Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 10

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:48:21 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 206 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 16 BÀI 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ
XX
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản.
- Các phong trào: Cách mạng Tân Hợi (1911): cuộc vận động Duy Tân
(1898), phong trào Nghĩa Hòa đoàn, Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân H ợi
( 1911).
2. Tư tưởng
- Biểu lộ lòng khâm phục tình thần đấu tranh chống ĐQ, PK c ủa nhân dân
Trung Quốc, nhất là trong cuộc CM Tân Hợi.
- Giáo dục cho các em vai trò của lãnh t ụ Tôn Trung S ơn đ ối v ới CM Tân
Hợi.
3. Kỹ năng
- Biết nhận xét, đánh giá, sự kiện và sử dụng bản đồ.
B. CHUẨN BỊ
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Bản đồ treo tường: “Trung Quốc trước sự xâm lược của các nước
đế quốc”
- HS: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định

2. Kiểm tra
? Có những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nào của nhân dân Ấn
Độ?
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Trung Quốc là một nước rộng lớn, đông dân nhất thế giới,
có truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời, đã từng là một quốc gia phong ki ến
hùng mạnh, xâm lược bành trướng nhiều quốc gia khác. Nhưng cuối thế kỉ XIX,
tại sao lại bị các nước đế quốc xâm lược xâu xé? Nhân dân Trung Qu ốc đã ti ến
hành những cuộc đấu tranh như thế nào để giành độc lập dân tộc. Để hiểu
rõ ...........

G
V
?

?

?

Hoạt động của GV và HS
Sử dụng bản đồ Trung Quốc thế kỉ XIX giới
thiệu điều kiện tự nhiên.
Em nêu nhận xét tình hình Trung Quốc cuối thế
kỉ XIX?
- Giàu tài nguyên thiên nhiên.
- Đông dân(chiếm 1/4 diện tích châu Á, 1/5 dân
số thế giới)
- Chính quyền phong kiến thối nát.
Trước tình hình đó các nước tư bản có âm mưu
gì?

Em hiểu chế độ “nửa thuộc địa , nửa phong
kiến” ntn? Liên hệ với chế độ thuộc địa nửa
phong kiến ở Việt Nam.(K)
- Là chế độ chính trị xã hội còn tồn tại chế độ

Nội dung KT cần đạt
I. Trung quốc bị các
nước đế quốc chia xẻ
- Trung Quốc là 1 quốc
gia rộng lớn, đông dân,
giàu tài nguyên, khoáng
sản, sớm trở thành
mục tiêu xâm lược của
các ĐQ.
- Từ 1840-1842 Anh
gây ra cuộc chiến tranh
thuốc phiện mở đầu
quá trình xâm lược,
biến TQ từ 1 nước PK
độc lập thành nước
thuộc địa, nửa PK.

?

?

phong kiến, được độc lập về chính trị, nhưng
thực tế chịu ảnh hưởng chi phối về kinh tế,
chính trị của một hay nhiều nước đế quốc
- Ở Việt Nam về cơ bản vẫn là nước phong kiến
(giống Trung Quốc) nhưng thực tế chịu sự chi
phối về kinh tế. Chính trị của đế quốc Pháp -> bị
biến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Sau cuộc chiến tranh này, hình Trung Quốc như
thế nào? (TB Anh, Đức, Pháp, Nhật, Nga đã xâu
xé TQ ntn?)
Em hãy chỉ trên bản đồ những khu vực xâm
chiếm của các nước ĐQ?

- Cuối TK XIX
+ Đức chiếm vùng Sơn
Đông
+ Anh Chiếm vùng
châu thổ sông Dương
Tử
+ Pháp chiếm vùng
Vân Nam, Quảng
Đông, Quảng Tây
?
Quan sát bức H.42/ Trang 59.
+ Nga, Nhật chiếm
Em có hiểu biết gì về bức tranh này?
- Đọc kênh hình 42: Đây là bức tranh biếm hoạ vùng Đông Bắc…
Trung Quốc được ví như chiếc bánh ngọt khổng
lồ nhưng không một quốc gia nào nuốt được .
Cái bánh chia sáu, trên có ghi dòng chữ "Trung
Quốc, Mãn Châu, Triều Tiên". Ngồi xung quanh
là 6 người với những chiếc nĩa nhọn hoắt trong
GV tay.
?
Hướng dẫn HS lập niên biểu
Hãy nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu của II. Phong trào đấu
nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ tranh của nhân dân
Trung Quốc cuối thế
XX?
- Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc kỉ XIX- đầu thế kỉ
và sự hèn yếu của triều đình Mãn Thanh nhân dân XX.

