Giáo án Đại số 9 bài Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:30:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTu 6­ Ti 12: Rút bi th ch căn th cế haiậNgày so n:.........................................ạNgày gi ng:ảA.M tiêuụ1.Ki th cế Bi ph các năng bi đi bi th ch căn th cế ứb haiậ2.K năngỹ Bi ng kĩ năng bi đi bi th ch căn th cế ậhai gi các bài toán liên quan ả3.Thái đ:ộ Nghiêm túc, chú ý; Yêu thích môn .ọB.Chu :ẩ ị­GV: ng ph ghi bài p; phi bài p.ả ậ­HS: Ôn các phép bi đi đn gi bi th ch căn th hai,ế gi bài ảt pậC.Các ho đng đnh ch cỔ (2ph)9a9b1.Ho đng 1: Ki tra bài cũ­Đt bài i(10ph):ạ ớHo đng GVạ Ho đng HSạ Ghi ngả+ Yêu HS Tr iả ờcâu i:ỏ­Nêu các phép bi điế ổđn ơgi các căn hai?ả ậ+ Yêu HS gi bàiảt p: ậ7a SBT­15:+HDHS gi VD đu bàiả ầ+ Yêu HS gi C1ầ ảSgk­31: +Tr câu GVả ỏ­Nêu các phép bi nếđi đn gi các cănổ ảb haiậ+Gi bài p: Sgk­ ậ+Theo dõi HD aủGV:­áp ng gi C1 ảSgk­31 Các phép bi đi đnế ơgi các CBHả1.AA2 ;2.BABA.. (A 0;B 0)3.)0;0(BABABA4.)0(2BBABA5.)0;0.(.BBABBABAVD1:Rg nọ :54465aaaa 054465aaaa=Doc24.vnDoc24.vn:565235542652aaaaaaaaa C1aaaa4542053với 0)1513(51351252534542053aaaaaaaaaaa2. Ho đng Tìm hi ví 2(8’)ể ụ+HDHS gi VD2: Ch ngả ứminh đng th cẳ +Theo dõi HD aủGV:+Gi bài p: Sgk­ +VD Ch ng minh đngứ ẳth c:ứ22)321)(321(L gi i:ờ ảBi đi trái, ta có:ế ế2 2(1 3)(1 3)(1 )1 2VP   =>đpcm3.Ho đng 3: Gi C2 Sgk­31(10’)ạ ả+ Yêu HS gi C2ầ ảSgk­31: +Gi bài p: Sgk­ Sgk­31: Ch ng minh:ứ2)(baabbabbaa( a>0; b>0)L gi i:ờ ả2 23 32 22 2. .( )( )( )2 )a bVT aba ba baba ba baba ba ab baba ba VP      =>đpcm4.Ho đng 4: Tìm hi Ví 3(12’)ạ ụ+HDHS gi VD Sgkả( ng phả HS gi VD Sgkả VD Doc24.vnDoc24.vnb.Do và => <0 <=>?+ Yêu HS gi C3ầ ảSgk: Gv nh xét =>ch iậ KT aủ bài theo HDaa1< 0) <=>?=>k qu ?ế ả22 222 2,. 1) 1).2 1)( 1)1 1.12( 1)( (1 ).4 1(2 4( )a Pa aa aa aaaa aa a            ậaaP1 vàớa 1.b.Do và => <0 <=> aa1 <=> 1­a <=> 1C3 :ĐK 3x23 3)( 3)3 33x xx xx   5.Ho đng 5:ạ ng nhà(2ph)ướ ề­ Ôn ác năng bi đi bi th ch căn th haiỹ ậ­Gi bài p: 58; 61;62; 66 Sgk­32,33,34 .Bài 80;81SBT­15ả ậ­Chu ti 14: Luy pẩ ậT rút kinh nghi m: ệDoc24.vnDoc24.vnTu 7­Ti 13: Luy pế ậNgày so n:........................................ạNgày gi ng:ảA.M tiêu:ụ 1.Ki th cế ng các phép bi đi căn th hai.ắ 2.K năng:ỹ Bi ph ng kĩ năng bi đi bi th ch ứcăn th hai gi các bài toán liên quan.ứ 3.Thái độ hiêm túc, chú ý; Yêu thích môn ọB.Chu :ẩ ị­GV: ng ph ghi bài p; phi bài p.ả ậ­HS: Ôn ác năng bi đi bi th ch căn th hai, gi bài pỹ ậC.Các ho đng c:ạ đnh ch cỔ (2ph)9a9b1.Ho đng 1: Ki tra bài cũ(10’)ạ ể­Vi các bi th bi đi các căn th hai? bài p: 61a Sgk­33ả ậBài 61(a) Sgk­33:ậ Ch ng minhứa.VT=624632623234322623 =3 12 62 62 6     =VP2.Ho đng 2:ạ Luy p(31’)ệ ậHo đng GVạ Ho đng aHSạ Ghi ngả Yêu HS gi iầ ảbài 62 Sgk­33:ậ­HDHS: vi cư ệtách các bi uờ ểth căn các th aứ +Th hi gi cácự ảBài sậ ướ ựh ng GV:ướ Bài 62 Sgk­33:a.311511337524821=Doc24.vnDoc24.vns là chínhố ốph ng (ho là bìnhươ ặph ng các bi uươ ểth c) đa raứ ưngoài căn; Th cấ ựhi các phép bi nệ ếđi bi th ch aổ ứcăn21 33 4.316.3 25.3 52 11 310 172 10 33 3  2, 150 1, 6. 60 4, 63b 24.2.325.6 16.6 4, 63 25 4, 5. 63 6 (5 1) 11 6 +HDHS gi Bài 64ả ậSgk­33 ng phả )a.Ta có: 1­a33)(1aa =?1­ ?Bi đi trái: VT ?ế ếRút ta đc:VT =?ọ ượ lu nế ậ+HDHS gi Bài 65ả ậSgk­34:­Rút M:ọ­Đ so sánh giá tr aể ủM ta xét hi u: M­1ớ Gi Bài 64 Sgk­ả ậ33: a.Ta có:V 0; 1 thì VT VP đpcm.Gi Bài 65 Sgk­ả ậ34:­Th hi phép rútự ệg nọ­Xét hi u: 1ệ Bài 64Sgk­33 Ch ng minh:ứa.Ta có:222 21 11.(1 )1 (1 )1 (1 )(1 ). 1(1 (1 )VTa aaaaa aaa aa aVP        V 0; 1, thì VT= VP Bài 65 Sgk­34 :M=121:111aaaaaaaaaaaaaaaaaa11)1(.)1(1)1(1:11)1(122Xét hi u: ta có:ệM­1 =aaaaaa1111Có a> và 1Doc24.vnDoc24.vn=> 010aaV => 1ậ3,.Ho đng 3:ạ :H ng nhà(2ph)ướ ề­N ng: năng bi đi bi th ch căn th hai; ng kĩ năngắ ụbi đi bi th ch căn th hai gi các bài toán liên quan ảGi các Bài 63b; 64 Sgk­33. Bài 80, 83,84, 85 SBT­15,16ả ậ­Chu ti 15: Máy tính túi;ẩ rút kinh nghi m: ệDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.