Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Đại số 9 Căn bậc hai hay nhất

32386334356330393662343764376137333163666662363233393033333862333336383761346464336435333066366165633934303361646436343163653262
Gửi bởi: đề thi thử vào 06:51 AM ngày 10-01-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnCH NG 1: CĂN HAIƯƠ ẬCĂN HAIẬA. TIÊU:ỤQua bài này sinh ầ* Ki th c: đc đnh nghĩa kí hi căn hai ượ ốkhông âm .* năng: Bi đc liên phép khai ph ng quan th vàỹ ượ ươ ựdùng liên này so sánh các ốB.PH NG PHÁP CƯƠ Đàm tho i,nêu và gi quy đ.ạ ềC. CHU BI GV VÀ HS:Ẩ Ủ­ Ôn ki th căn hai đã c.ạ ­Đc tr bài chu các ướ ra gi nháp .ấD. TI TRÌNH C.Ế Ọ1. ch c:(1ph)ổ ứ2. Ki tra: (7ph)ểGi ph ng trình a) xả ươ 14 2; b) Căn hai không âm là gì? ố3. Bài i:(30 ph) ớHo đng GV và HSạ dungộ1) Căn hai ậ­ GV HS nh ki th căn ềb hai không âm đã ởl Sau đó nh cho HS và treo 1) Căn hai ậ­ ng ph ghi sgk­ ụ­ sgk) a) Căn hai là và ­3ậ ủDoc24.vnb ng ph tóm các ki th đó ứ­ Yêu HS th hi sgk GV HS lên ng th hi HS1 HS2 Các HS khác nh xét sau đó GV ch bài ữ­ GV đa ra đnh nghĩa căn hai ốh nh sgk HS ghi nh đnh nghĩa ị­ GV ví minh ho VD sgk) ạ­ GV nêu chú nh sgk cho HS và nh ấm nh các đi ki ệ­ GV treo ng ph ghi 2(sgk) sau đó yêu HS th lu nhóm tìm căn hai ốh các trên ố­ GV đi di nhóm lên ng làm ảbài Nhóm 2(a) Nhóm 2(b) Nhóm 2(c) Nhóm 4: 2(d)Các nhóm nh xét chéo qu sau đó ảgiáo viên ch bài ữ­ GV đa ra khái ni phép khai ph ng ươvà chú cho HS nh SGK 5) ư­ Khi bi căn hai ốta có th xác đnh đc căn hai nóể ượ ủb ng cách nào b) Căn hai ủ94 là 32 -vµ 32c) Căn hai 0,25 là 0,5 và 0,5ậ ủd) Căn hai là ủ2-vµ 2* Đnh nghĩa SGK ị* Ví sgk) ụ­ Căn hai 16 là ủ16(= 4)­ Căn hai là ủ5* Chú sgk axxa20 2(sgk) a) 749 vì 07 và 49 b) 864 vì 08 và 64c) 981 vì 09 và 81d) 1,121,1 vì 01,1 và 1,1 1,21­ Phép toán tìm căn hai ốkhông âm là phép khai ph ng ươ sgk) a) Có 864 Do đó 64 có căn hai là và ậb) 981Do đó 81 có căn hai là và 9ậc) 1,121,1 Do đó 1,21 có căn ậDoc24.vn­ GV cách tìm sau đó yêu HS áp ầd ng th hi 3(sgk) HS lên ng làm bài theo ẫ Căn hai 64 là .... suy ra ủcăn hai 64 là ..... ủ ng em hãy làm các ph ti ươ ếtheo .2) So sánh các căn hai ọ­ GV đt sau đó gi thi cách ềso sánh hai căn hai .ậ Em có th phát bi thành đnh lý đc ượkhông GV HS phát bi đnh lý trong SGK ị­ GV ví minh ho và gi ví ẫd cho HS đc cách làm ượ­ GV treo ng ph ghi câu ?4 sau đó ỏcho sinh th lu nhóm làm bài .ọ ậ­ GV đa ti ví ng và làm ướ ẫm cho HS bài toán tìm ẫ? áp ng ví hãy th hi ?5 sgk) ệ­ HS lên ng làm bàiSau đó GV ảch bài hai là 1,1 và 1,12) So sánh các căn hai ọ* Đnh lý sgk) 0,baVí So sánh a) và ụ2Vì nên 21 ậ2b) và 5Vì nên 54 ậ5? sgk ng ph ụVí sgk) ụ?5 sgk) a) Vì nên 1x có nghĩa là1x Vì xnnª 011xx ậb) Có nên 3x có nghĩa là9x Vì x990xx nnª 9ậ4. ng củ (6 ph)­ Gi bài sgk) HS HS làm ph GV .ả ợDoc24.vn­Gi bài sgk HS làm ph và ph ng ví ươ ụ( sgk .H ng nhàướ (2 ph)­ thu các khái ni và đnh lý Xem các ví và bài đã ch Gi bài Nh ví (sgk) Gi bài sgk Tìm căn hai các trên theo máy tính ố­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.