Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Hình học 11 chương 2 bài 4: Hai mặt phẳng song song

8b3ebe52c06cb5fc50778ac69a738fff
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-08-30 15:52:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1423 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN HÌNH 11Ọ§4. HAI PH NG SONG SONGẶ ẲA. tiêuụ qua bài này sinh càn đc:ọ ượ 1/ ki th cề :N đc đnh nghĩa hai ph ng song song ,tính ch hai ượ ấm ph ng song song. Đi ki hai ph ng song song .Áp ng vào gi iặ ảtoán. 2/ kĩ năngề Rèn năng hình,v hình bi di n, ng vào ch ng ứminh các đnh lý, bài p.ị /V duyề :T tr quan sinh đng đn duy tr ng,t ng các và tínhừ ượ ợch hai ph ng song song,d hi nh bi hai song song .và kh ảnăng ngvào gi toánậ 4/ thái đề Nhgiêm túc trong p,c th chính xác,ọ ậB. Chu bẩ sinh: đc tr sách giáo khoa, ng hình. mô hìnhv hai ướ ềm song song.ặ Giáo viên: Mô hình tr quan ,phi ng ph .ự .Ti trình bài cvà các ho đngế .1/ Ki tra bài cũể :Trong không gian cho hai căn vào đâu phân bi ịtrí ng đi ph ng. Khi nào thì hai ph ng song song?V hình ươ ẽminh a?ọ 2/N dung bài i:ộ ớHo đng giáoạ ủviên Ho đng cạ ọsinh dung ghi ngộ ảHĐ1 ki tra bài ểcũ. Tl: Căn vào ốđng th ng chung ườ ẳc hai ph ng ẳtrong không gian phân bi trí ng đi ươ I/ ĐNH NGHĨAỊ (sgk)Kí hi u: (ệ // ( hay (GIÁO ÁN HÌNH 11ỌHĐ2 :H1 Cho ( // (),đng th ng ườ ằtrên ph ng (ặ ẳ ).thì đng th ng và ườ ặph ng (ẳ có đi ểchung không vì sao? Ch ng minh?Đa ra ưphi cho các ậnhóm cùng th lu n.ả ậĐi di nhóm trình ệbày,các nhóm khác cùng tham gia th lu tìm ậra qu đúng.ế ảGiáo viên ng đa ưra tính ch Hấ2 Trên ph ng ẳ cho hai đng th ng nhau ườ ắvà ,a và ượsong song ớ Có nh xét gì trí ịt ng đic aươ ủ và ch ng minh?(giáo viên ứh ng sinh ướ ọth lu n) đa ra ưđnh lí.ị hai đng th ng.ủ ườ ẳHai đng th ng songườ ẳsong là hai đng ườth ng không có đi ểchung.Tl: sinh ho ạđng nhóm cùng nhau ộth lu đa ra ờgi đúng .ảĐi di nhóm trình ệbày qu ủnhóm, các nhóm cùng th lu .ả ậH sinh cùng th ảlu .Đi di nhóm ệtrình bày bài gi ủnhóm cùng nhau góp ýđ đa ra đnh lí.ể //( II/ TÍNH CH TẤ Đnh lýị 1: sgk)baACh ng minh ng ph ng ươpháp ph ch ng.ả ứCh ng minh: (sgk).ứVí 1ụ Cho hình di ABCD, iứ ọG1; G2 ;G3 là tr ng ượ ọtâmc các tam giác ABC; ủACD; ABD. ch ng minh tứ ặph ng (Gẳ1 G2 )song song GIÁO ÁN HÌNH 11Ọ H2 ch ng minh hai ứm ph ng song song ta ẳcó nh ng ph ng pháp ươnào? H3 :Giáo viên phát phi uếh cho các ậnhóm.H ng ướ ọsinh th lu .ả Phi 2: ố( ví 1)ụ H1 Để ch ng minh ứ(G1 G2 // (BCD)ta ph ch ng minh hai ứm ph ng đó th yêu ỏc nào?ầ H2 sao Gạ1 G2 // NM? G2 G3 // PN? H3 có lu gì ềhai đng th ng Gườ ẳ1 G2; G2 G3 ph ng ẳ(BCD)? Tl: Dùng đnh nghĩa.ị Dùng đnh lí 1.ịCác nhóm nh phi ếh p, cùng nhau ậth lu tìm ra ờgi đúng. Đi di ệnhóm trình bày bài gi nhóm .Các ủnhóm cùng th lu ậđ đa ra qu ảđúng.H sinh trình bày bài ọgi .ả ph ng (BCD).ớ ẳG3G2G1PNM DCB AĐinh lí (sgk)A qu 1: (sgk)dGIÁO ÁN HÌNH 11ỌHĐ3 H1 Qua đi ằngoài đng th ng ta ườ ẳd ng đc đng ượ ườth ng song song ớđng th ng d?ườ ẳH2 thay đng ườth ng ph ngẳ ẳ.Thì qua đi đó ta ểd ng đc bao nhiêu ượm ph ng song song ẳv ph ng ẳ ?H3 đnh lí2 chod//(ừ ị) thì trong ( )có đng th ng ườ ẳsong song không ớqua có ặph ng song song (ẳ ớ)? sinh tr đa ưra đnh lí 2ị sinh th lu ậđa ra đc qu 1ư ượ ả qu 2ệ (sgk) H qu 3ệ sgk)AVí 2ụ :Cho di SABC ệcó SA=SB=SC. Sx, Sy, ọSz là phân giác ượngoàic các gocStrong ba ủGIÁO ÁN HÌNH 11Ọ H4 Hai đng th ng ườ ẳphân bi cùng song ệsong đng th ng ườ ẳth ba thì có song song ứv nhau không?