Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 11

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:49:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 206 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 17 BÀI 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX
ĐẦU THẾ KỶ XX
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Sự xâm lược của các nước phương Tây đối với Đông Nam Á, phong trào
đấu tranh chống thực dân ở In-dô-nê-xia, Phi-lip-pin và ba nước Đông Dương.
2. Tư tưởng
- Nhận thức đúng về thời kỳ phát triển sôi động của phong trào gi ải phóng
dân tộc chống CNĐQ, CNTD.
- Có tinh thần đoàn kết hữu nghị ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do
và tiến bộ của nd các nước trong khu vực.
3. Kỹ năng
- Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, nhận xét.
B. CHUẨN BỊ
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
Lược đồ khu vực ĐNA cuối thế kỷ XIX.
- HS: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định
2. Kiểm tra
? Vì sao Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa? Vì sao cu ộc cách m ạng
Tân Hợi được coi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.

3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX trở thành
miếng mồi béo cho sự xâm lược của chủ nghia th ực dân Phương Tây, t ại sao
như vậy? Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á, đã diễn
ra như thế nào ? Chúng ta cung đi tìm hiểu điều đó trong nội dung bài ngày hôm
nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt
I. Quá trình xâm lược của
HS Quan sát lược đồ
chủ nghĩa thực dân ở các
?
Tại sao ĐNA lại trở thành đối tượng của các nước Đông Nam Á
nước TB Phương Tây?
Phân tích : cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
nền kinh tế công nghiệp các nước phương
Tây rất phát triển : Nhiều công ty thành lập,
sản xuất phát triển , hàng hóa dư thừa cần
có thị trường tiêu thụ để giải quyết những
cuộc khủng hoẳng kinh tếĐông Nam Á là
khu vực rộng lớn tiêu thụ hàng hóa.
- Các nước tư bản cần
thuộc địa, thị trường.
- Có vị trí chiến lược quan
trọng, giàu tài nguyên
G Kết luận : Từ những nguyên nhân trên :
miếng mồi béo bở cho các
V ĐNA trở thành « miếng mồi béo bở cho các nước tư bản phương Tây.
nước phương Tây ».
* Quá trình xâm lược của
Để thực hiện ý đồ của mình, các nước TB CNTD Phương Tây
G Phương Tây đã phân chia xâm lược ĐNA
V ntn?
- Từ nửa sau t/kỉ XIX tư bản
- Nửa sau TK XI X, tư bản phương Tây đẩy p/ Tây xâm lược Đ.N Á
mạnh xâm lược ĐNA……
+ Anh: chiếm M.Lai, M/
+ Anh xâm chiếm Mã Lai, Miến Điện.
Điên
+ Pháp xâm chiếm Việt Nam, Lào, Cam-Pu- + Pháp: chiếm VNam, Lào,

chia.
+ Tây Ban Nha rồi Mi chiếm Phi- Líp – Pin.
+ Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In- ĐôNê- Xi – a.
+ Xiêm ( Thái Lan) là nước duy nhất giữ
được độc lập, nhưng cũng trở thành “ vung
đệm” của Anh và Pháp.
Hậu quả của quá trình xâm lược ấy là gì ?
?
G
V

G
V

G
V
?

CPC
+ TBNha, Mi: chiếm Phi-lippin
+ H/Lan, rồi BĐNha: In-đônê-xi-a.

