Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 7

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:45:16 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 12- BÀI 7 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ
KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Những nét chính về phong trào công nhân quốc tế: cuộc đấu tranh c ủa
công nhân si-ca-gô( Mĩ); sự phục hồi, phát triển phong trào đấu tranh của công
nhân các nước; sự thành lập quốc tế thứ hai.
- Phong trào công nhân Nga và sự ra đời của CN Lênin: CM 1905-0907 ở
Nga
2. Tư tưởng
- Nhận thức đúng đắn về cuộc đấu tranh của g/c VS chống g/c TS vì
quyền lợi tự do, vì sự tiến bộ của thế giới.
- Giáo dục tinh thần CM, tinh thần quốc tế vô s ản, lòng bi ết ơn đ ối v ới s ự
lãnh tụ thế giới và niềm tin vào thắng lợi của CM VS.
3. Kỹ năng
- Phân tích các sự kiện của bài bằng các thao tác tư duy lịch sử đúng đắn.
B. CHUẨN B
- Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Bản đồ: ĐQ Nga cuối TK XIX đầu TK XX; tranh ảnh tư li ệu
về Lê- Nin.
- Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước - Tìm hiểu các thuật ngữ,
khái niệm Lịch sử học trong bài.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định
2. Kiểm tra
? Đặc điểm chung nổi bật trong đời sống kinh tế của các n ước Anh, Pháp ,
Đức , Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì.
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Ngọn cờ đấu tranh cho sự nghiệp của giai cấp công
nhân, cho sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác, từ đây đã thuộc về đảng công nhân
XH DC Nga, với lãnh tụ là Lê- Nin. Tiết học hôm nay chúng ta s ẽ tìm hi ểu
những nét chính về cuộc đời hoạt động của Lê- Nin và những điểm nổi b ật
của đảng công nhân XHDC Nga, để hiểu tại sao đó là đảng kiểu mới.
Hoạt động của GV và HS

GV Y/C HS đọc mục 1 SGK
?
Vậy phong trào công nhân quốc tế cuối
thế kỉ XIX diễn ra ntn?
GV - 30 năm cuối của thế kỉ XIX, do sự phát
triển mạnh mẽ của công nghiệp ở các
nước tư bản làm cho giai cấp vô sản các
nước tăng nhanh về số lượng, chất lượng
=> mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày
càng trở nên sâu sắc => giai cấp công nhân
đã tiến hành các cuộc đấu tranh chống lại
mọi thủ đoạn áp bức bóc lột của giai cấp
HS tư sản.
?
Đọc đoạn chữ in nghiêng ( sgk /46 ).
Những sự kiện nào chứng tỏ phong trào
công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển

Nội dung KT cần đạt
I. Phong trào công nhân
quốc tế cuối thế kỷ XIX.
Quốc tế thứ hai
1. Phong trào công nhân
quốc tế cuối thế kỷ XIX
(Đọc thêm)

trong những năm cuối thế kỉ XIX ?
+ Ở Anh : 1899 những cuộc bãi công lớn
nổ ra, đặt biệt là cuộc đấu tranh của công
nhân khuân vác Luân-đôn buộc chủ phải
tăng lương.
+ Ở Pháp: 1893 công nhân thắng lớn trong
bầu cử quốc hội.
+ Ở Mĩ: Đầu 1886 nhiều cuộc bãi công nổ
ra trong toàn quốc ngày 1/5/1886 hơn
350.000 công nhân đình công xuống đường
biểu tình, đòi ngày làm 8h. Đặc biệt là
cuộc biểu biểu tình của 40 vạn công nhân
HS Chi- ca- gô.
Quan sát H 34: Cuộc biểu tình của công
?
nhân Niu- Oóc (882).
Kết quả to lớn nhất mà phong trào công
nhân cuối thế kỉ XIX đạt được là gì?
- Nhiều tổ chức chính trị độc lập của giai
cấp công nhân được thành lập.
+ 1875 Đảng xã hội dân chủ Đức.
+ 1879 Đảng công nhân Pháp.
+ 1883, Nhóm giải phóng lao động Nga ra
GV đời.
2. Quốc tế thứ hai (1889?
Y/C HS đọc mục 2 SGK
1914) (Đọc thêm)
Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai?
- 14/7/1889, kỉ niệm 100 năm ngày nhân
dân Pháp phá ngục Ba-xti, 400 đại biểu
công nhân 22 nước họp ở Pa-ri thành lập
?
tuyên bố Quốc tế thứ hai.
Đại hội đã thông qua những nghị quyết
quan trọng nào?
+ Sự cần thiết phải thành lập chính đảng
của giai cấp vô sản ở mỗi nước.
+ Đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày
làm 8h. Lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày

đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai
?
cấp vô sản thế giới
Vì sao quốc tế thứ 2 tan rã?
- Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng
nổ ( 1914), Quốc tế thứ hai bị phân hóa,
trừ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga
vẫn tiếp tục hoạt động tích cực, gắn liền
với Lê-nin.
II. Phong trào công nhân
Nga và cuộc cách mạng
1905-1907
HS
1. Lê-nin và việc thành lập
?
Đọc 6 dòng đầu ( sgk – 48 ).
Đảng Vô sản kiểu mới ở
GV Trình bày những hiểu biết của mình về Lê Nga
nin và công lao của người với cách mạng
* Tiểu sử Lê- Nin
GV Nga?
- Sinh 22/4/1870 trong một
Tóm tắt tiểu sử của Lê- nin SGV /123 .
gđ nhà giáo tiến bộ, từ nhỏ
sớm có tinh thần cách mạng
chống lại chế độ chuyên chế
Nga hoàng.
- 1893 trở thành người lãnh
đạo nhóm công nhân Mácxít, bị bắt và bị tù đày.
- Năm 1903 Lênin thành lập
Đảng công nhân xã hội dân
chủ Nga , thông qua cương
lĩnh CM lật đổ chính quyền
tư sản xây dựng xã hội chủ
?
nghĩa.
Nội dung chính của cương lĩnh cách
?
mạng?
..................................
GV Lê-nin có vai trò như thế nào đối với sự ra
đời của đảng Xã hội dân chủ Nga?(K)
Lê Nin đóng vai trò quyết định:
+ 1895 Hợp nhất các tổ chức Mác- xít

thành hội liên hiệp đấu tranh giải phóng
công nhân, mầm mống của chính đảng vô
sản Nga.
+ 7/ 1963 tại đại hội lần thứ 2 của đảng
GV Xã hội dân chủ Nga ở Luân đôn, đã đấu
tranh kiên quyết chống phái cơ hội Ni-côsê-vích.
Giải thích “ chủ nghĩa cơ hội ” - khuynh
hướng tư tưởng chính trị trong phong trào
công nhân từ cuối thế kỉ XIX, chủ chương
từ bỏ những nguyên tắc của cách mạng vô
sản, thoả hiệp những nguyên tắc với giai
?
cấp tư sản.
=> Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga
được thành lập
Tại sao nói đảng công nhân Xã hội dân
chủ Nga là đảng kiểu mới ?(K)
- HS nhận xét- GV bổ sung đi đến kết
luận:
- Triệt để đấu tranh vì quyền lực của giai
cấp công nhân, tính chiến đấu triệt để.
- Chống chủ nghĩa cơ hội và tuân theo
những nguyên lí của chủ nghĩa Mác.
( đánh đổ CNTB, xây dựng CNXH.)
?
- Dựa vào nhân dân, lãnh đạo nhân dân đấu
tranh.
=> Đảng công nhân Xã hội dân chủ Nga là
đảng kiểu mới của giai cấp Vô sản.
Đảng kiểu mới ở Nga được thành lập có ý
nghĩa như thế nào?
- Đánh dấu sự thắng lợi của khuynh
hướng Mác- xít và cách mạng chân chính
trong phong trào công nhân Nga và thế
2. Cách mạng Nga 1905GV giới.
1907
- Lần đầu tiên, giai cấp công nhân có một

tổ chức đảng có đủ khả năng lãnh đạo
cuộc đấu tranh tất thắng chống giai cấp
Tư sản.

?

Dùng bản đồ: Giới thiệu về đế quốc Nga
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
+ Là nước lớn nhất trong liên bang Xô viết
trước đây: diện tích = 17,075,000 Km2
+ Chủ nghĩa tư bản đã phát triển ở Nga
sau cuộc cải cách 1861, nhưng kết quả còn
hạn chế vì nhiều tàn dư của chế độ nông
nô lạc hậu.
+ Đầu thế kỉ XX nước Nga đã trở thành
một đế quốc phong kiến quân phiệt tồn
tại nhiều mâu thuẫn:
- Vô sản mâu thuẫn với tư sản.
- Phong kiến mâu thuẫn với Nông dân.
- Dân tộc nga mâu thuẫn với đế quốc Nga.
- HS đọc thầm 5 dòng đầu mục 2 ( sgk –
49
Nguyên nhân nào đẫn đến cuộc cách mạng
1905- 1907?

