơi
nước ra đời ở Anh -> xe lửa Xti -phenxơn 1814 với rất nhiều ưu điểm: chạy
nhanh, chở được nhiều, nối nhiều trung
tâm, kinh tế .....
+ Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín được
phát minh ở Nga và Mĩ ....

?
Trong lĩnh vực nông nghiệp, quân sự đã
được những thành tựu như thế nào?
VD: Máy kéo, máy cày, máy gặt đập.
- GV lấy ví dụ sgk (52).
?

?

- 1807 kỷ sư người Mĩ là Phontơn đóng được tàu chạy bằng
động cơ hơi nước đầu tiên có
thể vượt đại dương.

- 1814 thợ máy người Anh là
Xti-phen-xơn chế tạo thành
công xe lửa tốc độ
6kilômet/giờ mở đầu sự ra đời
ngành đường sắt.
- Máy điện tín được phát minh
ở Nga, Mĩ, tiêu biểu là Moocxơ (Mĩ) thế kĩ XIX
* Nông nghiệp: Có nhiều tiến
bộ về kĩ thuật, về p/pháp canh
tác. Phân hoá học và máy móc
được sử dụng rộng rãi.
* Quân sự: Nhiều vũ khí mới
được sản xuất.

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỷ sắt, máy
móc động cơ hơi nước?(K)
- Vì: Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản
xuất máy móc: xây dựng đường sắt .....
- Các nước tư bản đã đang hoàn thành
cách mạng công nghiệp, máy móc đã thay
thế lao động thủ công, máy móc được sử
dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất,
máy hơi nước là nguồn động lực ngày
càng phổ biến.
+ Phát minh ra máy hơi nước đưa đến
tiến bộ vượt bật trong công nghiệp, giao
thông vận tải, nông nghiệp, quân sự,...
Các phát minh kỹ thuật đã ảnh hưởng tới =>Làm chuyển biến nền sản
đời sống xã hội thế nào?(K)
xuất từ công nghiệp thủ công

?

HS
?
?

+ Máy móc ra đời chính là cơ sở kỹ
thuật vật chất cho sự chuyển biến mạnh
mẽ của nền sản xuất từ công trường thủ
công lên công nghiệp cơ khí -> chuyển
văn minh nhân loại từ văn minh nông
nghiệp sang văn minh công nghiệp.
+ Làm giảm sức lao động cơ bắp, tăng
năng xuất lao động, của cải vật chất làm
ra nhanh hơn , nhiều hơn => đời sống Xã
hội được nâng cao => kỹ thuật, khoa học
thúc đẩy sự phát triển của lịch sủ.
Em hãy k.quát lại những tiến bộ về kĩ
thuật trong các lĩnh vực về công nghiệp,
giao thông vận tải, nông nghiệp và quân
sự?
..................................
`
Đọc mục 1 ( sgk- 52 ).
Về khoa học tự nhiên trong thế kỉ XVIIIXIX có đặc điểm gì ?
Kể tên các nhà bác học và các phát minh
vĩ đại về khoa học tự nhiên trong TK
XVIII – XIX.

GV
?
Giới thiệu H 38: Niu tơn (1643- 1727 ).
Cho biết ý nghĩa cuả những phát minh

lên công nghiệp cơ khí.

II. Những tiến bộ về khoa
học tự nhiên và khoa học xã
hội
1. Khoa học tự nhiên
- Đạt được những thành tựu
tiến bộ.
+ Đầu t/kỉ XVIII Niutơn (Anh)
tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn .
- Giữa t/kỉ XVIII Lômônôxốp
(Nga) tím ra định luật bảo toàn
vật chất và năng lượng cùng
nhiều phát minh lớn về vật
lí ,hoá học.
- 1837 Puốckingiơ khám phá
ra bí mật phát triển của thực
vật đời sống của các mô động
vật
- 1859 Đacuyn nêu thuyết tiến
hoá, di truyền .

lớn về khoa học tự nhiên kể trên?(K)
+ Các phát minh khoa học được ứng
dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống
?
=> chuyển biến to lớn về đời sống kinh
GV tế, xã hội -> Thúc đẩy sản xuất phát
triển.
Nêu học thuyết khoa học xã hội tiêu
biểu?
Phân tích:
+ Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
-> quy luật vận động phát triển biện
chứng của xã hội.
+ Học thuyết chính trị kinh tế học -> quy
luật sản xuất hàng hoá.
GV

?

?

Giải thích: “ chủ nghĩa xã hội không
tưởng ” là học thuyết xây dựng một xã
hội chủ nghĩa trong chế độ tư bản do
Xanh- xi-mông , Phu-ri -ê ( Pháp ) và Ôoen ở Anh sáng lập hồi đầu thế kỉ XIX.
+ “CNXH khoa học” (1848 ) => quy luật
vận động, đấu tranh giai cấp là tất yếu
thúc đẩy xã hội phát triển -> nội dung
chủ yếu là đấu tranh phá bỏ ý thức hệ
phong kiến. đề xướng xây dựng một xã
hội tiến bộ.
Em có nhận xét, đánh giá gì về những
học thuyết khoa học xã hội?(K)
- Đạt được những thành tựu to lớn,

2. Khoa học xã hội
- Về triết học: chủ nghĩa duy
vật và phép biện chứng
Phoibach và Hêghen
- Kinh tế học: Xmit và Ricacđô
xây dựng học thuyết ch/trị
-kinh tế học tư sản.
- Tư tưởng: CNXH không
tưởng của XanhXimômg
,Phuriê…
- Đặc biệt là sự ra đời học
thuyết CNXH khoa học của
Mac, Ăng ghen

những học thuyết khoa học xã hội ra đời.
- Nội dung chủ yếu của các học thuyết :
luận bàn về các lĩnh vực xã hội khác
GV nhau.
Những học thuyết khoa học xã hội có tác => Thúc đẩy xã hội phát triển,
dụng như thế nào đối với sự phát triển
đấu tranh chống chế độ phong
của xã hội ?(G)
kiến, xây dựng xã hội tiến bộ.
Cụ thể: Đả phá ý thức hệ phong kiến,
tấn công vào nhà thờ, giải thích rõ quy
luật vận động của thế giới và thúc
đẩy ....
Khái quát: Thành tựu kĩ thuật, khoa học,
văn học, nghệ thuật thế kỷ XVIII – XIX
phong phú đã thực sự là cuộc cách mạng
có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển
(về nhiều mặt cả về vật chất lẫn tinh
thần)
- Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,
văn học, nghệ thuật đưa nhân loại bước
sang kỷ nguyên mới của nền văn minh
công nghiệp.
4. Củng cố
Bài tập 1: Hãy nối ô cột I (tên nhà bác học) với ô ở cột II (phát minh ) bằng các
mũi tên sao cho đúng:
Cột I ( Tên nhà bác
Cột II ( phát minh )
học)
Niu tơn
- Định luật bảo toàn vật chất và năng
lượng
Đác- uyn
Khám phá bí mật sự phát triển của thực
vật và đời sống của mô động vật
Lô- mô- nô- xốp
Thuyết tiến hoá và di truyền
Puốc- kim – giơ
Thuyết vạn vật hấp dẫn.
5. Dặn dò
- Về nhà làm bài tập 1 – 3 ( sgk- 55 ).

===========================================================