Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Giải tích 11 bài Giới hạn của hàm số

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-16 07:44:20
Nội dung
GIÁO ÁN TOÁN 11GI HÀM SỚ ỐI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứ­ Bi khái ni gi hàm và đnh nghĩa nó.ế ủ­ Bi các các đnh lí gi hàm .ế ố2. Kĩ năng­ Bi ng đnh nghĩa vào vi gi bài toán đ.gi gi ớh hàm .ạ ố­ Bi ng đnh lí gi hàm vào vi tính các gi ạd ng đn giạ 3. Thái độ giác, tích trong p.ự ậII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINH.Ẩ Ọ1. Chu GVẩ Bài so n, câu ph màu, ..ạ ấ2. Chu HSẩ ủĐc tr bài và ôn ki th bài ướ ủIII. TI TRÌNH C.Ế Ọ1. đnh ch cỔ 11B1 Ngày gi ng :ả ố11B2 Ngày gi ng :ả ố2. Ki tra bài cũểThông qua các ho đng trong gi cạ ọ3. dung bài iộ ớHo ng 1: nh nghĩa gi hàm đi ể(15 phút)*) H1­ sgk. Xét hàm ố22 21x xf xx .1. Cho bi nh ng giá tr khác thành dãy ố, 1n nx x nh trongưb ng sau :x 21x 322x433x544x ...1nnxn ... 1f x1f x2f x3f x4f x xn ... ?Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11Khi đó các giá tr ng ng hàm ươ ố1 2, ..., ...nf cũng pậthành dãy mà ta kí hi là ệ.nf Ch ng minh ngứ ằa) 2 22 .n nnf xn b) Tìm gi dãy ố.nf x2. Ch ng minh ng dãy kì ấ, 1n nx x và 1nx ta luôn có2nf x.Ho đng GV và HSạ dung chínhộGV: ướng dẫn HS thựchiện H1- Tính nf ?- Tính limnf vào KQựtrên ?HS: Th ực iện H1 HDướ ực giáo viênủGV: Thông qua H1 HSẫ ắđn khái ni gi nế ạc h/s đi mủ ểGV: Nêu ví giúp HS kh sâuụ ắđnh nghĩaịGV: Chú cho HS 2 22 2lim lim 22x xx xxx    (vìx+2 0) I. Gi hàm ạm đi mộ ểa) Đnh nghĩa 1ị*) Đnh nghĩa (sgk)ị Kí hi u: ệ0lim )x xf L hay f(x) khi x0*) Ví Tínhụ224lim2xxx Ta có:22 22 24lim lim lim 42 2x xx xxxx x     (vì x+2 0)*) Nh xét:ậ 00lim limx xx c  (c là ng )ằ ốHo ng 2:ộ Đnh lý gi (10 phút)ị ạHS: Đc đnh lý 1­ th nh nọ ậGV: Kh sâu đnh lý cho HS –ắ 2. Đnh lý gi nị ạa) Đnh lý *) G/s 0lim )x xf L và 0lim .x xg M Khi đó:Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11t ng đnh lý ph g/h dãy sươ ốGV trong khi th hành tínhư ựg/h thì ít khi ta dùng đnh nghĩa màịta th ng ng đnh lý pườ ợv các gi đn gi đã bi tớ ếtr đó tìm g/h.ướ ểHS: ng ĐL1 tính g/hậ 0000lim )lim )lim ). .( )lim 0)( )x xx xx xx xf Mf Mf Mf LMg M    *) f(x) 0,0lim )x xf L 00, lim )x xL L b) Ví dụ+) 231 3.3 5lim2 3xxx  +) 21 11 22lim lim 31 1x xx xx xx x     Ho ng 3:ộ Gi bênớ ộHS: Đc đnh nghĩa sgkọ ịGV: Gi thích đnh nghĩa cho HSả ịGV: Nêu Đnh lý 2ịHS: Ghi nhớGV: cho HS đi nh ng h/s ữđc cho nhi công th c, khi ượ ứtính g/h hàm xủ ạ0 ta ầph tính g/h bên xả ạ0GV: Nêu ví và HD sinhụ ọ­ Khi 1, thì h/s f(x) ng baoằnhiêu? Tính 11 1lim ), lim ), lim )xx xf x  ?HS: >1 thì f(x) 5x+2, <1 thì f(x) 2­31 1lim lim (5 2) 7x xf x   1lim 2xf x V ậ1lim )x x không 3. Gi bênớ ộa) Đnh nghĩa 2ị(sgk)Kí hi u: ệ0lim )x xf L 0lim )x xf Lb) Đnh lý 2ị 00 0lim lim lim )x xx xf L   c) Ví dụCho hàm ố25 1( )3 1x xf xx khi x   khiTìm 11 1lim ), lim ), lim )xx xf x  có.