Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Giải tích 12 bài Cực trị hàm số hay nhất

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 06:58:25
Nội dung
TR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ TR HÀM .Ự ỐA. tiêu: 1.Ki th c:ế ­H sinh đc khái ni đi, ti hàm đi ki đọ ượ ểhàm có tr .ố 2.K năng:ỷ Rèn luy duy logic,tính sáng o.ệ 3.Thái đ: Giáo sinh th giác,nghiêm túc.ụ ựB.Ph ng pháp.ươ ­G ,v đáp, đan xen th lu nhóm.ợ ậC.Chu .ẩ 1.Giáo viên Giáo án, sách giáo khoa,sách tham kh o.ả 2.H sinh.ọ thu bài cũ,đc tr bài c.ọ ướ ọD.Ti trình bài y.ế đnh p, ki tra sĩ .Ổ 2.Ki tra bài cũ: Xét tính đn đi hàm :ơ 33y ? 3.N dung bài i.ộ a. Đt đ:ặ Các em đã đc ng ng đo hàm vào vi xét tínhượ ệđn đi hàm Hôm nay chúng ta ti tìm hi ng ng đoơ ạhàm vào vi tìm đi tr hàm .ệ b.Tri khai bài: ểHO ĐNG TH VÀ TRÒẠ DUNG KI TH CỘ ỨDoc24.vn Tiết 4TR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ Ả­V hàm 33y sinh ọnh xét giá tr f(x) và f(­1) ủtrên kho ngả (­2;0)+( 2; 0) 1)x f ta nói hàm đt đi ­1.ố ạ+T ng ,h sinh nh xét f(x) ươ ậv f(1) trên kho ng (0;2).ớ ả­Giáo viên nh xét, gi thích sau ảđó phát bi khái ni đi, ạc ti u.ự ểGV: Cho HS ho đng nhóm ộho đng 3.ạ I.Khái ni đi và ti u.ệ ểĐnh nghĩa:ị Cho hàm f(x) xác đnh ịvà liên trên (a;b).ụa.N uế0 00 )h h ,0x xta nói hàm đt đi xạ ạ0 .b.N uế0 00 )h h ,0x xta nói hàm đt ti uạ x0 .* Chú ý:+ hàm đt CĐ (CT)t xế ạ0 ta nói x0 là đi CĐ(CT), f(xể0 là giá tr CĐ(CT), ịM0 (x0 ;y0 là đi CĐ(CT) th hàm ịs .ố+ Đi đi,c ti còn đc ượ ọchung là đi tr hàm .ể ố+ f(x) có đo hàm trên kho ng (a;b) và đtạ ạc tr xự ạ0 thì f'(x0 )=0. Gi hàm f(x) đt đi iả ạx0 .V ớ0x ta có: 0( )0f xx L gi trái, ta đc:ấ ượ0 000( )'( lim 0xf xf xx    (1)Doc24.vn 2TR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ Ảa. ng th (hình trang13) ịxét xem các hàm sau có tr ịhay không? ­H sinh quan sát th hai ủhàm nh xét đi tr ịc hai hàm này.ủ ốGV: Cho HS ho đng nhóm câu ộb.b. Hàm ố2( 3)3xy x đo hàm ớ0x ta có: 0( )0f xx L gi trái, ta đc:ấ ượ0 000( )'( lim 0xf xf xx    (2)T (1) và (2) suy ra: f’(xừ0 0(T ng cho tr ng hàm f(x) ươ ườ ốđt ti xạ ạ0 ).II.Đi ki hàm có tr .ề a. Xét xem các hàm sau có tr ịhay không? ­2x 2( 3)3xy x b. Nêu liên gi cố ựtr và đo hàm?ị ạ*Đnh lí 1.ị (sgk)Ví dụ Tìm đi tr hàm :ể 23 2y x Gi i.ảa.TXĐ:D R2' 6y x ; 0' 02xyx B ng bi thiên:ả ếx +Doc24.vn 3TR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ Ảy’ 4x đi khi đi qua ấcác đi và 3.ểGV: Khi hàm f(x) có tr ịlà x0 thì đo hàm đi khi đi ấqua x0 .­Qua ví này giáo viên nh xét ậvà phát bi đnh lí đi ki ệđ hàm có tr .ủ ị­H sinh ng bi thiên ủhàm đó lu đi ựđi, ti (n có)ạ ế­H sinh ch ng :ọ ỏ'(0 1'(0 1ff  y' +y + ­2CĐ(0;2) CT(2;­2)Ví 3.ụ Ch ng minh ng hàm ốy x không có đo hàm nh ng đt ựti 0.ể ạ4.C ng .ủ ­Nh khái ni tr hàm ,đnh lí đi ki hàm có ốc tr .ự ị5.D dò.ặ ­H sinh nhà thu bài cũ.ọ ­Đc tr ph còn bài c. ướ ọDoc24.vnTR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ TR HÀM (tt).Ự ỐA. tiêu: 1.Ki th c:ế ­H sinh đc quy tìm tr .ọ ượ 2.K năng:ỷ ­Rèn luy duy logic, tính sáng o.ệ 3.Thái đ:ộ Giáo sinh th giác, nghiêm túc.ụ ựB.Ph ng pháp.ươ ­G ,v đáp, đan xen th lu nhóm.ợ ậC.Chu .ẩ 1.Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách tham kh o.