Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN HOÁ 12 NC TIẾT 2 ESTE

83dbdae02ca50db37415ce27b915c8bb
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-02-26 16:36:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

OC 'OH2SO4,t 0Ch ng 1ươ Este- Lipit Ti 2. Bài 1. ESTEếA. Chu ki th và năngẩ ỹKi th ứBi :ế ượ Khái ni este và xu axit cacboxylic (đ đi phân danh ửpháp (g ch c), tính ch lí).ứ ậHi ượ Este không tan trong và có nhi sôi th so axit và ancol cĩ cng nguyn ướ ốt ửKĩ năng Vi công th este có đa nguyên cacbon. ượ ửB. Tr ng tâmọ phn cch tn theo danh php (g ch c)ấ ứC Ph ng phápươ ch uủ Nghiên u, th lu nhóm.ứ ậD. Ti trình lên p.ế ớI. Ki tra sĩ nh p.ể ớII. Bài iớ GV vào bài dung ch ng, tiêu bài c.ặ ươ ọHo ng GVạ Ho ng HSạ dung ghi ngả .Ho ng 1ạ ộGV Yêu Hs ầvi ptp este hoá ưgi R-COOH iữ R’-OH.GV Nêu phân ực liên trong ếph ng, ắđ khái ni este. ệYêu HS nêu ầkhái ni m.ệGV Nêu ốd xu khác ủaxit cacboxylicHo ng 2ạ ộGV Nêu qui iắ ọtên các este, yêu uầHS áp ng tên ọcác este th .ụ ểHo ng 3ạ ộGV Yêu HS ầnghiên SGK, ứth lu n, nêu tính ậch lí este.ấ HS Vi ptp R-COOH HO-R’ R-COO-R’ H2 O.HS Nêu khái ni m.ệHS: tên các este.ọ HS Nghiên SGK, ứth lu n, nêu tính ch ấv lí este.ậ I. KHÁI NI ESTE VÀ XU ẤKHÁC AXIT CACBOXYLIC.Ủ1. phân .ấ ử+ Thay nhóm OH nhóm COOH axit ủcacboxylic ng OR’ằ este.+ CTCT => Este là ẫxu axit ủcacboxylic+ xu khác axit cacboxylic:ộ ủR OCO CO ROCR XOCR R'2Halogenua axit Anhiđrit axit Amit2. Cách tên. Tên este: Tên R’+ Tên axit (đuôi at) HCOOCH3 metyl fomat C2 H3 COOCH3 metyl acrylat C2 H5 COOCH3 etyl propionat3. Tính ch lí.ấ ậ- Gi các phân este không có liên ếhiđro vì th este có nhi sôi th so ơGV Liên th ựt .ế axit và ancol có cùng nguyên C.ớ ử- Các etse th ng là nh ng ch ng, nh ườ ẹh c, ít tan trong c, có kh năng ướ ướ ảhòa tan nhi ch khác nhau ượ ơIII. ng .ủ ốNh nh ki th tr ng tâm, yêu HS ng làm bài:ấ ụBài p: 8,8g este ch 8,96l CO2 (đktc) và 7,2g H2 O. CTPT, vi CTCT và tên ếg bi kh so Họ ớ2 là 44.IV. ng nhà:ướ ề1. bài, làm bài SBT.ọ ậ2. Chu bài sau: Ph còn bài.ẩ ủV. Đánh giá, nh xét gi c.ậ ọ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................