Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Giải tích 12 bài Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 06:53:03
Nội dung
GIÁO ÁN TOÁN 12 GI TÍCHỚ ẢCH NG 1ƯƠ NG NG ĐO HÀM KH SÁT VÀ ỒTH HÀM SỊ §1. ĐNG BI N, NGH CH BI HÀM SỰ ỒI. TIÊUỤ 1. ki th cề Hi bi và ng :ể Đnh nghĩa đng bi n, ngh ch ịbi hàm và liên gi khái ni này đo hàm.ế 2. kĩ năngề Bi ng quy xét tính đn đi hàm và đo hàm nóế duy, thái đề Rèn luy duy logic, tính th n, chính xác trong ậtính toán và lu n.ậ ậ­ Phát tri kh năng duy logic, đi th ai, sáng o.ể Bi quy quenế .­ Bi nh xét và đánh giá bài làm và đánh giá qu ủb thânả Ch đng trong p, tác bè trong quá trình pủ ậII. CHU GV VÀ HSẨ (đánh chéo vào ph nào có yêu u)ấ 1. Chu hsẩ Th compas.ướ Hs đc bài này tr nhà.ọ ướ Bài cũ ..................................................................... Gi phim trong, vi lông.ấ ..................................................................... 2. Chu gvẩ Doc24.vn Th compas.ướ Các hình .ẽ Các ng phả Bài phát cho hsể Computer, projector. Câu tr nghi m.ỏ ệIII. PH NG PHÁP CƯƠ (đánh chéo vào ph nào có yêu u)ấ đáp.ợ ..................................................................... Phát hi và gi quy đệ ..................................................................... Ho đng nhóm.ạ .....................................................................BÀI I: Ho đng HSạ Ho đng GVạ Ghi ng ho trình ặchi uếH at đng 1ọ sinh tr i:ọ ờHàm cosx đng ồbi trên: và và ngh ch ịbi trên ếHàm ngh ch bi ếtrên và đng bi trên ế_ sinh nh ạđc đnh nghĩa: ượ ị* Hàm đng bi ến u: ế<Þ f() f() at đng 1ọ :Nh ạđnh nghĩaị I. Tính đn đi ủhàm số 1. Nh đnh nghĩa:ắ Đnh nghĩa (sgk trang 4)ị­ Nh xét (sgk trang 5)ậ Doc24.vn* Hàm đng bi ến u:ế<Þ f() f()* x1 x2Hàm ĐB u: >0ố ếHàm NB u: 0ố ế* Hàm đng bi n: Đố ồth đi lên. Hàm ngh chị ịbi n: th đi xu ng.ế vào th xác ịđnh tính đng bi n, ếngh ch bi hàm ốđã cho at đng 2:ọ ộMõi nhóm th hi theoự ệyêu giáo viên choầ ồđi di cùa hai nhóm ệlên ng trình bày ếqu Các nhóm còn ạnh xét sau đó các ậnhóm đi chi ếqu đáp án mà giáo ớviên trình chi u.ế Yêu sinh tr at đng 2:ọ Tính đn ơđi và đo ạhàm b. Tính đn đi và ấc đo hàm:ủ Cho sinh ghi đnh lí vàọ ịchú trong sgk VD1: Tìm các kh ang ỏđn đi hàm ốDoc24.vnđc:ượ_ f(x) trên kh ang ỏnào thì hàm đng ồbi trên kh ang đó.ế ỏ_ f(x) trên kh ang ỏnào thì hàm ngh ch ịbi trên kh ang đó.ế ỏ_ sinh đc đnh lí ịtrong sgk.H at đng 3:ọ ộSuy nghĩ và tr các ờyêu giáo viên đầ ểxây ng bài gi iự sinh lên ng ảlàm bài. Các sinh ọkhác làm và nh xét bài ậb n.ạ_1 sinh lên ng làmọ ảbài. Các sinh khác ọlàm và nh xét bài n.ậ ạH at đng 4:ọ ộ_ Xét hàm y= xố và trảl i: không sung ổgi thi thì nh at đng 3:ọ ng ­ủ ốLuy p:ệ ậH at đng 4:ọ Xét xem kh ng đnh ng ượ ạc đnh lý trên có đúng ịkhông? Đa ra chú ý.ư a) 2x +1 sinx trên (0; 2) Gi i: ảa.TXĐ: D=Ry’= 8x 3y’ 0B ng bi thiên sgk ếtrang 6)K lu n: Nh sgk)ế ưb.H sinh lên ng làm ảb Chú ý: Sgk trang 7­ VD2: sgk Doc24.vnng không đúngượ at đng 5:ọ ộ_ sinh phát bi tọ ếlu mình at đng 6: ộ_ Th lu nhómả ậ_ Trình bày trên ngả_ Nh xét bài nậ at đng 5: ộ_ Qua đnh lý đc ượphát bi trên, hãy nêu ểcác xác đnh ướ ịtính bi thiên hàm ủs .ốH at đng 6: Luy ệt p­ ng .ậ ố_ II. Quy xét tính đn ơđi hàm sệ ốQui cắ sgk trang VD 1: sgk_ VD 2: sgk VD3: sgkIV. NHÀỀ Coi tr bài TR HÀM Sướ Ố_ Làm bài 1,2,3,4,5 sgk trang 10ậ Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.