Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN HOÁ 12 TIẾT 26 ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-03-06 22:55:23 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Ch ng 4ươ POLIME VÀ LI POLIMEẬ ỆTi 26. Bài 16. NG POLIME. ƯƠ ỀA. Chu ki th và năngẩ ỹKi th ứBi c:ế ượ- Polime: Khi ni m, đi o, tính ch lí (tr ng thi, nhi nĩng ch y, cệ ơtính, tính ch (c ch) ạKĩ năng monome vi công th polime và ng i.ừ ượ ượ ạ- Vi các PTHH ng polime thông ng.ế ượ ụ- Phân bi polime thiên nhiên polime ng ho nhân o.ệ ượ ạB. Tr ng tmọ đi và tính lí chung (tr ng thái, nhi nóng ch y, tính ảc c)ơ ọ Tính ch hĩa ph ng gi nguyn chấ ạC. Ph ng pháp ch uươ Th lu n, ho ng nhóm.ả ộD. Chu 1. GV polimeẫ 2. HS Nghiên tr dung bài c.ứ ướ ọE. Ti trình lên p:ế ớI. Ki tra sĩ nh pể .II. Ki tra bi cũể bài c.ế ọIII. Bi i.ớHo ng ộth yầ Ho ngạ ộtrò dung ghi ng.ộ ảHo ngạ ộ1.GV: Yêu Hs ầnghiên ứSGK, th ảlu n, nêu ậcác khái ni m: ệpolime, ệs polime ốhoá, monome. Ho ngạ ộ2.GV: Yêu Hs ầnghiên ứSGK, nêu HS: Nghiên SGK, ứth lu n, ậnêu các khái ni m: ệpolime, sệ ốpolime hoá, monome.HS: Nghiên SGK, ứnêu cách phân lo i, ạcác lo ạpolime, nêu I- KHÁI NI M, PHÂN LO VÀ DANH PHÁP Ạ1. Khái ni ệ- Polime là nh ng ch có phân kh do nhi ềđ nh (g là xích) liên nhau.ơ ớThí CHụ2 CH2 )n NH [CH2 ]5 CO )n polime hóa hay polime hóa: n.ệ ộPolime th ng là các phân có polime ườ ốhóa khác nhau, nên còn dùng khái ni hóa trung bình. ệ- Monome: là các phân nên ng xích a.ử ủ2 Phân lo ạNg ta có th phân lo polime theo nh ng cách sau đây:ừơ ữ+ Theo ngu c: có polime thiên nhiên, polime ng và ổpolime nhân hay bán ng ợ+ Theo cách ng p: có polime trùng và polime trùng ợng ng ư+ Theo trúc: có ng ch không nhánh, ch phân ạnhánh, và ng không gian.ạ3 Danh pháp Tên polime Poli tên monome ng ng.ủ ươ ứcách phân lo i, các ạlo polime,ạnêu ví .ụ Ho ngạ ộ3.GV: Nêu qui ọtên polime, yêu Hs ầáp ng ụg tên ộs polimeốHo ngạ ộ4.GV: Yêu Hs ầnghiên ứSGK, th ảlu n, nêu ậcác ng ạc trúc ấc polime, ủcho ví ụm lo i.ỗ Ho ngạ ộ5.GV: Yêu Hs ầnghiên ứSGK, liên th ếth lu n, ậnêu tính ch lí ậc polime.ủG ý: ừcác ng ứd ng. ụHo ngạ ví .ụHS: Áp ngụg tên ộs polimeốHS: Nghiên SGK, ứth lu n, ậnêu các ng ạc trúc ủpolime, cho ví ỗlo i.ạHS: Nghiên SGK, ứliên th ựt th ảlu n, nêu tínhậch lí ậc polime. tên monome tr lên ho polime ừhai monome thì tên monome ph trong ngo n.ả ơ+ polime có tên riêng (tên thông th ng)ộ ườII- TRÚC Ấ1. Các ng trúc polime ấCác xích polime có th nhau thành ch ạkhông nhánh, ch phân nhánh nh ng không gianạ ạ2. đi hòa và không đi hòa ề- các xích trong ch polime nhau theo tế ộtr nh nh, ng ta nói polime có ườ đi hòa.ấ ề- các xích trong ch polime nhau không ớtheo tr nh nh, ng ta nói polime có ườ ạkhông đi hòa.ềII- TÍNH CH Ấ1. Tính ch lí 2. Tính ch hóa ọPolime có th tham gia ph ng gi nguyên ch, phân ắm ch và khâu ch.ạ ạa. Ph ng gi nguyên ch.ả ạ+ Các nhóm th đính vào ch polime có th tham gia ph ảng mà không làm thay ch polime ạThí dụ Poli( vinyl axetat th phân cho poli( vinyl ancol)ị CH2 CH )n nNaOH Ct0 CH2 CH )n OOC-CH3 OHnCH3 COONa Nh ng polime có liên đôi trong ch có th tham gia ểph ng ng vào liên đôi mà không làm thay ch ạpolime .Thí dụ Cao su tác ng HCl cho cao su hiđroclo hóa:ụ ớC CCH2 CH3CH2HnCH2 CH3HnC CH2CClnHClH6.GV: Nêu các nêu ưp gi ữnguyên ch, yêu ạc Hs hoànầthành vd.ư HS: Hoàn thành vd. ưIV. ng bàiủ :1- Nh nh kth c, kĩ năng quan tr ng.ấ ọ2- Hs th lu n, làm bài 1,2,3, SGK trang 89,90.ả ậV. ng nhà:ướ 1. bài, làm bài SBT.ọ 2. Chu bài sau: Ph còn bài:Nghiên bài hoc, ôn trùng p, trùng ợng ng.ưVI. Nh xét, đánh giá gi c.ậ