Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 10 bài 37

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-27 01:34:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 330 | Lượt Download: 1 | File size: 0.049664 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 44. BÀI 37. MÁC VÀ ĂNG GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.
I. Mục tiêu bài học.
- Những nét chính về hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph. ăng
ghen. Sự ra đời của tổ chức Đồng minh những người cộng sản và những
luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, thể hiện trong Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản, ý nghĩa của văn kiện này.
- Giáo dục cho h/s lòng tin vào chủ nghĩa Mác, lòng biết ơn đối với
những người đã sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm : Phong trào công nhân,
phong trào cộng sản, chủ nghĩa xã hội không tưởng, chủ nghĩa xã hội khoa
học.
II. Thiết bị, đồ dùng.
Ảnh chân dung C. Mác và Ph. ăng ghen.
Câu chuyện về tình bạn vĩ đại và cảm động của C. Mác và Ph. ăng
ghen.
III. Tổ chức dạy và học.
1. Ổn định tổ chức: GV ghi sĩ số học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ.
1. Nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân
Đức, Anh, Pháp vào nửa đầu thế kỉ XIX ?
2. Phân tích mặt tích cực, mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội
không tưởng?
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy trò.

Nội dung cần đạt

? Thành phần xuất thân của C. Mác ?
GV: Đây là 1 tờ báo có xu hướng dân
chủ cách mạng. Mác đã nêu lên vấn đề
bức thiết của nước Đức:
+ Tình trạng bị áp bức của ng dân
+ Con đường thống nhất nước Đức.
+ Cuộc đấu tranh chống CN quân phiệt
Phổ.
 1.1843: CQ đóng cửa toà báo. Do đó,
Mác chuyển sang Pari.
GV: Tác phẩm đánh dấu bước ngoặt trong
TG quan của Mác: chuyển từ lập trường
dân chủ CM sang Cộng sản chủ nghĩa.
? Nhận định về vai trò của g/c vô sản ?

? Nhận định về vai trò của giai cấp công
nhân của Ph. ăng ghen ?
? Hoạt động của C. Mác và Ph. ăng
ghen có gì giống nhau ? (lăn lội vào
phong trào CN  hiểu)
? Ý nghĩa những hoạt động và nhận
định
của C. Mác và Ph. ăng ghen ?
? Cơ sở của tình bạn?
- Cùng tham gia hoạt động trong phong trào
CN.

1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của
C. Mác và Ph. ăng ghen.
a. C. Mác (1818 – 1883)
- Tiểu sử (sgk)
- Hoạt động:
+ 1842: Làm tổng biên tập báo sông Ranh.

+ 1843: Sang Pari, tham gia phong trào cách
mạng Pháp, xuất bản tạp chí “Biên niên
Pháp - Đức”

- Nhận định về vai trò của giai cấp vô
sản: g/c VS được giác ngộ lí luận CM là
g/c sẽ đảm đương sứ mệnh LS giải phóng
loài người khỏi áp bức bóc lột.
b. Ph. ăng ghen (1820 – 1985)
- Tiểu sử (sgk)
- Hoạt động:
+ 1842: Từ Đức chuyển sang Anh, tìm
hiểu phong trào CN Anh.
 “Tình cảnh g/c CN Anh”
- Nhận định về vai trò của giai cấp vô
sản: G/c VS không chỉ là nạn nhân của
CNTB, mà còn là LL có thể đánh đổ sự
thống trị của g/c TS và tự giải phóng khỏi
mọi xiềng xích.

* 1844: Ăng ghen và Mác gặp nhau
 bắt đầu tình bạn.

- Nghiên cứu và phát triển lí luận CM.
- Quan tâm đến 1 chính đảng độc lập của
g/c CN.
? Kể chuyện về tình bạn vĩ đại và cảm
động của C. Mác và Ph. ăng ghen.

? Sự thành lập và mục đích của đồng
minh những người cộng sản?
GV gthiệu về thành phần tham gia.

? Tổ chức đồng minh những người
Cộng sản khác về chất so với tổ chức
Đồng minh những người chính nghĩa
như thế nào ?
- Đồng minh những người chính nghĩa:
+ Là t/c bí mật của cộng sản Tây Âu.
+ Ủng hộ khuynh hướng hoạt động có t/c
âm mưu.
- Đồng minh những người cộng sản:
+ Là chính đảng của vô sản quốc tế.
+ Mục đích rõ ràng.

? Nội dung chủ yếu của Tuyên ngôn
của Đảng Cộng sản ?

? Xã hội loài ngời trải qua những thời kì
nào ? Những mâu thuẫn cơ bản trong
từng chế độ xã hội đó ?

? Động lực thúc đẩy xã hội phát triển là
gì ?

2. Tổ chức Đồng minh những người
Cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng
Cộng sản.
a. Đồng minh những người Cộng sản
- Sự thành lập:
+ Tiền thân: Đồng minh những người
chính nghĩa.
+ 6/1847: ra đời.
- Mục đích:
+ Lật đổ g/c TS.
+ Thiét lập sự thống trị của vô sản.
+ Thủ tiêu XH TS cũ.

b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
- 2/1848: TN Đảng cộng sản ra đời
(M - E soạn thảo)
- Nội dung:
+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản:
lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống tr
và ách áp bức bóc lột của g/c TS, xây dựng
chế độ CSCN.
+ Quy luật phát triển của xã hội loài ngườ
là từ thấp đến cao.

+ Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước
tiến lớn của lịch sử loài người , nhưng
chứa đựng nhiều mâu thuẫn không thể
điều hoà, cuộc đấu tranh giữa vô sản và tư
sản là tất yếu.
+ Điều kiện thành công , G/c CN phải
thành lập chính đảng của mình, thiết lập
nền chuyên chính VS và đoàn kết các LL
CN trên TG.

Trích đọc Tuyên ngôn để minh hoạ

+ Mục đích của những người Cộng sản là
dùng bạo lực để lật đổ trật tự XH hiện có

? Có mấy điểm khác biệt giữa chủ
nghĩa xã hội khoa học với chủ nghĩa xã
hội không tưởng ? Vì sao có sự khác biệt - Ý nghĩa:
?
+ Là văn kiện đầu tiên có t/c KH và CM.
+ G/c Cn đã có lí luận CM soi đường.
? Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có
mấy ý nghĩa ?
? Khi chủ nghĩa xã hội khoa học kết hợp
với phong trào công nhân, sản phẩm của
sự kết hợp đó là gì ?
GV Khẳng định YN: tham khảo SGV
tr192.
Phân biệt khái niệm : phong trào công
nhân, phong trào cộng sản.
4. Củng cố bài:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sgk.
5. Giao nhiệm vụ về nhà.
Câu hỏi soạn bài tiết sau:
1. Quốc tế thứ nhất có mấy vai trò đối với phong trào công nhân ?
3. Xét tính chất của Công xã pa ri căn cứ vào những mặt nào ?
**********************************