Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử 12 bài 15

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-08-11 07:07:25 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0.02087 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN
1. Vị trí của nhóm halogen trong Bảng tuần hoàn
- Nhóm halogen gồm : Flo(F); Clo(Cl); Brom (Br), Iot (I), Atatin (At)
- Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA. Chúng đứng gần cuối các chu kì, ngay
trước các nguyên tố khí hiếm.

Hình 1: Vị trí của nhóm Halogen trong bảng hệ thống tuần hoàn
2. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử
2
5
- Nguyên tử có 7e lớp ngoài cùng (ns np )
- Ở trạng thái tự do, 2 nguyên tử halogen góp chung 1 e với nhau tạo một liên kết công
hóa trị không cực.
- Công thức electron
- Công thức cấu tạo: X - X
- Công thức phân tử: X2
- Liên kết trong phân tử X2 không bền lắm, dễ bị tách thành 2 nguyên tử X.
- Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử X dễ thu thêm 1e ⇒ Tính chất hoá học cơ bản
của các halogen là tính oxi hoá mạnh.
3. Sự biến đổi tính chất
a. Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất

Tính chất

Flo

Clo

Brom

Iot

Số hiệu nguyên tử

9

17

35

53

Bán kính nguyên tử (nm)

0,064

0,099

0,114

0,133

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 2s22p5

3s23p5

4s24p5

5s25p5

Nguyên tử khối

19

35,5

80

127

Trạng thái tập hợp của đơn chất ở 200C

Khí

Khí

Lỏng

Rắn

Màu sắc

Lục nhạc

Vàng lục

Nâu đỏ

Đen tím

Nhiệt độ nóng chảy(0C)

-219,6

-101,0

-7,3

113,6

Nhiệt độ sôi

-188,1

-34,1

59,2

185,5

Độ âm điện

3,98

3,16

2,96

2,66

Hình 2: Màu sắc của F, Cl, Br, I, At của nhóm halogen
Từ F đến I, ta thấy:
- Trạng thái tập hợp: khí → lỏng → rắn
- Màu sắc: đậm dần

-

tonc , tosôi : tăng dần

b. Sự biến đổi độ âm điện
Độ âm điện tương đối lớn.
- Giảm dần từ F đến I
- F trong các hợp chất có số oxi hóa là -1, các nguyên tố còn lại ngoài mức oxi hóa là -1
còn có mức oxi hóa là +1, +3, +5, +7.
⇒ Vì flo có độ âm điện lớn nhất chỉ hút e nên chỉ có số oxi hoá -1, các nguyên tố còn lại có
thể tạo thành 1, 3, 5, 7 e độc thân ở trạng thái bị kích thích nên có thể nhường 1, 3, 5, 7 e nên
ngoài số oxi hoá -1 còn có thêm số oxi hoá +1, +3, +5, +7
-

c. Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất
Các đơn chất halogen giống nhau về tính chất hoá học cũng như thành phần và tính chất của
các hợp chất do chúng tạo thành (Do lớp e ngoài cùng có cấu hình tương tự nhau ns2 np5)
- Halogen là những phi kim điển hình, tính oxi hóa giảm từ F → I;
- Halogen oxi hóa hầu hết các kim loại tạo muối halogenua;
- Halogen oxi hóa hyđro tạo ra hợp chất khí hyđro halogenua, chất này tan trong nước
tạo axit halogenhiđric.
2020-09-25 17:16:21