Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử 12 bài 21 (tiếp 2)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-08-16 07:08:22 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 296 | Lượt Download: 0 | File size: 0.022515 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 38 Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc - Đấu tranh chống đế
quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (Tiết 2)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản
- Trình bày được đạt đực trong thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ
nhất (1961-1965).
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong viẹc tiến hành chi ến l ược “
chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở miền Nam.
- Trình bày được quá trình nhân dân miền Nam đánh bại chiến lược “ chi ến
tranh đặc biệt”.
2. Xét về tư tưởng: Bồi dưỡng tình cảm ruột thịt Bắc – Nam. Niềm tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ của cách mạng
3. Kỹ năng: Phân tích, đánh giá.
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học. Lịch sử Việt Nam 1954 - 1975
III. Tiến trình tổ chức dạy và học.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ.
Trình bày hoàn cảnh, diễn biên, kết quả và ý nghĩa của phong trào Đồng
khởi.
3. Dẫn nhập vào bài mới.
4. Tổ chức các hoạt động dạy - học.
Hoạt động dạy học

Nội dung học sinh cần nắm

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ
sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa
xã hội
(1961 – 1965).
2/ Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà
nước 5 năm (1961 – 1965)
a/ Kinh tế
- Công nghiệp được ưu tiên đầu tư xây
dựng
- Nông nghiệp: xây dựng hợp tác xã nông
nghiệp bậc cao
- Thương nghiệp: ưu tiên phát triển
thương nghiệp quốc doanh
- Giao thông : Được củng cố.
b/ Giáo dục: hệ thống giáo dục hệ thống
Chiến lược “CTĐB” ra đời trong
giáo dục từ phổ thông đến đại học phát
hoàn cảnh nào?
triển.-> Miền bắc chi viện cho tiền tuyến
Mỹ đối phó với phong trào GPDT thế (sức người, sức của)
giới dâng cao -> sụp đổ từng mảng 2/ 1965: Mỹ tiến hành chiến tranh phá
lớn hệ thống thuộc địa
hoại lần thứ nhất ở miền Bắc.
Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trong
CTĐB.
Hs dựa vào sgk trả lời. GV nhấn
mạnh 3 điểm chính của CTĐB và
chiến tranh xâm lược thực dân mới
của Mỹ là:
V. Miền nam chiến dấu chống chiến
- Ngụy quân, nguỵ quyền.
lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ
- Ấp chiến lược.(xương sống)
(1961-1965).
- Đô thị (hậu cứ).
1/ Chiến lược “Chiến tranh đặc
Diệm cử người sang Malaixia,
biệt” của Mỹ.
Philipin học kinh nghiệm chống
a/ Hoàn cảnh:
chiến tranh du kích và “Ấp chiến
Sau phong trào “Đồng khởi” -> “Chiến
lựơc”. Mỹ mời Tômsơn chuyên gia
tranh đơn phương” bị phá sản, để đối phó
quân sự chống du kích của Anh tại
với phong trào GPDT trên thế giới và
Malaixia làm cố vấn
phong trào cách mạng Miền nam tổng
thống Mỹ J. Kenơdi đã đề ra chiến lược
Số lượng cố vấn Mỹ và nguỵ quân
toàn cầu “Phản ứng linh hoạt” thực hiện
từ đầu 1961 đến cuối 1964, theo
thí điểm ở MN dưới hình thức “Chiến
bảng số liệu
tranh đặc biệt”.
- Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5
năm lần thứ nhất là gì?
- Lấy việc xây dựng XHCN làm
trọng tâm. Ra sức phát triển công
nông, an ninh xã hội
- Những thành tựu xây dựng CNXH
ở miền Bắc (1961 – 1965) và ý nghĩa
của những thành tựu đó
- học sinh dựa vào sgk trả lời các số
liệu cụ thể về các thành tựu, giáo
dục y tế.
- Nhờ những thành tựu đó mà miền
Bắc làm tốt vai trò hậu phương lớn,
chi viện cho miền Nam.

Năm.

Quân Mỹ.

Quân nguỵ.

1961.
1962.
1964.

1100
11.000
26.000

170.000
560.000.

Mỹ- nguỵ dự tính dồn 10 triệu nông
dân vào “ Aáp chiến lược” nhằm
thực hiện mục đích “Tát nước bắt
cá”.Mỹ coi “Aáp chiến lược” là
xương sống của của CTĐB .
Quân nguỵ được trang bị hiện đại và
được phổ biến các chiến thuật mới
như “Trực thăng vân” “Thiết xa vân”
Cuộc đấu tranh của nhân MN trên
mặt trân chống bình định đã diễn ra
như thế nào?
Cuối 1962 địch kiểm soát được 7000
ấp
1964 3300 ấp
Giữa 1965 2200 ấp.
Phong trào du kích tiêu biểu như: Chị
Út Tịch, Tạ Thị Kiều, Anh Huỳnh
Văn Đảnh…