-> Cuối thế kỉ XIX hầu hết
các nước ĐNA Hầu hết trở
Dung bản đồ Đông Nam Á cuối thế XIX - thành thuộc địa, trừ Xiêm.
đầu thế kỉ XX, yêu cầu HS lên bảng chỉ trên
lược đồ các nước Đông Nam Á đã bị các
nước tư bản xâm chiếm.
Tổ chức HS thảo luận nhóm.
Tại sao trong các nước Đông Nam Á chỉ có
Xiêm ( Thái Lan ) lại giữ được phần chủ
quyền của mình ?(K)
- Cũng có những điều kiện giống các nước
trong khu vực bị thực dân Phương Tây dòm
ngó.
- Giai cấp tư sản Xiêm có chính sách ngoại
giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn
giữa Anh và Pháp => đã giữ được phần chủ
quyền của mình.
- Là nước “đệm” của Anh và Pháp, song
thực chất Xiêm bị phụ thuộc chặt chẽ vào
Pháp, Anh.
Khái quát mục 1
Đọc đoạn từ: “ Sau khi thôn tính -> đàn áp
II. Phong trào đấu tranh
phong trào yêu nước ” ( sgk- 64 ).
giải phóng dân tộc
Phân nhóm HS thảo luận.
Cho biết đặc điểm chung nổi bật trong
chính sách thống trị của thực dân phương
tây đối với Đông Nam Á là gì? (Do đâu mà
* Nguyên nhân
nhiều cuộc đấu tranh nổ ra)

G
V

?

+ Tuỳ từng bước tình hình cụ thể của mỗi
nước mà các nước thực dân có cách cai trị,
bóc lột khác nhau. Song điểm chung nổi bật
nhất là:
- Chính trị: Cai trị chính trị, chia rẽ dân tộc,
tôn giáo, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đàn
áp nhân dân, bắt lính.
- Kinh tế: + Vơ vét bóc lột kinh tế, tài
nguyên đưa về chính quốc.
+ Kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc
địa: không mở mang công nghiệp nhất là
công nghiệp nặng, tăng các loại thuế, mở
đồn điền....
Đó là nguyên nhân mà nhiều cuộc chiến
tranh của nhân dân Đông Nam Á nổ ra
chống thực dân.
- Do chính sách thống trị và
bóc lột hà khắc của thực dân
-> Mâu thuẫn giữa các dân
tộc thuộc địa với thực dân
ngày càng gay gắt.
=> Các phong trào bung nổ.
Mục tiêu chung các cuộc đấu tranh của các
nước Đông Nam Á đặt ra là gì ?
Đấu tranh để giải phóng dân tộc, thoát khỏi
sự thống trị của chủ nghia thực dân.
Ngay từ khi thực dân Phương tây xâm lược,
nhân dân các nước Đông Nam Á đã kiên
quyết đấu tranh bảo vệ tổ quốc.....
Phong trào giải phóng dân tộc ở In- đô- nêxi- a có điểm gì nổi bật.

2. Diễn biến
a) In- Đô- nê- xi- a
- Cuối thế kỷ XIX, nhiều tổ
chức yêu nước của trí thức
tư sản tiến bộ ra đời.
- Năm 1905, các tổ chức

G
V

?

Sử dụng lược đồ giới thiệu đất nước
In.....và phong trào đấu tranh giải phóng dân
tộc.
- Là l là một quần đảo rộng lớn nhất ĐNA
- Cuối thế kỉ XIX thực dân Hà Lan xâm
lược In- đô- nê- xi- a.-> xã hội biến đổi xuất
hiện các giai cấp mới: giai cấp công nhân và
giai cấp tư sản.
- Đầu thế k ỉ XX phong trào gi ải phóng dân
tộc ở In-đô-nê-xi- a lại phát triển mạnh mẽ.
Đặc biệt là sự trưởng thành của giai cấp
công nhân qua phong trào 1905 : công đoàn
đầu tiên của công nhân xe lửa được thành
lập; 1908: Hội liên hiệp công nhân In- đônê- xi-a ra đời truyền bá tư tưởng dân chủ,
đấu tranh đòi độc lập dân tộc.
+ 5/ 1920 Đảng Cộng sản In- Đô- nê- xi- a
thành lập.
Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh ở
In- Đô- nê- xi- a?(K)
- Mang màu sắc dân tộc, dân chủ sâu sắc,
thể hiện tinh thần đoàn kết dân toocjcuar các
giai cấp. Đấu tranh có người lãnh đạo, có tổ
chức.
Cuộc đấu tranh của nhân dân Phi-líp-pin đã
diễn ra như thế nào ?
Dựa vào SGK.

