Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN HOÁ 12 BÀI 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM

aeeb360d1dd1f9e3ac8e983bf58014c2
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-02-13 13:13:12 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 545 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN NĂMẬ ẦI. TIÊU:Ụ 1. Ki th c: ứ- Ôn p, ng th ng hoá các ch ng hoá ng và vô (s đi li, nit -ậ ươ ươ ơphotpho, cacbon-silic).- Ôn p, ng th ng hoá các ch ng hoá (Đ ng hoá ,ậ ươ ươ ơhiđrocacbon, xu halogen –ancol phenol anđehit xeton axit cacboxylic). 2. Kĩ năng: Rèn luy kĩ năng vào ch suy ra tính ch và ng ng ch t. Ng cệ ượl i, vào tính ch ch đoán công th ch t.ạ Kĩ năng gi bài xác nh CTPT ch t.ả 3. Thái Thông qua vi rèn luy duy bi ch ng trong vi xét quan gi uệ ất và tính ch ch t, làm cho HS ng thú và yêu thích môn Hoá n.ạ ơII. CHU :Ẩ Yêu HS ng ng ki th ng ch ng theo ng GV tr cầ ươ ướ ướkhi ti ôn năm.ọ GV ng ki th vào gi kh ho ng ph .ậ ụIII. PH NG PHÁP: ƯƠ Nêu đàm tho ho ng nhóm. ộIV. TI TRÌNH BÀY Y:Ế 1. nh p: 2. Ki tra bài cũ: Không ki tra.ể 3. Bài i: ớIV. TI TRÌNH BÀY Y:Ế 1. nh p: Chào i, ki di n.ỏ 2. Ki tra bài cũ: Không ki tra.ể 3. Bài i: ớHO NG TH VÀ TRÒẠ DUNG KI TH CỘ ỨHo ng 1ạ ộ GV HS:ư đây ch xét dung môi là c.Ở ướ đi li còn là quá trình phân li các ch thành ion ấkhi nóng ch y.ả Ch đi li là ch khi nóng ch phân li thành ion.ấ Không nói ch đi li nh là ch khi tan vào ấn phân li ướ hoàn toàn thành ion.Thí :ụ H2 SO4 là ch đi li nh, nh ng:ấ ưH2 SO4 -4HSO -4HSO -24SO ĐI LIỰ Ệ1. đi liự Quaù trình phaân li caùc chaát trong nöôùc ra ion laø söï ñieän liNhöõng chaát khi tan trong nöôùc phaân li ra ion laø nhöõng chaát ñieän liChaát ñieän li maïnh laø chaát khitan trong nöôùc, caùc phaân töû hoaø tan ñeàu phaân li ra ion.Chaát ñieän li yeáu laø chaát khi tantrong nuôùc chæ coù moät phaàn soá phaân töû hoaø tan phaân li ra ion, phaàn coøn laïi vaãn toàn taïi döôùi daïng phaân töû trong dung dòch.Ho ng 2ạ ộ HS nh các khái ni axit, baz mu i, ốhiđroxit ng tính.ưỡ GV có th thí thi t.ể 2. Axit, baz và mu ốAxit, bazô, muoáiAxit laø chaát khi tan trong nöôùc phaân li ra ion H+Bazô laø chaát khi tan trong nöôùc phaân li ra ion OH-Muoái laø hôïp chaát khi tan trong nöôùc phaân li ra cation kim loaïi (hoaëc NH4+) vaø anion goác axitHiñroxit löôõng tính laø hiñroxit tan trong nöôùc vöøa coù theå phaân li nhö axit vöøa coù theå phaân li nhö bazôHo ng 3ạ ộ HS nh đi ki ra ph ng trao ổion. GV ?: ch ph ng trao ion là gì ?ả 3. Ph ng trao ion trong dung ch các ch đi liả Phaûn öùng trao ñoåi ion trong dung dòch caùc chaát ñieän li chæ xaûy ra khi coù ít nhaát moättrong caùc ñieàu kieän sau: Taïo thaønh chaát keát tuûa. Taïo thaønh chaát ñieän li yeáu Taïo thaønh chaát khíBaûn chaát laø laøm giaûm soá ion trong dung dòch.II NIT PHOTPHOƠHo ng 4: GV ng sau và yêu HS đi vào.ậ ềNITƠ PHOTPHOC hình electron: 1sấ 22s 22p 3Đ âm đi n: 3,04ộ ệC phân (Nấ ử2 )Các oxi hoá: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5ốNH3N2HNO3-30+5thu enhöôøng eA O3 OO+ 5HNO3 là axit nh, có tính oxi hoá nh.