Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 20 (tiếp)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-18 01:31:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 324 | Lượt Download: 2 | File size: 0.025323 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 30 BÀI 20: PHONG TRÀO ĐÔC LÂP DÂN TÔC Ơ CHÂU A
(1918-1939)
II. PHONG TRÀO ĐÔC LÂP DÂN TÔC Ơ ĐÔNG NAM A (1918 – 1939)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Những nét lớn của tình hình ĐNA, phong trào dân t ộc di ễn ra sôi n ổi, liên
tục ở nhiều nước.
2. Tư tưởng
- Tính chất tất yếu của cuộc CT giành ĐL của các quốc gia Châu Á ch ống
CNTD.
- Mỗi quốc gia Châu Á có những đặc điểm riêng, nhưng đều chung 1 m ục
đích là quyết tâm đứng lên đấu tranh giành ĐLDT.
3. Kỹ năng
- Sử dụng bản đồ, biết khai thác tư liệu & tranh ảnh LS để hiểu bản chất
các sự kiện.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Bản đồ nước Nga ( hoặc bản đồ Châu âu ) trước chiến tranh thế giới thứ
nhất.
- Tranh ảnh nước Nga trước và trong cách mạng tháng mười Nga.
- Tư liệu lịch sử nói về cách mạng Tháng Mười Nga và Lê-nin.
2. Học sinh
- Học bài cũ, đọc trước bài mới

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ôn đinh
2. Kiểm tra
3. Bài mới
* Giới thiệu bài mới: Tiết học trước chúng ta đã hiểu được những nét
chung về phong trào độc lâp dân tộc ở châu Á và những nét chính của phong
trào độc lâp dân tộc ở Trung Quốc thời gian 1919 – 1939. Trong tiết học này,
chúng ta sẽ tìm hiểu phong trào độc lâp dân tộc trong thời gian này ở Đông Nam
Á diễn ra như thế nào và sẽ đi sâu hơn ở một số nước đê thấy rõ điểm nổi bât
của phong trào so với thời gian trước chiến tranh
Hoạt động của GV và HS
G
V
G
V
?
?

G
V

Sử dụng bản đồ Đông Nam Á (phóng to) treo
bảng
GV chỉ khu vực các nước Đông Nam Á
Yêu cầu HS quan sát.
Em hãy kể tên các nước Đông Nam Á và xác
định vị trí của các nước trên bản đồ?
- ĐNA gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan
Cam- pu- chia, In -đô -nê- xi -a, Phi- líp - pin,
Ma- lai- xi- a, Bru – nây, Sin- ga-Po, Miến Điện,
Đông- ti- mo,( vào thời điểm đầu thế kỉ XX
gồm 10 nước )
Từ nước In - đô- nê-xi-a tách ra thành một quốc
gia đó là Đông-ti-mo(Từ tháng 5 năm 2002).
- Trong 11 nước này thì ba nước Đông Đương:
Là nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến của
Pháp.
Nêu những nét chung nhất của các quốc gia

Nội dung KT cần đạt
1. Tình hình chung

- Đầu thế kỉ XX hầu hết

Đông Nam Á đầu thế kỉ XX?
?

G
V

G
V
?
G
V

?
G
V

?

đều là thuộc địa(Trừ Thái
Lan ).

