Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử 12 bài 6

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-08-11 06:55:23 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 334 | Lượt Download: 2 | File size: 0.030605 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG IV: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945-2000)
Tiết 8 Bài 6: NƯỚC MĨ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức: (không dạy nội dung chính trị-xã hội các giai đoạn)
- Khái quát quá trình phát triển của nước Mỹ từ sau 1945 – nay:
- Nhận thức vai trò cường quốc của nước Mỹ trong quan hệ quốc tế.
- Những thành tựu cơ bản của Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học – kỹ
thuật …
2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:
- Niềm tự hào dân tộc về cuộc kháng chiến kéo dài 21 năm của nhân dân ta
trước một đế quốc hùng mạnh như Mỹ.
- Những ảnh hưởng trong cuộc chiến tranh Việt Nam đối v ới n ước M ỹ, và
ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc hiện đại hoá đất nước.
3. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khái quát tổng hợp và kỹ năng
sử dụng bản đồ.
II. CHUẨN BỊ
1.GV- Bản đồ thế giới và bản đồ Hoa Kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
2 HS- Tranh ảnh tư liệu về Mỹ và sự phát triển của khoa học công nghệ…
III. PHƯƠNG PHÁP: khái quát tổng hợp và đánh giá vấn đề
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ.

- Những thành quả trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi t ừ sau
CTTG II?
- Những khó khăn các nước Mỹ latinh gặp phải sau ngày độc lập?
3. Bài mới: GV khái quát về nước Mỹ trong giai đoạn đầu của lịch s ử th ế
giới hiện đại và những nguyên nhân cơ bản khiến Mỹ trở thành trung tâm kinh
tế tài chính của thế giới…
Các hoạt động của GV-HS
Kiến thức cơ bản
GV khái quát tình hình nước Mỹ Trong và I 1945 ĐẾN 1973
sau chiến tranh thế giới thứ hai, rồi nêu 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học – kĩ
câu hỏi:

thuật
a. Kinh tế:

Nêu sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau
chiến tranh?

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế
Mĩ phát triển mạnh mẽ :
+ Sản lượng công nghiệp chiếm hơn một

Học sinh dựa vào sách giáo khoa để trả nửa công nghiệp thế giới (1948 – hơn 56%).
lời.

+ Nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng Anh,
Pháp, Tây Đức, Nhật, Ý cộng lại.

GV dùng hình ảnh minh họa.

+ Nắm 50% tàu bè đi lại trên biển.
+ 3/4 dự trữ vàng của thế giới tập trung ở

Nguyên nhân nào dẫn đến thành tựu đó? Mĩ.
Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất? Vì
sao?

+ Chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế
thế giới.
 Mĩ trở thành nước tư bản chủ nghĩa

Học sinh dựa vào sách giáo khoa để trả giàu mạnh nhất, trung tâm kinh tế – tài chính
lời.

lớn nhất thế giới.
- Nguyên nhân chủ yếu là :

Giáo viên gợi ý:

+ Lãnh thổ nước Mĩ rộng lớn, tài nguyên

(Nguyên nhân chủ quan - khách quan thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi
(nhấn mạnh nguyên nhân cơ bản nhất là dào, trình độ kĩ thuật cao và nhiều khả năng
áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ sáng tạo.
thuật vào sản xuất => tăng năng suất hạ giá thành sản phẩm).

+ Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn
phá, nước Mĩ được yên ổn phát triển kinh tế,
làm giàu nhờ bán vũ khí và các phương tiện

Vì sao Mỹ đạt được nhiều thành tựu lớn quân sự cho các nước tham chiến.
trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật?

.b.KHKT.+ Mĩ đã áp dụng thành công

HS trả lời, GV dùng hình ảnh minh họa.

những tiến bộ khoa học – kĩ thuật để nâng cao

Giáo viên gợi ý:

năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm,

(Mỹ có điều kiện hoà bình, phương tiện tăng sức cạnh tranh và điều chỉnh hợp lí cơ
làm việc tốt => thu hút được nhiều nhà cấu nền kinh tế…
khoa học đến Mỹ làm việc và phát minh

+ Trình độ tập trung tư bản và sản xuất

(Anhxtanh, Phemơ ...). Trong những năm cao, cạnh tranh có hiệu quả trong và ngoài
1940-1970, Mỹ sở hữu ¾ phát minh và nước.
sáng chế của thế giới).