Trung Quốc đã đứng dậy đấu tranh, tiêu biểu là
Phong trào nông dân Thái bình Thiên Quốc do
Hồng Tú Toàn lãnh đạo (1851-1864).
- 1989 cuộc vận động Duy tân do hai nhà nho yêu
nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu khởi
xướng, được vua Quang Tự ủng hộ kéo dài hơn
100 ngày nhưng thất bại vì Từ Hi thái hậu làm
chính biến.
- Cuối TK XIX đầu TK XX Phong trào nông dân
Nghĩa Hoà đoàn nêu cao khẩu hiệu chống đế
quốc, được ND nhiều nơi hưởng ứng. Nhưng
GV thất bại do thiếu vũ khí, và bị triều đình phản
bội.
Hướng dẫn hs về nhà lập niên biểu theo mẫu

GV

?

T/gian
PTĐT
Kết quả
Ý nghĩa
Làm lung lay trật tự nền tảng phong kiến, mở
đường cho trào lưu tư tưởng mới xâm nhập vào
Trung Quốc.
1840
1842
Cuộc kháng chiến chống Anh
Thất bại

1851-1864
HS Phong trào Thái Bình Thiên Quốc
Thất bại
GV
1898
Phong trào Duy Tân
Thất bại

III. Cách mạng Tân
Hợi
(1911)
* Tôn Trung Sơn và

học thuyết tam dân
1900
Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn.
Thất bại
?
Chú ý mục 3 SGK
?
Giới thiệu về Tôn Trung Sơn(1866-1925)
- Tôn Trung Sơn ( 1866- 1925 ) tên thật là Tôn
HS Văn.
Quan sát H 44- sgk/ 61. Ông xuất thân từ gia đình
nông dân, lớn lên từ gia đình người anh là tư bản
Hoa Kiều được học hành đỗ đạt ở trường Tây đi
nhiều nước trên thế giới, tiếp thu tư tưởng dân
chủ tư sản lúc bấy giờ.
Nêu hoạt động tích cực của Tôn Trung Sơn?
- Thành lập Trung Quốc đồng minh hội
Tổ chức của Đồng Minh Hội là tổ chức của giai
?
cấp nào?
- Là chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản.
Xem ảnh Tôn Trung Sơn.
Ông đã đề ra học thuyết gì? Cương lĩnh, mục
đích của học thuyết?
GV - Ông đề ra Học thuyết Tam dân (dân tộc độc lập,
dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc) nhằm
?
“đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành
lập Dân quốc…

+ 8/1905 Tôn Trung
Sơn thành lập Trung
Quốc Đồng minh hội –
chính đảng của giai
cấp TS.

+ Ông đề ra Học
thuyết Tam dân nhằm
“đánh đổ Mãn Thanh,
khôi phục Trung Hoa,
thành lập Dân quốc…
* Cách mạng Tân Hợi
(1911)
- Nguyên nhân:
9/5/1911 chính quyền
Mãn Thanh ra sắc lệnh
“quốc hữu hoá đường
sắt” → Châm ngòi cho
CM nổ ra.
- Diễn biến (SGK)

Nguyên nhân CM Tân Hợi nổ ra?
- Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “quốc hữu - Ý nghĩa
hoá đường sắt” kinh doanh đường sắt cho các ĐQ +Là cuộc CM dân chủ
→ bán rẻ quyền lợi dân tộc.
TS.
+Lật đổ chế độ PK

Trình bày diễn biến trên lược đồ.
?

?

Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi?
- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ở Trung
Quốc
- Lật đổ chế độ phong kiến hơn 2000 năm tồn
tại.
- Mở đường cho cách mạng tư sản phát triển ở
Trung Quốc.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc
châu Á.

Hạn chế của CM Tân Hợi 1911 là gì?

Em có nhận xét, đánh giá gì về tính chất, quy mô
của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung
Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
+ Tính chất: Chống đế quốc, phong kiến (Nghĩa
Hoà Đoàn, cải cách Duy Tân, cách mạng Tân Hợi
+ Quy mô: Rộng khắp, liên tục từ cuối thế kỉ
XIX- đầu thế kỉ XX.
4. Củng cố
? Tôn Trung Sơn có vai trò gì trong CM Tân Hợi?
? Ý nghĩa CM Tân Hợi?
5. Dặn dò
- Bài tập về nhà: Bài 2, 4 ( sgk- 62 ).

Mãn Thanh, thành lập
Trung Hoa Dân quốc.
+ Tạo ĐK cho kinh tế
TBCN ở TrQ phát
triển.
+Ảnh hưởng lớn đến
phong trào GPDT ở
châu Á trong đó có Việt
Nam.
- Hạn chế
+Không nêu vấn đề
đánh đuổi ĐQ.
+Không tích cực chống
PK.
+ Không giải quyết
được vấn đề ruộng
đất cho nông dân.

-Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới:bài 11:Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ
XIX - đầu thế kỉ XX.
- Xác định vị trí Châu Phi trên bản đồ thế giới.
- Học bài, nắm được nội dung sự kiện trong SGK
- Chuẩn bị bài 7 các nước Mĩ La Tinh.
==========================================================