Đầu thế kỉ XX các nước trong khu vực Đông
Nam Á trở thành thuộc địa của đế quốc thực
dân nào
(Giáo viên chỉ trên lược đồ)
Tại sao trong các nước Đông Nam Á chỉ có
Xiêm lại giữ được chủ quyền của mình?
Cũng như các nước khác ở Đông Nam Á thì
Xiêm cũng bị thực dân phương tây nhòm ngó.
Do giai cấp tư sản xiêm có chính sách ngoại
giao khôn khéo biết lợi dụng mâu thuẫn giưã
Anh và pháp, vì vây đã gữi được chủ quyền của
mình.Chính việc đó Xiêm đã trở thành nước
đệm của Anh và pháp song thực chất xiêm lại bị
lệ thuộc chặt chẽ vào Anh và pháp.
Thế nhưng phong trào cách mạng Đông Nam Á
đầu thế kỉ XX phát triển như thế nào?
Đây là nét điển hình của tầng lớp tri thức mới ở
châu Á đầu thế kỉ XX, đều muốn hướng cách
mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách
mạng dân chủ tư sản, duy tân tự cường theo
gương Nhât Bản để có thể thoát khỏi ách thống
trị của đế quốc Âu, Mĩ, như Trung Quốc, Việt
- Cách mạng phát triển
Nam.
mạnh, vân động theo
Những phong trào cách mạng dân chủ tư sản
hướng dân chủ tư sản.
điển hình ở ĐNA và phong trào này có điểm gì
mới?
- Trước đây chỉ xuất hiện những nhóm, phái
hoặc các hội do các nhà yêu nước sáng lâp.
- Lúc này đã xuất hiện các chính đảng có ảnh
hưởng xã hội rộng lớn:
+ Đảng Dân tộc ở In đô nê xi a.

+ Phong trào Cha Kin ( Miến điện ).
+ phong trào chống thực dân Anh đòi tự trị ( Mã
Lai ).
Quan sát H 73 (sgk 101): lãnh tụ tiêu biểu của
cách mạng giải phóng dân tộc Mã Lai
Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong
trào cách mạng ở ĐNA phát triển mạnh?(K)
HS - Bọn thực dân tăng cường áp bức, bóc lột để bù
lấp vào những thiệt hại sau chiến tranh của
?
chính quốc.Tư bản phát triển cần thuộc địa và
thị trường mà Đông Nam Á có vị trí chiến lược
quạn trọng lại là mảnh đất giàu tài nguyên nên
chủ nghĩa thực dân không bỏ qua.
- Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga
1917.
Đọc thầm đoạn: “ Bắt đầu từ …. Hết”
Từ những năm 20 của thế kỉ XX trở đi, phong
trào cách mạng ĐNA có nét gì mới?
(Thảo luân nhóm nhỏ )
HS
Đó là Đảng cộng sản ở những nước nào ? lên
xác định vị trí những nước đã xuất hiện ĐCS
trên bản đồ Đông Nam Á ?
Đảng Cộng sản In đô nê xi a thành lâp
HS 5/1920 .
- năm 1930: Việt Nam tháng 2/930, Mã Lai và
Xiêm 4/1930, Phi líp pin 11/1930, Miến Điện
?
1939.
- Sự thành lâp các đảng cộng sản là kết quả của
quá trình phát triển phong trào yêu nước kết hợp
với phong trào công nhân, tiếp nhân và vân
dụng học thuyết Mác -Lê nin vào hoàn cảnh cụ
thể của các nước Đông Nam Á .Đó cũng là hâu
quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt

- Nét mới
+ Giai cấp vô sản trưởng
thành.
+ Một loạt các đảng
Cộng sản ra đời.

G
V

?

đầu từ năm 1929 làm cho mâu thuẫn giữa các
dân tộc với chủ nghĩa đế quốc càng trở nên gay
gắt.Giai cấp công nhân và nhân dân lao động
cùng những người yêu nước hướng về Đảng
cộng sản.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản giai cấp
công nhân và nhân dân lao động một số nước
vùng dây đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc,
Em hãy nêu một số phong trào đấu tranh điển
hình ở Đông Nam Á trong những năm 20 và 30?
Nêu dẫn chứng ( sgk – 101 ): “ Dưới sự lãnh
đạo của Đảng …. Trấn áp ”.
Các phong trào cách mạng này kết quả ra sao?
- Các phong trào đều bị đàn áp.
- phong trào cách mạng vô sản phát triển.
Đọc mục 2 ( Sgk/102 )

HS Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở
ĐNA phát triển ntn?
Còn ở Đông Dương thì sao ?
?
?

?

Kể tên một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của
nhân dân Việt Nam, Lào, Cam Pu chia ?
+ Ở Lào: Cuộc khởi nghĩa do Ông Kẹo và Com
–ma-đam ( 1901 – 1930 ), lôi cuốn đông đảo
tầng lớp tham gia.
+ Ở Cam Pu chia: phong trào yêu nước theo
hướng dân chủ tư sản do nhà sư A-chu-hem-siêu
đứng đầu(1930 – 1935).
+ Ở VN: Từ khi đảng Cộng sản Đông Dương ra
đời, phong trào phát triển mạnh: phong trào Xô
viết Nghệ Tĩnh

- Những phong trào điển
hình.
+ Khởi nghĩa Xu- na- tơ ra( In đô nê xi a ).
+ Xô viết Nghệ Tĩnh
(VN).