?
Sử dụng bản đồ giới thiệu Philip-pin và qua
HS trình..

công đoàn thành lập và bắt
đầu quá trình truyền bá chủ
nghia Mác, chuẩn bị cho sự
ra đời của ĐCS ( 1920).

b) Phi- Líp – Pin
- Cuộc cách mạng 1896 –
1898 bung nổ và giành thắng
lợi., nước cộng hòa Phi-Lippin thành lập, sau đó lại bị
Mi thôn tính.

G
V

?

G
V

?

- Cuộc CM 1896- 1898 bung nổ= > sự ra đời
của nước CH Phi- Líp- Pin.
- Núp dưới danh nghia giúp đỡ nhân dân PhiLíp- Pin. Mi đã từng bước gây chiến tranh
với Tây- Ban – Nha rồi thôn tính Phi- Líppin. Chúng đưa 70.000 quân đến đàn áp, giết
60.000 người yêu nước => phong trào đấu
tranh giải phóng dân tộc lắng xuống một
thời gian rồi lại tiếp tục bung phát ở đầu TK
XX để giành độc lập dân tộc.
Nhận xét gì về diễn biến cuộc đấu tranh?
– Diễn ra quyết liệt, mặc du kẻ thu đàn áp
rất dã man thể hiện tinh thần đoàn kết
giữa các giai cấp tầng lớp
GT Vị trí 3 nước Việt Nam, Lào, Cam – PuChia, cung năm trên bán đảo Đông Dương,
có mối quan hệ mật thiết, liên minh chặt
chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh chống TD
Pháp.
Nêu những nét cơ bản về phong trào đấu
tranh giải phóng dân tộc ở Cam- pu- chia,
Lào và Việt Nam ?
Thuật DB ( sgk – 65 ).
.........................................
Qua phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
của 3 nước Đông Dương, hãy rút ra những
nhận xét chung nổi bật của phong trào?

G
V
?
Giới thiệu thêm phong trào mianma Miễn
Điện.
- Cuộc kháng chiến chống thực dân Anh

c) Ở Lào, Việt Nam, CamPu- Chia

- Cung bị thực dân Pháp xâm
lược.
- Phong trào đấu tranh diễn
ra mạnh mẽ.
- Ba nước liên minh chống
Pháp

G
V

?

( 1885 ) diễn ra quyết liệt
Cho biết kết quả đấu tranh của phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc ở ĐôngNam
Á?
Các phong trào đều thất bại .
Vì sao các phong trào đấu tranh giải phóng
dân tộc ở ĐNA lại thất bại?(K)
+ Lực lượng bọn thực dân xâm lược còn
mạnh.
+ Chính quyền phong kiến ở nhiều nước
đầu hàng, làm tay sai cho giặc => phản bội
dân tộc.
+ Chưa có đường lối cứu nước đúng đắn,
thiếu tổ chức, thiếu kiên quyết.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cung với
quá trình xâm lược ĐNA làm thuộc địa,
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã
phát triển mạnh mẽ trở thành một phong
trào rộng lớn.
Sơ kết bài học:

G
V
4. Củng cố
? Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của nhân dân ĐNA cuối thế kỷ XI X- đầu
thế kỷ XX?
Tên quốc gia bị Đế quốc
xâm lược
In- đô- nê- xi-a
Hà Lan,

Thời gian

Phong trào đấu tranh Thành quả

1905

Phong trào đấu tranh Năm 1920

Bồ Đào Nha

của công nhân

ĐCS được
thành lập

5. Dặn dò
- Về học bài – trả lời câu hỏi cuối mục sgk. Hoàn thiện bài tập trên.
- Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới: Nhật Bản TK XIX - đầu TK XX
----------------------------------------------------------------------------------------------------