Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Giải tích 12 bài Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:22:51
Nội dung
Doc24.vnS ti t: 2ố GIÁ TR NH GIÁ TR NH NH HÀM SỊ ỐI. TIÊU:Ụ1. ki th c:ề ứ­ đc ĐN, ph ng pháp tìm gtln, nn hs trên kho ng, kho ng, đo n.ắ ượ ươ ạ2. năng:ề ỷ­ Tính đc gtln, nn hs trên kho ng, kho ng, đo n.ượ ạ­ ng vào vi gi và bi lu pt, bpt ch tham .ậ ố3. duy, thái đ:ề ộ­ Rèn luy duy logic, duy lý lu n.ệ ậ­ Tích c, ch đng ki th c, tham gia xây ng bài.ự ựII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINH:Ẩ Ọ1. Chu giáo viên: Giáo án, th ,b ng ph phi p, đèn chi ướ ế(n có)ế 2. Chu sinh: SGK, Xem dung ki th bài và các dung ộki th có liên quan đn bài c.ế ọIII. PH NG PHÁP:ƯƠ đáp, gi quy đ.ợ ềIV. TI TRÌNH C:Ế Ọ1. đnh p:Ổ ớ2. Bài cũ (5 phút): Cho hs 3x.a) Tìm tr hs.ự ủb) Tính y(0); y(3) và so sánh các tr tìm đc.ớ ượGV nh xét, đánh giá.ậ3. Bài i:ớHo đng 1ạ Hình thành đnh nghĩa GTLN, GTNN.ịT.gian Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ Ghi ngả5’5’15’ HĐ thành ph 1: HS quan ầsát BBT bài ki tra ểbài cũ) và tr các câu :ả ỏ+ có ph là gtln hs/[0;3]ả ủ+ Tìm 0 00; 18.x x HĐ thành ph 2:( tìm gtln, ầnn hs trên kho ng )ủ ả+ BBT, tìm gtln, nn hsậ ủy ­x 2x.* Nêu nh xét liên ệgi gtln hs tr ịc hs; gtnn hs.ủ ủ­ HĐ thành ph 3: ng ụghi nh :ớ+ Tìm gtln, nn hs:ủy 4x Hs phát bi ch .ể ổ­ Đa ra đn gtln hs ủtrên TXĐ .­ Hs tìm TXĐ hs.ủ­ BBT R=ậ; ­ Tính li mxy .­ Nh xét liên ệgi gtln tr ủhs; gtnn hs.ủ+ Ho đng nhómạ .­ Tìm TXĐ hs.ủ­ BBT lu n.ậ ng ph ụ­ Đnh nghĩa gtlnị sgk trang 19.­ Đnh nghĩa gtnn: ịt ng sgk tr 19.ươ ự­ Ghi nh :ớ trên ếkho ng mà hs ch ỉđt tr duy ịnh tấ thì tr đó ịchính là gtln ho gtnn ặc hs K.ủ­ ng ph 2.ả ụDoc24.vn+ Ví sgk tr 22.(gv gi ảthích nh ng th hs )ữ Xem ví sgk tr 22. Sgk tr 22.Ho đng 2ạ ng đnh nghĩa và ti đnh lý sgk tr 20.ậ ịT.gian Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ Ghi ngả15’ HĐ thành ph 1: ầL BBT và tìm gtln, nn ủcác hs:21trê3;1 trê2; 31xy nx ­ Nh xét liên gi ữliên và gtln, nn ạc hs đo n.ủ ạ­ HĐ thành ph 2: ng ụđnh lý.ị+ Ví sgk tr 20. (gv gi ảthích nh ng th hs )ữ Ho đng nhómạ .­ BBT, tìm gtln, nn ậc ng hs.ủ ừ­ Nêu liên gi ữliên và ủgtln, nn hs đo n.ủ ạ­ Xem ví sgk tr 20.ụ ng ph 3, 4ả ụ­ Đnh lýị sgk tr 20.­ Sgk tr 20.Ho đng 3: Ti quy tìm gtln, nn hs trên đo n.ạ ạT.gian Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ Ghi ngả15’17’ HĐ thành ph 1: Ti ậquy sgk tr 22.