2. Phong trào độc lập
dân tộc ở một số nước
Đông Nam A
- Phong trào diễn ra sôi
nổi, liên tục ở nhiều
nước.
- Ở Đông Dương: phong
trào diễn ra sôi nổi,
phong phú.

( 30 – 31 ),phong trào Dân chủ tư sản (1936 –
1939)
Em có nhân xét gì về phong trào cách mạng ở
Đông Dương?
Phong trào cách mạng Đông dương phát triển
?
sôi nổi, liên tục với nhiều hình thức phong phú.
Phong trào cách mạng ở các nước ĐNA hải đảo
HS phát triển như thế nào?
- ĐNA hải đảo bao gồm các nước: In đô nê xi a,
?
Mã lai, Sin ga-po, Bru-nây.
Tiêu biểu là phong trào ở In- đô nê- xi- a. Đảng
cộng sản ở In-đô thành lâp sớm nhất : 5/1920
Phong trào độc lâp ở In đô nê xi a diễn ra ntn?
Kết quả và ý nghĩa của nó.
- 1926-1927 khởi nghĩa ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra,
sau đó ngả theo hướng tư sản do Xu-các-nô lãnh
?
đạo
Xu-các-nô tham gia hoạt động dân chủ ,yêu
nước chống ách thống trị của Hà Lan. Tháng 71927, ông cùng với một số tri thức tiểu tư sản
và tư sản dân tộc thành lâp liên minh dân tộc Inđô-nê-xia.đảng quốc dân In đô nê xi a đòi độc
lâp cho In đô nê xi a, không hợp tác với chính
quyền thuộc địa và đoàn kết thống nhất trong
phong trào giải phóng dân tộc …/148
Giới thiệu: Xu-các-nô (Kênh hình/148)
Em có nhân xét gì về phong trào giải phóng dân
tộc ở Đông Nam Á hải đảo?(K)
G - Phát triển nhưng đường lối chưa vững chắc,
V dễ lung lay.
?
Từ 1940, cách mạng Đông nam Á có gì chuyển
biến?
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, cách
mạng ĐNA chưa giành được thắng lợi quyết
?
định, từ năm 1940 trở đi, chủ yếu là chống Phát

- Ở Đông Nam Á hải
đảo, lôi cuốn hàng triệu
người tham gia.

- Từ 1940 chống Phát xít
Nhât.

?

xít Nhât.
Sau khi chiến tranh thứ 2 bùng nổ, phát xít Nhât
tràn vào đông dương, nhân dân đông dương nói
riêng, nhân dân thế giới nói chung ra sức ngăn
chặn chủ nghĩa phát xít đang đe doạ an ninh loài
người. (Nhât vào Lạng Sơn (Việt Nam) ngày 22/
9/1940).
Em có nhân xét gì về phong trào độc lâp dân tộc
của các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh
TG?
- Phong trào lên cao và lan rộng nhiều nước, có
nhiều nét mới: sự lớn mạnh của giai cấp vô sản,
phong trào DCTS cũng phát triển. nhưng chưa
giành thắng lợi. 1940, phong trào chĩa mũi nhọn
vào chống Nhât.
4. Củng cố
? Lâp bảng thống kê về phong trào độc lâp dân tộc ở ĐNA?

Thời gian
1926- 1927
1930-1931

Quốc gia
Phong trào đấu tranh
In-đô-nê-xi-a Khởi nghĩa Gia-va, Xu-ma-tơ-ra.
Việt Nam
Xô Viết Nghệ Tĩnh

? Em có nhân xét gì về phong trào độc lâp dân tộc ở ĐNA ( 1918 – 1939)?
5.Dặn dò
- Về nhà học bài. Chuẩn bị bài: Chiến tranh thế giới thứ hai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------