ớH5 thay các đng ườth ng các ặph ng thì tính ch đó ấcòn đúng không?ữ sinh tr đa ưra đc qu :ượ ảHai ph ng phân ẳbi cùng song song ệv ph ng th ba ứthì song song ớnhau. tam giác SBC, SCA, SAB. Ch ng minh:ứa/ ph ng (Sx,Sy) sonh ẳsong ph ng(ABC);ớ ẳb/Sx;Sy;Sz cùng trên ằm ph ng.ộ ẳMzyx SCBA Đnh lý 3ị (sgk)H quệ baGIÁO ÁN HÌNH 11ỌH6 Cho đi không ển trên ph ng (ằ ẳ).Có bao nhiêu đng ườth ng đi qua và song ẳsong (ớ )? Các đng th ng đó ườ ởđâu?Giáo viên phát phi ếh 2( ví 2). ụH7 ch ng minh hai ứm ph ng song song ta ẳph ch ng minh th ỏyêu nào?ầH8 Hai đng phân ườgiác trong và ngoài 1ủgóc có tính ch nào?ấSx song song ặ(ABC) vì sao? ng tươ ựSz Sy .t đó suy ra ừđi ph ch ng minh.ề ứH9 .Có nh xét gì ềđng th ng SX, Sy ,Sz.ườ ẳTheo qu ta có +H sinh th lu ậtheo nhóm. Đi di ệnhóm trình bày bài gi nhóm mình. ủCác nhóm khác theo dõi ,th lu tìm ra ậk qu đúng đa ềh qu 3.ệ ả+ sinh nh ạph ng pháp đã ng ươ ổh trên.ợ ở+ Hai đng phân giácườB'A'baBAGIÁO ÁN HÌNH 11Ọđi gì?ềHĐ4 Cho hai ặph ng song song .N ếm ph ng ặph ng này thì có ắm ph ng kia không? ẳCó nh xét gì hai ềgiao tuy đó.ế(giáo viên chu mô ịhình ba ph ng trên.)ặ Cho ng ph bên.ả ụH1: Có nh xét gì đậ ộdài hai đo th ng AB trong và ngoài ủm góc thì vuông góc ộv nhau.ớ+ TL Vì tam giác SBC cân nên Sx song ạsongv BC (vì cùng ớvuông góc đng ườphân giác góc ủSBC).T ng Sy //AC .do ươ ựđó (Sx:,Sy) song song ABC). sinh quan sát mô ọhình đa ra ếlu .Ch ng minh ếlu đó. đó giáo ừviên ng thành ợđnh lí.ịGIÁO ÁN HÌNH 11Ọvà ’B ’? H2 .Tính ch này gi ng ốtính ch nào đã ởhình ph ng.ọ ẳ+H sinh ch ng minhọ ứđc hai đo AB ượ ạA ’B ’.+Gi ng tính ch hai ấđng th ng song ườ ẳsong ch trên hai cát ắtuy song song ếnh ng đo th ng ẳt ng ng ng ươ ằnhau 3/ ng và ng nhàủ ướ Hai ph ng song song có nh ng tính ch nào? ch ng minh hai ặph ng song song có nh ng ph ng pháp nào?.ẳ ươ +Tìm nh đúng trong các nh sau:ệ ề(A)N hai ph ng (ế ẳ )và ( )song song nhau thì đng ườth ng trong (ẳ ằ đu song song i(ề ớ ).(B) hai ph ng (ế ẳ )và ( song song nhau thì đng ườth ng trong (ẳ ằ đu song song đng th ng trong (ề ườ ằ ).GIÁO ÁN HÌNH 11Ọ C) hai đng th ng song song nhau trong hai tế ườ ượ ặph ng phân bi (ẳ ệ )và ( thì ( )và ( song song nhau.ớ(D)Qua đi ngoài ph ng cho tr ta đc và ch ướ ượ ỉm đng th ng song song ph ng cho tr đó.ộ ườ ướ nhà ôn đnh lí talét trong ph ng. đc tr ph bài còn ti ướ ếsau ph còn i.ọ Làm bài 1;2 (sgk).ậ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GIÁO ÁN HÌNH 11ỌTi 10 HAI PH NG SONG SONG A.M TIÊUỤ 1.Ki th :ế ứN ng đnh lí Thalet ,đnh nghĩa hình lăng tr ,hình chóp t,hình p.ắ 2.K năng:ỹ Rèn luy năng xác đnh các đo th ng ng ng nh bi các hình ươ ếlăng tr ,hình p; rèn luy các năng ng các tính ch vào gi toán.ụ 3.T duy: Phát tri duy tr ng duy khái quát hoá.ể ượ 4. Thái đ:ộ th ,chính xác.ẩ ậB.CHU GV VÀ HS.Ẩ GV: giáo án ,th .ướ HS: ôn các ki th cũ quan song song.ậ ệC.PH NG PHÁP CƯƠ ph ng pháp ,v đáp.ươ ấD.TI TRÌNH BÀI C:Ế 1. đnh 2. Ki tra bài cũể Nh đnh nghĩa ph ng song song và đnh lí ịThalet trong hình ph ng Ho đng HSạ Ho đng GVạ Ghi ngả