ả 2.H sinh:ọ thu bài cũ, đc tr bài c.ọ ướ ọD.Ti trình bài y.ế đnh p, ki tra sĩ .Ổ 2.Ki tra bài cũ:ể Tìm đi tr hàm :ể ố33 1y x 3.N dung bài i.ộ a. Đt đ:ặ Ti tr cế ướ các em đã bi đc khái ni đi, ti uế ượ ểc hàm đi ki hàm có tr Hôm nay chúng ta ti tìm hi uủ ểquy tìm đi tr hàm .ắ b.Tri khai bài. ểHO ĐNG TH VÀ TRÒẠ DUNG KI TH CỘ Ứ­Qua vi tìm đi tr hàmệ ủII.Đi ki hàm có tr .ề ịDoc24.vn Tiết 5TR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ Ảs 33y sinh nêu trình ựcác gi tìm đi tr ướ ủhàm .ố­H sinh ng quy ểgi bài toán này.ả­T hàm đã cho sinh tính ọy'',y''(­1) và y''(1) nh xét Quy I.ắ (sgk).Ví 1.ụ Tìm các đi tr hàm sể ốsau: xxy1Gi i:ảT xác đnh: R\\ậ 22 21 1' ' 1xy xx x BBT:x­ ­1 y’ +y ­2 CĐ(­1 ;­2) CT(1; 2)*Đnh lí 2.ị* 000'( 0''( 0f xxf x là đi đi.ể ạDoc24.vnTR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ Ảc nó.T đây nh xét: là ếđi tr thì giá tr y'(x) và ủy''(x) nh th nào..ư ế­Giáo viên phát bi đnh lí và quyể ịt II.ắ­H sinh gi ví nh rõọ ắh quy II.ơ 000'( 0''( 0f xxf x là đi ti u.ể ểQuy II.ắ (sgk).Ví 2.ụ Tìm các đi tr hàm ủs :ố f(x) 2x 1Gi i:ảTXĐ:D Rf’(x) 4x 4x 4x(x 1)f’(x) 1x 0f”(x) 12x 4f”( 1) >0 f”(0) ­4 CT( 1; 0) CĐ(0;1)4.C ng .ủ ­Nh khái ni tr hàm ,đnh lí đi ki hàm có ốc tr ,quy tìm đi tr hàm .ự ố5.D dò.ặ ­H sinh nhà thu bài cũ.ọ ­Làm các bài trong sgk, ti sau luy và làm bài ki tra 15’. *********************************************** Doc24.vnTR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ ẢBÀI PẬC TR HÀM SỰ ỐA. tiêu: 1.Ki th c:ế ­H sinh đc khái ni đi, ti hàm đi ki đọ ượ ểhàm có tr ,quy tìm đi tr .ố 2.K năngỷ ­Rèn luy duy logic,tính sáng o.ệ 3.Thái đ: Giáo sinh th giác,nghiêm túc.ụ ựB.Ph ng pháp.ươ ­G ,v đáp, đan xen th lu nhóm.ợ ậC.Chu .ẩ 1.Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách tham kh o.ả 2.H sinh:ọ thu bài cũ, làm các bài trong sgk.ọ ậD.Ti trình bài y.ế đnh p, ki tra sĩ .Ổ 2.Ki tra bài cũ:ể Tìm đi tr hàm :ể 33y ? 3.N dung bài i.ộ a. Đt đ:ặ Các em đã đc ng ng đo hàm vào vi tìmượ ệđi tr hàm .V ng chúng cách linh ho sáng o, đt hi uể ệqu cao trong gi toán là nhi các em trong ti hôm nay.ả ọDoc24.vn Tiết 6TR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ b.Tri khai bài. ểHO ĐNG TH VÀ TRÒẠ DUNG KI TH CỘ Ứ­H sinh ng quy ậb ng bi thiên ,t đó lu đi mả ểc tr hàm .ự ố­H sinh nh quy II,tính ắv ng gi bài 2.ậ Bài 1. Áp ng quy tìm đi ựtr các hàm :ị ốa.3 22 36 10y x b.4 22 3y x +Đáp án.a.CĐ(­3;71) CT(2;­54)b. CT(0;­3)Bài 2. Áp ng quy II tìm đi ựtr các hàm :ị ốa.5 32 1y x b.sin 2y x Gi i.ảa.CT(1;­1) CĐ(­1;3)b. TXĐ =R' os2x­1y c' ,6y Z y’'= ­4sin2xDoc24.vnTR NG THPT NGUY TH GI TÍCH 12ƯỜ Ả­H sinh tìm đi ki và ủđ hàm đã cho có đi và ạc ti u,t đó ch ng ph ng trìnhự ươy' luôn có hai nghi m,ệm y’’ (6k ­23 <0, hàm đt cố ựđi ạ6k Z và yCĐ =3,2 6k Z y’’(6k =8 0, hàm đt ti uố ểt =ạ6k ;k Zvà yCT 3,2 6k Z Bài 4. Ch ng minh ng giá trứ ịc tham m,hàm =xủ 3­mx –2x +1luôn có đi và ti u.ự ểGi i.ảTXĐ: Ry’=3x ­2mx –2Ta có: 2+6 0, m nên ph ngươtrình y’ =0 có hai nghi phân bi ệV y, hàm đã cho luôn có đi vàậ ạ1 ti u.ự ể*Ki tra 15 phútểĐ:ềCâu 1: (3.5 đ) Tìm các kho ng đng ồbi n, ngh ch bi hàm sau:ế ốDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.