ạ hình electron: 1sấ 22s 22p 63s 23p 3Đ âm đi n: 2,19ộ ệC phân Pấ ử4 (photpho tr ng); Pắn (photpho )ỏCác oxi hoá: -3, 0, +3, +5ốPH3P4H3PO4-30+5thu enhöôøng eAxit H3PO4:HO+5HOHOPOH3 PO4 là axit c, nh trung bình, không có tính oxi hoáấ ạnh HNOư3 .III CACBON-SILICCACBON SILICC hình electron: 1sấ 22s 22p 2Các ng thù hình: Kim ng, than chì, fulerenạ ươĐ ch t: Cacbon th hi tính kh là ch u, ếngoài ra còn th hi tính oxi hoá.ể ệH ch t: CO, COợ ấ2 axit cacbonic, mu cacbonat.ố CO: Là oxit trung tính, có tính kh nh.ử ạ CO2 Là oxit axit, có tính oxi hoá. H2 CO3 Là axit u, không n, ch iấ ạtrong dung ch.ị hình electron: 1sấ 22s 22p 63s 23p 2Các ng i: Silic tinh th và silic vô nh hình.ạ ịĐ ch t: Silic th hi tính kh th hi tính ệoxi hoá.H ch t: SiOợ ấ2 H2 SiO3 mu silicat.ố SiO2 Là oxit axit, không tan trong c.ướ H2 SiO3 Là axit, ít tan trong (k keo), uướ ếh axit cacbonicơ ảIV NG HOÁ CẠ ƯƠ ƠHo ng 1:ạ GV yêu HS cho bi các lo ch đã c.ầ ượ ọHôïp chaát höõu côHiñrocacbonDaãn xuaát cuûa hiñrocacbonHiñrocacbon noHiñrocacbon khoâng noHiñrocacbon thômDaãn xuaát halogenAncol, phenol, EsteAnñehit, XetonAmino axitAxit cacboxylic, Este- ng ng: Nh ng ch có thành ph phân kém nhau hay nhi nhóm CHồ ề2 nh ng có tính ch hoáư ấh ng nhau là nh ng ch ng ng, chúng thành dãy ng ng.ọ ươ ng phân: Nh ng ch khác nhau có cùng CTPT là các ch ng phân.ồ HIĐROCACBONANKAN ANKEN ANKIN ANKAĐIEN ANKYLBEZENCông th chungứ Cn H2n+2 (n 1) Cn H2n (n 2) Cn H2n-2 (n 2) Cn H2n-2 (n 3) Cn H2n-6 (n 6)Đ cặĐi oể Ch có liên ếđ ch c, ch ạhở- Có ng phân ồm ch cacbonạ Có liên ếđôi, ch hạ ở- Có đp ch ạcacbon, đf trí ịliên đôi và ếđ ng phân hình ồh cọ Có liên ba, ếm ch hạ ở- Có ng phân ồm ch cacbon và ạđ ng phân trí ịliên ba.ế Có liên đôi,ếm ch hạ Có vòng benzen- Có ng phân ịtrí ng ươ ủnhánh ankylTính ch hoá ấh cọ Ph ng th ếhalogen.- Ph ng tách ứhiđro.- Không làm ấmàu dung ch ịKMnO4 Ph ng ức ng.ộ- Ph ng ứtrùng p.ợ- Tác ng ớch oxi hoá.ấ Ph ng ng.ả ộ- Ph ng th cacbon ầm ch có liên ếba.- Tác ng ớch oxi hoá.ấ Ph ng ng.ả ộ- Ph ng trùng ứh p.ợ- Tác ng ớch oxi hoá.ấ Ph ng th ế(halogen, nitro).- Ph ng ng.ả ộVI XU HALOGEN ANCOL PHENOLẪ ẤD XU HALOGENẪ ANCOL NO, CH C, ỨM CH HẠ PHENOLCông th chungứ Cx Hy Cn H2n+1 OH (n 1) C6 H5 OHTính ch hoá cấ Ph ng th ng ằnhóm OH.- Ph ng tách ứhiđrohalogenua. Ph ng kim lo ạki m.ề- Ph ng th nhóm OHả ế- Ph ng tách c.ả ướ- Ph ng oxi hoá không ứhoàn toàn.- Ph ng cháy.ả Ph ng kim lo ạki m.ề- Ph ng dung ch ịki m.ề- Ph ng th nguyên ửc vòng benzen.ủĐi chề Th hiđrocacbon ủb ng X.ằ- ng HX ho Xộ ặ2 vào anken, ankin. xu halogen ho ặanken. benzen hay cumen.ừVII ANĐEHIT XETON AXIT CACBOXYLICANĐEHIT NO, NƠCH C, CH HỨ XETON NO, CH C,Ơ ỨM CH HẠ AXIT CACBOXYLIC NO,Đ CH C, CH HƠ ỞCTCT Cn H2n+1 −CHO (n 0)CnH2n+1COCmH2m+1(n 1, 1) Cn H2n+1 −COOH (n 0)Tính ch hoá cấ Tính oxi hoá Tính khử Tính oxi hoá Có tính ch chung axit ủ(tác ng baz oxit ơbaz kim lo ho ng)ơ ộ- Tác ng ancolụ ớĐi chề Oxi hoá ancol Iậ- Oxi hoá etilen đi ềch anđehit axeticế Oxi hoá ancol IIậ- Oxi hoá anđehit Oxi hoá ch ạcacbon.- xu CHả ấ3 COOH Lên men gi m.ấ CHừ3 OH.V. NG Trong quá trình ôn pậ VI. DÒ:Ặ Xem ph ng ch hiđrocacbon, xu halogen ancol ươ ấphenol; anđehit xeton axit cacboxylic.Xem ph ng gi axit cacboxylic và ancol.ạ ữ* Kinh nghi m:………………………………………………………………………………………………ệ………………………………………………………………………………………………………………