GV tường thuật trận trận Ấp Bắc
(với số địch gấp ta 10 lần) 2000/200.
Ta đã đánh tan cuộc hành quân càn
quét của quân nguỵ do cố vấn Mỹ
chỉ huy, đánh baị biện pháp chiến
thuật mới của địch, chứng minh quân
dân ta hoàn toàn có khả năng đánh

b/ Âm mưu:
” CTĐB” là hình thức chiến tranh xâm
lược thực dân mới được tiến hành bằng
quân đội tay sai (quân đội Sài gòn) dưới
sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ + vũ
khí trang bị, phương tiện chiến tranh của
Mỹ nhằm chống lại phong trào cách
mạng của nhân dân ta. Âm mưu cơ bản
“Dùng người Việt đánh người Việt”.
c/ Thủ đoạn và biện pháp:
* Từ 1961- 1963: Mỹ đề ra kế hoạch
Xtalây – Taylo nhằm bình định Miền nam
trong vòng 18 tháng.
* Từ 1964-1965: Giôn-xơn đề ra kế
hoạch Giônxơn –Macnamara bình định
MN có trọng điểm trong 2 năm.
- Để thực hiện kế hoạch trên Mỹ tăng
cường viện trợ quân sự cho chính quyền
Diệm, đưa cố vấn Mỹ và lực lượng hỗ
trợ chiến đấu vào MN, lập bộ chỉ huy
quân sự Mỹ. Tăng cường lực lượng nguỵ
quân, tiến hành dồn dân lập “Aáp chiến
lược”…
2/ Miền nam chiến đấu chống “Chiến
tranh đặc biệt”.
Chủ trương: Kết hợp 2 lực lượng chính
trị và vũ trang, tiến công địch bằng 3 mũi
giáp công: chính trị,quân sự, binh vận,
trên 3 vùng chiến lược.
a- Trên mặt trận chống “Bình định”:
-Diễn ra cuộc đấu tranh giằng co quyết
liệt giữa ta và địch giữa việc lập và phá
ấp chiến lược nhân dân MN với quyết
tâm “một tấc không đi, dời” -> Cuối 1962
trên nửa tổng số ấp (8000 ấp) và 70% dân
(6,5 triệu) vẫn do cách mạng kiểm soát.
-Từ cuối năm 1964 ta phá vỡ từng mảng
ấp chiến lược lập nhiều “Làng chiến

đấu” là kết quả sự nổi dậy của quần
chúng + với sự hỗ trợ của lực lượng vũ
trang. -> Ấp chiến lược “xương sống”
của CTĐB bị phá sản về cơ bản.
b-Trên mặt trận quân sự:
bại CTĐB, sau trận Ấp Bắc dấy lên
+ những năm 1961-1962 quân ta đã đánh
phong trào “Thi đua Ấp giết giặc lập
bại nhiều cuộc hành quân càn quét lớn
công” trên khắp MN.
của địch vào căn cứ CM ở chiến khu D,
căn cứ U Minh, Tây Ninh….
+2-1-1963 quân dân ta giành thắng lợi
8- 5-1963 hơn 2 vạn tăng ni, phật tử
vang dội ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho).
Huế biểu tình , ngày 11-6-1963 hoà
+Đông xuân 1964-1965 ta mở các chiến
thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại
dịch tấn công địch ở miền Đông Nam bộ
Sài gòn, ngày 16-6-1963 70 quần
với các chiến thắng: Bình Giã, An Lão,
chúng Sài gòn xuống đường biểu
Ba Gia, Đồng Xoài -> Làm phá sản về cơ
tình.
bản chiến lược CTĐB của Mỹ
- 22/11/1963 tổng thống Mỹ J.
Kennơdy bị ám sát tại Daslat -> đầu
1964 Giôn xơn lên thay và cho ra đời
kế hoạch Giônxơn – Macnamara.
- Chỉ trong vòng 18 tháng (11/1963 ->
1965) từ sau cuộc đảo chính nội các
nguỵ quyền đã có đến 10 cuộc đảo
chính . Sau đảo chính Diệm – Nhu ->
Dương văn Minh ->Tôn thất Đính ->
Nguyễn Khánh -> Nguyễn Tôn
Hoàn…

c-Trên mặt trận chính trị: Phong trào
đấu tranh của nhân diễn ra sôi nổi ở các
đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.
Nổi bật là phong trào của đội quân “Tóc
dài”, các tăng ni và phật tử chống sự kỳ
thị đàn áp tôn giáo của chính quyền
Diệm… phong trào của học sinh, sinh
viên làm vùng “Hậu cứ” của địch rối
loạn -> chính quyền tay sai khủng hoảng
và suy sụp ngày 1-11-1963 Mỹ giật dây
cho tướng lĩnh nguỵ làm đảo chính lật đổ
Diệm – Nhu.
=> Từ các thắng lợi trên các mặt trận của
quân và dân ta đã cơ bản làm phá sản
CTĐB vào đầu năm 1965.

IV/ Sơ kết bài học:
1/ Củng cố bài: GV đặt câu hỏi hệ thống các kiến thức cơ bản của bài.