Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 12 bài 2

30643439383731346330633233613337363061353037666563663631626162656230633133643064303933643535613563633836663131623463626461313633
Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 09:21 AM ngày 3-08-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0.022477 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương II: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991)
Tiết 2 Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN
BANG NGA (1991 – 2000)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức
- Nắm những vấn đề cơ bản về công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở
LX từ 1945 đến 1991, và khái quát những nét lớn về Liên Bang Nga từ năm 1991
đến nay.
- Sự ra đời các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu và quá trình xây dựng
CNXH ở đây từ 1950 -1991.
- Mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô, Đông Âu và các nước CNXH khác.
2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng
- Thấy được những thành quả trong lao động sáng tạo của nhân dân Liên
Xô và các nước Đông Âu trong xây dựng CNXH.
- Phê phán những sai lầm của một bộ phận lãnh đạo Đảng, chính ph ủ ở
LX&ĐA, từ đó rút kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở
nước ta hiện nay.
3. Kỹ năng
- Rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá cho học sinh trong nhận thức đúng
về CNXH.
- Hình thành một số khái niệm mới: Cải cách, đổi mới, đa nguyên, quan
liêu, bao cấp…
II. CHUẨN BỊ.

1.GV: Lược đồ châu Âu và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai.
2. HS: tư liệu về công cuộc xây dựng CNXH ở LX&ĐA (1945-1991), LB
Nga (1991-2000).
III.PHƯƠNG PHÁP. phân tích, đánh giá , nhận thức đúng về CNXH.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ.? Hãy nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị
Ianta 2/1945?
3. Bài mới: GV khái quát tình hình Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ
hai và nhấn mạnh trong chiến tranh chống phát xít họ bị thiệt hại nặng n ề c ả
người và của, sau chiến tranh nhân dân Liên Xô tiến hành khôi phục đất nước,
tiếp tục công cuộc xây dựng CNXH, đến những năm 70 trở thành nước có nền
kinh tế thứ hai thế giới … thầy trò cùng tìm hiểu bài học.

Các hoạt động của GV-HS
Kiến thức cơ bản cần nắm
GV khái quát về cuộc chiến tranh thế I – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC
giới thứ hai , đặc biệt là cuộc chiến tranh ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN
vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô viết sau GIỮA NHỮNG NĂM 70
đó nêu câu hỏi:

1. Liên xô

Tại sao sau chiến tranh Liên xô phải a. Công cuộc khôi phục kinh tế
tiến hành khôi phục kinh tế? Kết quả Hoàn cảnh
đạt được có ý nghĩa như thế nào?

Sau chiến tranh chống phát xít,

HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhật Liên Xô phải chịu những tổn thất
xét và chốt ý.

nặng nề: 27 triệu người chết, 1.710

- Kết quả: kinh tế công, nông nghiệp thành phố bị tàn phá.

được khôi phục, KH-KT pt nhanh chóng, Thành tựu- Hoàn thành kế hoạch 5
nhấn mạnh sự ki ện 1949 thử thành công năm khôi phục kinh tế (1946 bom nguyên tử…

1950) trong vòng 4 năm 3 tháng.
- Đến năm 1950, sản lượng công
nghiệp tăng 73%, so với mức trước
chiến tranh.
-Nông nghiệp đạt mức trước
chiến tranh.

-Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô xây

- Năm 1949, chế tạo thành công

dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và đạt bom nguyên tử, phá thế độc quyền
được những thành như thế nào?

vũ khí nguyên tử của Mĩ.

HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét rồi chốt

b. Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ

ý (nhấn mạnh các thành tựu KH – KT).

nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến
nửa đầu những năm 70)
- Công nghiệp: Liên Xô trở thành
cường quốc công nghiệp đứng thứ
hai thế giới sau Mĩ… Liên Xô đi
đầu trong công nghiệp vũ trụ, công
nghiệp điện hạt nhân.
- Nông nghiệp: Sản lượng nông
phẩm trong những năm 60 tăng
trung bình hằng năm là 16%.
- Khoa học – kỹ thuật:
+ Năm 1957 Liên Xô là nước
đầu tiên phóng thành công vệ tinh

-Ý nghĩa của những thành tựu đó như nhân tạo của trái đất;
thế nào?

+ Năm 1961 phóng con tàu đưa

Sau khi học sinh trả lời câu hỏi GV chốt nhà vũ trụ Gagarin bay vòng quanh
ý.
Những thành tựu đạt được đã cũng cố

trái đất.
- Xã hội: Cơ cấu xã hội biến

và tăng cường sức mạnh của nhà nước đổi, tỉ lệ công nhân chiếm hơn 55%
Xô Viết; nâng cao uy tín và vị thế của số người lao động, trình độ học
LX trên trường quốc tế, làm chỗ dựa cho vấn của người dân được nâng cao.
phong trào cách mạng thế giới.

- Chính trị: Tương đối ổn định
- Đối ngoại: Thực hiện chính

Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu sách bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong
thành lập trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ
của nó?

các nước xã hội chủ nghĩa.

HS quan sát bản đồ, kết hợp

Ý nghĩa: Những thành tựu đạt
được đã củng cố và tăng cường sức

GV hướng dân HS đoc thêm trong mạnh và vị thế của Liên Xô trên
SGK: theo các gơi y:

trường quốc tế; Làm chỗ dựa cho
phong trào cách mạng thế giới.
2. Các nước Đông Âu (HS đoc
thêm)
3. Quan hệ hơp tác giữa các
nước XHCN ở châu Âu (HS đoc
thêm)
- Về kinh tế : Thành lập Hội
đồng tương trơ kinh tế (SEV tháng 1 – 1949) để tăng cường sự
hợp tác giữa các nước XHCN, thúc
đẩy sự tiến bộ về kinh tế, kĩ
thuật, giữa các nước thành viên.

- Về quân sự : Thành lập Tổ chức
hiệp ước Vacsava (5 – 1955), góp
phần gìn giữ hòa bình, an ninh thế
giới, tạo thế cân bằng “hai cực”.
4. Củng cố:
- Những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 –
nửa đầu những năm 70.