ếGi iảTa có: 2 21 1lim lim 2x xf x   1 1lim lim 5.1 7x xf x   Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 111 1lim lim )x xdo x  GV: Chính xác hóa KQGV: Kh sâu cho HS đnh nghĩa vàắ ịđnh lý 2ị1 1lim lim )x xf x   ậ1lim )x x không i.ồ ạ4. ng luy p.ủ ậ- Bi ng đnh nghĩa vào vi gi bài toán đn gi gi iế ớh hàm .ạ ố­ Nh các đnh lý 1,2.ắ ị5. ng HS nhàướ ở­ Làm BT 1,2/132 sgk.Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11Ti 54 GI HÀM (ti p)ế ếI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứ­ Bi khái ni gi hàm và đnh nghĩa nó.ế ủ­ Bi các các đnh lí gi hàm .ế ố2. Kĩ năng­ Bi ng đnh nghĩa vào vi gi bài toán đ.gi gi ớh hàm .ạ ố­ Bi ng đnh lí gi hàm vào vi tính các gi ạd ng đn giạ 3. Thái độ giác, tích trong p.ự ậII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINH.Ẩ Ọ1. Chu GVẩ Bài so n, câu ph màu, ..ạ ấ2. Chu HSẩ ủĐc tr bài và ôn ki th bài ướ ủIII. TI TRÌNH C.Ế Ọ1. đnh ch cỔ 11B1 Ngày gi ng :ả ố11B2 Ngày gi ng :ả ố2. Ki tra bài cũể­ Nêu đnh nghĩa g/h hàm đi và g/h bên ?ị ộ­ Tính 213 2lim1xx xx  3. dung bài iộ ớHo¹t ®éng 1: Giíi h¹n h÷u h¹n cña hµm sè t¹i v« cùcHo đng GV và HSạ dung chínhộHS: Quan sát th và cho bi ếKhi , thì f(x) 0Khi , thì f(x) 0GV: Thông qua H3 đa ra đnh nghĩa 3ư II. Gi hàm vô ạc cự*) H3 sgkTr i: Khi xả  thì f(x) 0*) Đnh nghĩa 3ị­ Cho hàm f(x) xác đnh trên kho ng ả(a;+ H/s f(x) có gi là khi ốDoc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11HS: Ghi nh ki th ứGV: HS khi tính g/h hàm vô ạc ta áp ng các phép bi đi ng ươt tính g/h dãy sự ốHS: Nêu cách làmHS: Đng ch th hi TT g/h dãy ệsốGV: Chính xác hóa KQGV: Đa ra nh xétư x + dãy (xế ốn xấ ỳn và xn + ta có f(xn L.Kí hi u:ệlim )xf L hay f(x) khi ­ Cho hàm f(x) xác đnh trên kho ng ả(­ a). H/s f(x) có gi là khi ốx ­ dãy (xế ốn xấ ỳn và xn ta có f(xn L.Kí hi u:ệ lim )xf L hay f(x) khi x *) Ví Cho hàm ố2 3.1xf xx Tìm limxf x và limxf x .Gi iả322 3lim lim lim 2111x xxxf xxx    ng ươ ựlim 2xf x *) Chú ýa) c, là ng và nguyên ng:ớ ươ lim lim 0kx xcc cx  b) Đnh lý khi xị x0 đúng khi xẫ .Ho đng 2: ng cạ ốHS: Lên ng làmảGV: Chính xác hóa KQ Ví Tìm các gi nớ ạ2223 2) lim lim 51x xx xa xx  Gi ảa) 222233 0lim lim 311 01x xx xxxx    Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11GV: Chú cho HS khi tính g/h ­ạ 2 222 22 5) lim lim 12 5lim lim 1x xx xb xx xx xx x            4. íng dÉn häc nhµ- VÒ nhµ hÖ thèng l¹i toµn bé lý thuyÕt vµ lµm bµi tËp 3,4 trang 132.Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11Ti 55 GI HÀM (ti p)ế ếI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứ­ Bi khái ni gi hàm và đnh nghĩa nó.ế ủ­ Bi các các đnh lí gi hàm .ế ố2. Kĩ năng­ Bi ng đnh nghĩa vào vi gi bài toán đ.gi gi ớh hàm .ạ ố­ Bi ng đnh lí gi hàm vào vi tính các gi ạd ng đn giạ 3. Thái độ giác, tích trong p.ự ậII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINH.Ẩ Ọ1. Chu GVẩ Bài so n, câu ph màu, ..ạ ấ2. Chu HSẩ ủĐc tr bài và ôn ki th bài ướ ủIII. TI TRÌNH C.Ế Ọ1. đnh ch cỔ 11B1 Ngày gi ng :ả ố11B2 Ngày gi ng :ả ố2. Ki tra bài cũể­ Nêu đnh nghĩa g/h hàm vô ?ị ự­ Tính 223 2lim1 3xx xx  3. dung bài iộ ớHo¹t ®éng 1: Giíi h¹n v« cùc cña hµm sè Ho đng GV và HSạ dung chínhộHS: Đc đnh nghĩa 4­sgkọ ịGV: Gi thích và kh sâu đnhả ịnghĩa cho HS III. Gi vô hàm sớ ố1. Gi vô cớ ự*) Đnh nghĩa 4ịCho hàm f(x) xác đnh trên kho ngố ả(a; ). Hàm f(x) có gi làố ạ­ khi x dãy (xế ốn tấk xỳn và xn ta có f(xn .Kí hi u:ệlim )xf x  hay f(x) khi .*) Nh xét:ậDoc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11GV: Đa ra các gi đc bi vàư ệHS tìm KQ Nh xét các gi sau và gi iậ ảthích ?HS: ương tự GH dãy số đãhọc điền KQGV: Nêu các quy gi vô ạc cự HS: Ghi nhớGV: các quy này ng tư ươ ựĐL gi dãy sở ốHS: ng các ki th đã bi tậ ếvà các quy tính g/hắ ọGV: Chính xác hóa KQlim lim )x xf x    2. vài gi đc bi tộ ệ) limkxa x  nguyên ng) ươb) lim kx x  (k )ẻc) lim kx x  (k ch n)ẵ3. vài quy gi vô cộ ựa) Quy tìm gi tích f(x).g(x):ắ ủ0lim )x x0lim )x xg x0lim ). )x xf xL ­ L ­ b) Quy tìm gi th ngắ ươ )( )f xg ng /131 sgk )ả* Chú ý: Các quy trên đúng khi 0, ,x x  c) Ví Tính gi nụ ạa) 3 322lim lim .1x xx xx      b) 12 1lim1 0xxx   vì x­1 0)c) 12 1lim1 0xxx   vì x­1 0)Ho¹t ®éng 2: Cñng cèGV: Giao bài cho hS gi iậ ảHS: Th lu tìm cách làmả Bài p: Tính gi các hàm sauậ ố)943(lim21xxAx 5312lim2xxBx)1942(lim23xxxCx 221lim1xxDx Doc24.vnGIÁO ÁN TOÁN 11HS: Đng ch nêu cách làmứ ỗHS: Lên ng trình bàyảGV: Chính xác hóa quế ảGV: Kh sâu cho HS kĩ thu tắ ậbi đi khi tính gi hàm ốChia, liên p... ợ221lim1xxEx)1942(lim23xxxFx 3232lim23xxGx xxHx1lim0Đáp 16, 5, 4. Cñng cè, luyÖn tËp­ Khái ni g/h vô hàm ;ệ ố­ Các quy tìm g/h vô h/s, các g/h đc bi t.ắ ệ5. íng dÉn HS häc nhµ¤ ki th bài và làm các bài sgk T132, 133ạ ậDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.