ắ Bài p: Cho hs ậ22x vy  í -2 1x ví có th nh hình sgk tr 21. ẽTìm gtln, nn hs/[­2;1];ủ [1;3]; [­2;3] .( nêu cách tính )­ Nh xét cách tìm gtln, nn ậc hs trên các đo mà hs ạđn đi nh [­2;0]; [0;1]; ư[1;3].­ Nh xét gtln, nn hs ốtrên các đo mà hs đt trạ ịho f’(x) không xác đnh nh :ặ ư[­2;1]; [0;3].­ Nêu quy tìm gtln, nn ủhs trên đo n.ố Ho đng nhóm.ạ ộ­ Hs có th quan sát hình ểv ng đnh lý ểk lu n.ế ậ­ Hs có th BBT trên ật ng kho ng lu n.ừ ậ­ Nêu vài nh xét ềcách tìm gtln, nn hs ốtrên các đo đã xét.ạ­ Nêu quy tìm gtln, nn ắc hs trên đo n.ủ ạ+ Ho đng nhóm.ạ ng hình sgk ẽtr 21 ho ng ph 5.ặ ụ­ Nh xét sgk tr 21.ậ­ Quy sgk tr 22.­ Nh nh vi ệch các nghi xọ ệi y’ thu đo nủ ầtìm gtln, nn.­ ng ph 6.ả ụDoc24.vn4’ HĐ thành ph 2: áp ng ụquy tìm gtln, nn trên đo n.ắ ạBài p: ậ3 21)×m gtln, nn cña hs ­x 3ên 1;1Tx tr 2)T2×m gtln, nn cña hs 4-x­ HĐ thành ph 3: ti ậchú sgk tr 22.+ Tìm gtln, nn hs:ủ1ê 0;1 ;; 0;y tr nx  Tính y’, tìm nghi y’.ệ­ Ch nghi y’/[­1;1]ọ ệ­ Tính các giá tr thi tị ế­ Hs tìm TXĐ [­2;2] tính y’, tìm nghi y’.ệ­ Tính các giá tr ầthi t.ế+ Ho đng nhóm.ạ ộ­ Hs BBt.ậ­ Nh xét ủgtln, nn trên các kho ng, ảtrên TXĐ hs.ủ ng ph 7.ả ụ­ ng ph 8.ả ụ­ Chú sgk tr 22 4. Cũng bài 7’): Hs làm các bài tr nghi m: ệ21; 11. 5.6.) )R RB Cho hs Chy kh yc kh      än kÕt qu¶ sai.a) max «ng tån t¹i. b) minmin min «ng tån t¹i.3 21;31;31;0 2;31;3 0;22. 1.3 min 1) min minB Cho hs Chm yc y   än kÕt qu¶ ®óng.a) axax ax4 22;0 0;2 1;13. .1 min min 1.B Cho hs Chy y   -1;1änkÕt qu¶ sai:a) max ax­ tiêu bài c.ụ ọ5. ng bài nhà và làm bài nhà (2’):ướ ề­ Làm bài đn trang 23, 24 sgk.ậ ế­ Quy tìm gtln, nn trên kho ng, đo n. Xem bài đc thêm tr 24­26, bài ti tr ậ27.V. PH C:Ụ Ụ1. Phi p:ế ậPhi BBT và tìm gtln, nn các hs: ủ21ê3;1 ;ê2; 31xy tr tr nx  Nh xét gtln, nn hs đo n.ự ạDoc24.vnPhi 2: 21; 11. 5.6.) )R RB Cho hs Chy kh yc kh      än kÕt qu¶ sai.a) max «ng tån t¹i. b) minmin min «ng tån t¹i.3 21;31;31;0 2;31;3 0;22. 1.3 min 1) min minB Cho hs Chm yc y   än kÕt qu¶ ®óng.a) axax ax4 22;0 0;2 1;13. .1 min min 1.B Cho hs Chy y   -1;1änkÕt qu¶ sai:a) max ax2. ng phả ng ph 1: BBT hs xả 3x.x ­1 3y’ +y0 2­2 1830;30; 18.18.xTa th Ta nl y Êy ãi gtln cña hs tren 0;3µ 18 vµ kÝ hiÖu maxB ng ph BBT hs xả 4x .TXĐ: R.y’ 4x 2(x­3). y’ x 0; 3.Doc24.vn: min 27 .R RKL y µ kh«ng tån t¹i maxB ng ph 3: BBT hs xả [­3;1 ].x ­3 1y’ +y 90 12; 3B trenx+1¶ng phô 4: BBT hs x-1 3y’ ­y 33/2B ng ph 5: Hình SGK trang 21.