+ Các chính sách và biện pháp điều tiết có
hiệu quả của nhà nước.

3/

3-Chính sách đối ngoại :

(+ Các tổng thống Mỹ từ 1945-1974

* Mục tiêu

- S. Tru-man (dân chủ): 4-45 đến 1-53

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ

- D. Aixenhao (cộng hoà): 1-1953 đến đã triển khai Chiến lược toàn cầu nhằm mưu
1961

đồ thống trị thế giới với ba mục tiêu:

- John Kenedy (dân chủ): 1-1961 đến 11-

1) Chống hệ thống xã hội chủ nghĩa.

1963

2) Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc,

- Giônxơn (dân chủ): 1-1965 đến 1969

phong trào công nhân, phong trào hoà bình dân

- R. Nickxơn (cộng hoà): 1-1969 đến 8- chủ trên thế giới.

1974

3) Khống chế các nước tư bản đồng minh

+ “Chiến tranh lạnh”, Mỹ phát động phụ thuộc vào Mĩ.
tháng 3-1947. “Học thuyết Truman” mở

* Hành động

đầu cho “chiến tranh lạnh” thuộc chiến

- Khởi xướng cuộc Chiến tranh lạnh, chạy

lược toàn cầu phản cách mạng của của đua vũ trang.
Mỹ được thực hiện qua các đời tổng

- Thiết lập căn cứ quân sự

thống Mỹ nhằm thực hiện ba mục tiêu
trên.

- Tiến hành nhiều cuộc bạo loạn, đảo
chính và các cuộc chiến tranh xâm lược, tiêu

+ Khái niệm “chiến tranh lạnh” theo biểu là cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài tới
Mỹ là: chiến tranh không nổ súng, không hơn 20 năm (1954-1975).
đổ máu nhưng luôn trong tình trạng

II. Từ 1973-1991 :

chiến tranh).

- 1973-1982 kinh tế khủng hoảng suy
thoiais trầm trọng.
- 1983 Nền kinh tế bắt đầu phục hồi
- Nguyên nhân :
+ Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng năng
lượng thế giới 1973.
+ 1975 Mĩ thất bại trong chiến tranh Việt
Nam.
III.* Từ 1991-2000 :
- Kinh tế trải qua vài đợt suy thoái ngắn
nhưng vẫn là một nền kinh tế đứng đầu
thế giới.
.Về khoa học – kĩ thuật: Mĩ là nước khởi
đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện
đại và đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong
nhiều lĩnh vực như chế tạo công cụ sản xuất

(máy tính điện tử, máy tự động), vật liệu mới
(pôlime), năng lượng mới (năng lượng nguyên
tử…), chinh phục vũ trụ, "cách mạng xanh"
trong nông nghiệp…
 Đối ngoại
+ Sau Chiến tranh lạnh, chính quyền Tổng
thống Clintơn đã điều chỉnh chiến lược Cam
kết và Mở rộng với ba mục tiêu:
Nhận xét về chiến lược “Cam kết mở
rộng” của Mỹ thời B. Clin –tơn?
HS dựa vào sách để trình nội dung của
chính sách và nêu nhận xét.
(- Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực

+ Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng
quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.
+ Tăng cường khôi phục và phát triển tính
năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ ;
+ Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ"

lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến để can thiệp vào công việc nội bộ của nước
đấu.
- Tăng cường khôi phục tính sống động
của nền kinh tế Mỹ.

khác.
- Mục tiêu bao trùm của Mĩ là muốn thiết
lập Trật tự thế giới "đơn cực", trong đó Mĩ trở

- “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào thành siêu cường duy nhất, đóng vai trò lãnh
công việc nội bộ của nước khác.

đạo thế giới.

- Chính sách này nhằm khẳng định sức
mạnh kinh tế, quân sự của Mỹ và tham
vọng chi phối, lãnh đạo thế giới.
- Cuộc chiến Ap-ga-nitxtan, chiến tranh
I-rắc (Mỹ phớt lờ vai trò của Liên hợp
quốc).
4. Củng cố:
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ phát triển như thế nào? Tại sao?

- Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?