HS - GV: tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
GV khủng hoảng trầm trọng => đẩy những
?
mâu thuẫn trong xã hội Nga Hoàng ngày
càng gay gắt. Đặc biệt sau thất bại trong
cuộc đấu tranh Nga- Nhật ( 1904- 1905 )=
> phong trào phản chiến đấu tranh đòi lật
đổ chế độ chuyên chế Nga Hoàng là tất
yếu.
Đọc đoạn chữ in nhỏ ( sgk- 49 ).
- Giới thiệu H. 36: Thuỷ thủ tàu Pô-jenkin.
Cách mạng Nga 1905- 1907 diễn ra ntn ?

* Nguyên nhân
- Đầu thế kỉ XX nước Nga
lâm vào khủng hoảng
nghiêm trọng: kinh tế, chính
trị, xã hội.
- Các mâu thuẫn xã hội gay
gắt.
+ Nhân dân chán ghét chế độ
Nga hoàng thối nát.
=> Cách mạng Nga bùng nổ.

* Diễn biến
+ Trong các p/trào đấu tranh
chống Nga hoàng lớn nhất là
cuộc CM 1905-1907có sự
tham gia của công nhân ,
nông dân , binh lính.
+ 9-1-1905,14 vạn công nhân
ở Pêtecbua và gia đình tay
không vũ khí kéo đến trước

Cung Điện Mùa Đông đưa
bản yêu sách đến Nga hoàng
+ 5-1905,nông dân nhiều
vùng nổi dậy phá dinh cơ
của địa chủ p/k.
+ 6-1905 binh lính trên chiến
hạm Pôtemkink/nghĩa
+ Đỉnh cao là cuộc k/nghĩa
vũ trang ở Mácxcova khiến
chính phủ Nga hoàng lo sợ.
* Kết quả
- Cuộc khởi nghĩa bị thất
bại.

?
?

Cho biết kết quả của phong trào cách
mạng Nga 1905-1907?
Cuộc khởi nghĩa thất bại do nhữngnguyên
nhân nào?
+ Sự đàn áp của kẻ thù.
+ Đặc biệt giai cấp vô sản Nga còn thiếu
khởi nghĩa đấu tranh vũ trang, thiếu vũ khí,
không được chuẩn bị kỹ càng, thiếu sự
thống nhất phối hợp trong toàn quốc.
=> Nga Hoàng có đủ lực lực lượng quân
sự để dìm cách mạng trong bể máu.
- Ngày 19/12/1907 Ban chấp hành đảng bộ
Mát-xcơ-va và Xô Viết kêu gọi công nhân
ngừng cuộc đấu tranh vũ trang để tránh
tổn thất.
- Nguyễn ái Quốc nhận xét trong tác phẩm

đường Kách mệnh “ Nhờ chuyến thất bại
1905 của thợ thuyền mới hiểu rằng : một
là phải tổ chức vững vàng, hai là phải liên
lạc với dân cày, ba là phải vận động binh
lính, bốn là không tin được tụi đề huề,
năm là biết tư bản và vua cùng là một tụi,
GV muốn đuổi vua thì phải đuổi cả tư bản.
cách mạng 1905 thất bại làm gương cho
cách mạng 1907 thành công ”.
Cuộc cách mạng 1905- 1097 ở Nga tuy
thất bại nhưng có ý nghĩa lịch sử quan
trọng như thế nào?
+ Đối với nước nga :-> Nó là cuộc tổng
?
diến tập, tạo nên điểm xuất phát cho cách
mạng 1917.
+ Đối với thế giới : + Nhờ ảnh hưởng của cách mạng Nga
1905, các cuộc đấu tranh cách mạng ở các
GV nước Tây Âu và Châu Á đã phát triển
mạnh hơn, phong trào giải phóng dân tộc ở
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa bước
vào một thời kỳ đấu tranh mới: “ Châu Á
thức tỉnh ”.
?

* Ý nghĩa lịch sử

- Giáng đòn nặng nề vào nền
thống trị của địa chủ và tư
sản.
- Làm suy yếu chế độ Nga
Hoàng.
- Tác động đến phong trào
giải phóng dân tộc ở thuộc
địa và phụ thuộc.

4. Củng cố
? Trình bày nguyên nhân và diễn biến của cách mạng Nga?
5. Dặn dò
- Về nhà học bài , trả lời các câu hỏi sgk. Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa
học, văn học và nghệ thuật Tk XVIII.
? So sánh cuộc cách mạng 1905- 1907 với cuộc CMTS Pháp 1789- 1794.

===========================================================