ả ẽB ng ph 6: ụ3 hs ­x 3ê1;1x tr n y’ ­3x 6x. 1 31;11;10 1;1 (' 02 1;14; 0; 2.: 4; min 0.x chyxy yKL y     än)lo¹iaxB ng ph 7: 0 y’ +y 0 ­27 Doc24.vn222 24'4' .0; 2;: 2; min 0.DDy xTXxyxy chy yKL y    § :D= -2;2än)axB ng ph 8: hs y=1/x.ả ụx 0 y’ ­y 0­ 0Doc24.vnBÀI GIÁ TR NH NH NH HÀM SẬ ỐM TIÊU:ỤV ki th c:ề ứN ng ph ng pháp tìm GTLN, NN hàm trên kho ng, đo n.ắ ươ ạV năng:ề ỷTìm đc gtln, nn hs trên kho ng, đo n.ượ ạV duy, thái đ:ề ộRèn luy duy logic, duy lý lu n.ệ ậTích c, ch đng ki th c, tham gia xây ng bài.ự ựCHU GIÁO VIÊN VÀ SINH:Ẩ ỌChu giáo viên: Giáo án, th ng ph đèn chi (n có)ẩ ướ Chu sinh: ọSGK, Xem ph ng pháp tìm gtln, nn hàm và các dung ki th có liên ươ ứquan đn bài c.ế ọLàm các bài nhà.ậ ềPH NG PHÁP:ƯƠ đáp, gi quy đ.ợ ềTI TRÌNH C:Ế Ọn đnh p:Ổ ớBài cũ (7 phút): Nêu quy tìm gtln, nn hàm trên đo n. Áp ng tìm gtln, nn hsắ 6x 9x trên đo [0;5]; [­2;­1]; (­2;3).ạNh xét, đánh giá.ậBài i:ớHo đng 1ạ Cho sinh ti ng bài tìm gtln, nn trên đo n.ọ ạT.gian Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ Ghi ngả10’ vào ph ki tra bài cũ ểgv nêu quy tìm gtln, nn ắc hs trên đo n. Yêu củ ọsinh dung gi bài p:ậ ậ­ Cho sinh làm bài p: ậ1b,1c sgk tr 24.­ Nh xét, đánh giá câu 1b, c.ậ sinh th lu ậnhóm .­ Đi di nhóm trình bàyạ ệl gi trên ng. ng 1ảB ng 2ảHo đng 2ạ Cho sinh ti các ng toán th ng ng bài tìm gtln, ậnn hàm .ủ ốT.gian Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ Ghi ngảDoc24.vn15’ Cho sinh làm bài 2, 3ọ ậtr 24 sgk.­ Nh xét, đánh giá bài làm vàậcác ki đóng góp các ủnhóm.­ Nêu ph ng pháp và bài ươgi .ả­ ng cách khác: ướ ửd ng đng th cô si.ụ sinh th lu ậnhóm.­ Đi di nhóm lên ng ảtrình bày bài gi i.ả­ Các nhóm khác nh ậxét ng 3ảB ng 4ảSx x.(8­x).­ có: (8 x) không đi. Suy ra Sổx nh kvck 8­xớ ấKl: 4.Ho đng 3: Cho sinh ti ng bài tìm gtln nn trên kho ng.ạ ảT.gian Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ Ghi ngả10’ Cho sinh làm bài p: 4b,ọ ậ5b sgk tr 24.­ Nh xét, đánh giá câu 4b, ậ5b. sinh th lu ậnhóm.­ Đi di nhóm lên ng ảtrình bày bài gi i.ả ng 5ảB ng 6.ả6. Cũng (3 phút):ố­ 3 .Tt tr  2×m gtln, nn cña hµm sè: cos2x +cosx-2.Gi¶i: Æt cosx ®k -1 1.Bµi to¸n trë thµnh t×m gtln, nn cña hµm sè: 2t ªn -1;1­ tiêu bài c.ụ ọ4.H ng bài nhà và làm bài nhà (2’):ướ ề­ Làm các bài con sgk.ậ ạ­ Xem bài ti th hàm tr 27.ệ ốVI. PH C:Ụ ỤTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.