Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN HOÁ 12 LUYỆN TẬP VỀ NHẬN BIẾT ION TRONG DUNG DỊCH

45c63bc0aa87476c4326c43d026681dd
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 03:58 PM ngày 26-02-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

H TH NG KI N TH C HÌNH Oxyz Download min phí ti Website: www.huynhvanluong.com Biên so n: Hu nh n ng (email: hvluong@hcm.vnn.vn) 0918.859.305 01234.444.305 0933.444.305-0929.10 5.305 -0963.105.305-0666.513.305-0996.113.305 ------------------------------------------------------ 1. Ta và véctơ to trong không gian m ba tr c ,Ox Oy Oz ôi t vuông góc, các véc ng ng trên ba tr c n là:),0;0;1(=i)0;1;0(=j,)1;0;0(=k (); ;u k + . 222zyxuz)y; (x;u++== (); ;B AAB z= )= 2 2B AAB BA AB z. Neáu laø trung ñieåm cuûa AB thì I; ;2 2A Bx z+ + Neáu laø troïng taâm cuûa ABC thì ;3 3A Cx zG + ABCD laø hình bình haønh AB=DC Tích các hai vectơ và ng dng: a) Tích vô hng: Cho ()()1 2; ;u z . Ta có: ()= . cos ,u + 1 2.u z. 0...0.212121=++= zzyyxxvuvu b) Tích höõu höôùng: cho hai vect ()1 1; ;u z và ()2 2; ;v z. Ta có: (), .sin ,u v = . 12 2, ;y yu vy y = . &u v cùng phng 0u v = 21 1x zx z= Din tích tam giác: 1,2ABCS AB AC = Din tích hình bình hành: ,ABCDS AB AD = c) Tích hoãn hôïp (h n p) wu v ng phng 0u w = A,B,C,D là bn nh ca t din AB, AC, AD không ng phng. Th tích khi hp: \' \' \' \', \'ABCD DV AB AD AA = . Th tích t din: 1, .6ABCDV AB AC AD = . -------------------------------------- www.huynhvanluong.com: Lp hc thân thin–Uy tín–Cht lng–Ngha tình ca hc sinh Tây NinhHunh Vn Lng 01234.444.305-0918.859.305-0996.113.305-0929.105.305-066.513.305 www.huynhvanluong.com hvluong@hcm.vnn.vn 3. Phơng trình t u: Dng 1: Phưng trình (S) có tâm I(a; b; c) và bán kính R: 2222)()()( Rczbyax=++ Dng 2: 0222222=+++dczbyaxzyx (vi 0222>++ dcba là phưng trình có tâm I(a; b; c) và bán kính dcba ++222 Chú d(I,(P)) phng (P) và (S) không có im chung. d(I,(P)) (P) và (S) tip xúc nhau ti tip im (M là hình chiu ca lên (P)). d(I,(P)) (P) và (S) ct nhau theo giao tuyn là ưng tròn có bán kính 2r d= và tâm ca là hình chiu ca lên phng (P). 4. t ph ng: a) Ph ơng trình t ph ng: Mt phng qua im ()0 0; ;M và có vect pháp tuyn (); ;n C: ()()()0 00A z =. Mt phng ()ct trc ,Ox Oy Oz ln lt ti ()()(); 0; 0; 0; 0;A c, có phng trình theo on chn là: )1 0x zabca c+ b) trí ơng hai t ph ng. Cho hai mt phng (): 0Ax By Cz D+ và ()\' \' \' \' \' 0A D+ =, ta có: ) =\'\' \' \' \'A DA D. ) / \'\' \' \' \'A DA D. () ct ()\' \' \'A BA B ho \' \'B CB C ho \' \'A CA C (tc là ngoài t/h trên) ()() =\' \' \' \' 0AA BB CC. c) Kho ng cách t i i t t ph ng. Cho (): 0Ax By Cz D+ ( )( )+ +=+ +2 2,M MAx By Cz Dd MA C. 5.  ng th ng: a) Ph ơng trình a  ng th ng: ng thng i qua ()0 0; ;M và có VTCP (); ;u c= PT tham s: 00x aty btz ct= + = + = + (t R) PT chính tc: czzbyyaxx000== a.b.c0) b) trí ơng gi a hai ng th ng: ng thng i qua 0M và có VTCP u, d’ i qua 0\'M và có VTCP u\', ta có: (d) và (d’) ng phng \'0 0u, \' .M 0 = chéo d’ []0 0, \' \' 0u M và d’ ct nhau [][ ]0 0, \' 0, \' \' 0u M = // \'d d[]0 0, \' 0, \' 0u uu M= c) Khong cách: oMM ,ud(M, )=u ou, u\' .M M\'d(, \') =u, u\'
2020-09-28 20:12:07