Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

giáo án đại số lớp 10 - dấu của nhị thức bậc nhất

b9682a1625fd06547a07d9e5a3fc4c91
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào 12:38 AM ngày 27-09-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 843 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lý thuy Sinh bài 37ế ớI. ĐA NG THÀNH PH LOÀIẠ Ầ- Trên th gi có kho ng nghìn loài ng Vi Nam đã phát hi 263ế ưỡ ượloài, nhi loài đã phát hi đây.ề ượ ầ- đi m:ặ ể+ Chúng có da tr (thi y), luôn luôn và th c.ề ướ ướ+ Sinh th ng thu vào môi tr ng ng t.ả ườ ườ ướ ọ- ng chia làm :ưỡ ượ ộ1. ng có đuôiộ ưỡ ư- di n: cá cóc Tam oạ ả- đi m: có thân dài, đuôi hai bên, hai chi sau và hai chi tr dài ng ngặ ướ ươ ươnhau.- Ho ng ch vào ban đêm.ạ ế2. ng không đuôiộ ưỡ ư- di n: ch ngạ ồ- Có ng loài nh trong ng .ố ượ ưỡ ư- đi m: có thân ng n, hai chi sau dài hai chi tr c.ặ ướ- Nh ng loài ph bi n: ch cây, nh ng và cóc nhà.ữ ươ- Đa ho ng ban đêmố ộDOC24.VN 13. ng không chânộ ưỡ ư- di n: ch giunạ ế- đi m: thi chi, có thân dài gi ng nh giun, song có t, mi ng có răng.ặ ệ- ng chui lu trong hang. Ho ng ban đêm ban ngày.ố II. ĐA NG MÔI TR NG NG VÀ TÍNHẠ ƯỜ ẬDOC24.VN 2- loài ng có đi ng, ho ng và tính khácỗ ưỡ ệnhau. III. ĐI CHUNG NG CẶ ƯỠ Ư- Môi tr ng ng đa ng: c, trên n, trên cây, trong tườ ướ ướ ấ- Da tr n, tầ ướ- Di chuy ng chi (tr ng không chân)ể ưỡ ư- Hô ng da và ph i, thông khí ph th hi nh nâng aấ ượ ủth mi ngề ệ- Tim ngăn, vòng tu hoàn, máu đi nuôi th là máu phaầ ể- Th tinh ngoài, trong môi tr ng cụ ườ ướ- Nòng phát tri qua bi tháiọ ế- Là ng bi nhi tộ ệIV. VAI TRÒ NG CỦ ƯỠ Ư- Trong nông nghi p: ng giúp tiêu di sâu phá ho mùa màng ban đêm,ệ ưỡ ềb sung cho ho ng này chim ban ngày.ổ ề- Tiêu di trung gian gây nh nh ru i, mu …ệ ỗ- ng có giá tr th ph m.ưỡ ẩ+ cóc dùng làm thu suy dinh ng tr emộ ưỡ ẻ+ Nh cóc ch th hoàn ch th kinh.ự ầ- ch ng là thí nghi trong sinh lí c.Ế ọ* Tuy nhiên, ngày nay ng ng đang suy gi nhi trong nhiên doố ượ ưỡ ựs làm th ph m, ng thu tr sâu và nhi môi tr ng.ắ ườBi pháp ng :ệ ưỡ ư- Nghiêm săn ng làm th ph mấ ưỡ ẩ- Không ng thu tr sâuử ừ- môi tr ng.ả ườDOC24.VN
2020-09-28 17:24:13