Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN HOÁ 12 BÀI 4 LUYỆN TẬP ESTE-LIPIT

33313339376563656463616363376532633966323064313065643531646331663830376534393066613334333736613765653636346136373633636236316265
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 01:15 PM ngày 13-02-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 286 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 4,5ế Bài 4: LUY ESTE VÀ CH BÉOỆ ẤI. TIÊU:Ụ 1. Ki th c: ng ki th este và lipitủ 2. Kĩ năng: Gi bài este.ả 3. Thái Rèn cho HS thái nghiêm túc, có tr ng tâmộ ọII. CHU :Ẩ Các bài p.ậIII. PH NG PHÁP: ƯƠ Nêu đàm tho ho ng nhóm.ấ ộIV. TI TRÌNH BÀY Y:Ế 1. nh p: 2. Ki tra bài cũ: (lúc luy p)ệ 3. Bài i: ớHO NG TH VÀ TRÒẠ DUNG KI TH CỘ ỨHo ng 1ạ Bài 1: So sánh ch béo và este Thành ph ầnguyên đi phân và tính ch ấhoá c.ọCh béoấ EsteThành ph nguyên Ch C, H, OứĐ đi phân tặ Là ch esteợ ấTrieste glixerol axit béo.ủ Là este ancol và axitủTính ch hoá cấ Ph ng thu phân trong môi tr ng axitả ườ- Ph ng xà phòng hoáả ứHo ng 2ạ ộ GV ng HS vi các CTCT ướ ủeste. HS vi ng GV.ế ướ ướ Bài 2: Khi đun axit cacboxylic nỗ ơch glixerol (xt Hứ ớ2 SO4 c) có th thu cặ ượm trieste Vi CTCT các ch này.ấ ấGi iảCó th thu trieste.ể ượRCOORCOOCH2CHCH2R'COORCOOR'COOCH2CHCH2RCOOR'COOR'COOCH2CHCH2RCOOR'COORCOOCH2CHCH2R'COORCOORCOOCH2CHCH2RCOOR'COOR'COOCH2CHCH2R'COOHo ng 3ạ ộ GV ?: Em hãy cho bi CTCT các este đáp án có ởđi gì gi ng nhau ?ể ố- mol nừ ốC17H35COOH nC15H31COOH 2:1, em hãy cho bi ng các stearat và ượ ốpanmitat có trong este ? HS ch đáp án, HS khác nh xét ềk qu bài làm.ế Bài 3: Khi thu phân (xt axit) este thu cỷ ượh axit stearic (Cỗ ợ17 H35 COOH) và axitpanmitic (C15 H31 COOH) theo mol 2:1.ỉ ệEste có th có CTCT nào sau đây ?ểC17H35COOCH2CHCH2C17H35COOCH2CHCH2C17H35COOC17H33COOCH2CHCH2C15H31COOC17H35COOC15H31COOCH2CHCH2C15H31COOC17H35COOC17H35COOC15H31COOC17H35COOA.B.C.D.Ho ng 4ạ Bài 4: Làm bay 7,4g este no, nơ ơch c, ch thu th tích đúng ngứ ượ ằ GV ?: Trong các CTCT este no, ch c,ố ứm ch theo em nên ch công th nào gi ảquy bài toán ng ?ế ọ HS xác nh Mịeste sau đó vào CTCT chung ực este gi quy bài toán. ế GV ng HS xác nh CTCT este. ướ HS tên este sau khi có CTCT.ự th tích 3,2g Oể ủ2 (đo cùng đi ki tở 0, p).a) Xác nh CTPT A.ị ủb) Th hi ph ng xà phòng hoá 7,4g iự ớdung ch NaOH khi ph ng hoàn toàn thuị ứđ 6,8g mu i. Xác nh CTCT và tên aượ ủA.Gi iảa) CTPT AủnA nO2 323,2= 0,1 (mol) MA 0,174 74Đ công th A: Cặ ủn H2n O2 14n 32 74 3.CTPT A: Củ3 H6 O2 .b) CTCT và tên AủĐ công th A: RCOOR’ (R: cặ ốhiđrocacbon no ho H; R’: hiđrocacbon no).ặ ốRCOOR’ NaOH RCOONa R’OH 0,1→ 0,1 mRCOONa (R 67).0,1 6,8 Rlà HCTCT A: HCOOCủ2 H5 etyl fomatHo ng 5ạ ộ GV ng HS gi quy bài toán.ướ ế HS gi quy bài toán trên ng nả ướ ẫc GV.ủ Bài 5: Khi thu phân gam este thu cỷ ượ0,92g glixerol, 3,02g natri linoleat C17 H31 COONavà gam natri oleat C17 H33 COONa. Tính giá trịa, m. Vi CTCT có th X.ế ủGi iảnC3H5(OH)3 0,01 (mol); nC17H31COONa 0,01 (mol) nC17H33COONa 0,02 (mol) 0,02.304 6,08gX là C17 H31 COO−C3 H5 (C17 H33 COO)2nX nC3H5(OH)3 0,01 (mol) 0,01.882 =8,82gHo ng 6ạ ộ HS xác nh CTCT este vào ki n:ị ệkh ng este và kh ng ancol thuố ượ ượ ủđ c.ượ HS khác xác nh tên este.ị Bài 6: Thu phân hoàn toàn 8,8g este n, chỷ ạh 100 ml dung ch KOH 1M (v )ở ủthu 4,6g ancol Y. Tên làượ ủA. etyl fomat B. etyl propionatC. etyl axetat D. propyl axetatHo ng 7ạ ộ HS xác nh nịCO2 và nH2O . Nh xét mol COậ ố2 và H2 thu ượ este no ch c. Bài 7: cháy hoàn toàn 3,7g este nố ơch thu 3,36 lít COứ ượ2 (đkc) và 2,7g H2 O.CTPT là:ủA. C2 H4 O2 B. C3 H6 O2 C. C4 H8 O2 D. C5 H8 O2Ho ng 8ạ ộ GV ?: NaOH thì có bao nhiêu ph ng ảra ? HS xác nh mol etyl axetat, đó suy ra ừ% kh ng.ố ượ Bài 8: 10,4g axit axetic và etylỗ ồaxetat tác ng 150 dung chụ ịNaOH 4%. kh ng etyl axetat trongố ượ ủh làỗ ợA. 22% B. 42,3% C. 57,7% D. 88%V. NG :Ủ Trong ti luy pế ậVI. DÒ:Ặ Xem ki th đã bài glucoz .ạ ơ* Kinh nghi m:…………………………………………………………………………………………………ệ…………………………………………………………………………………………………………………