Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Đại số 9 bài Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 06:56:19
Nội dung
Giáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươTi 40ếNgày y:ạL 9A:..../…./ớL 9B:..../…./ớ GI PH NG TRÌNH NG PH NG PHÁP NGẢ ƯƠ ƯƠ ỘĐI SẠ ỐA. TIÊU:Ụ1. ki th cề sinh hi cách bi đi ph ng trình ng quy ng đi .ọ ươ ố2. năngề sinh ng cách gi hai ph ng trình nh hai ng ươ ằph ng pháp ng đi Có kĩ năng gi hai ph ng trình nh hai và đu ươ ươ ầnâng cao lên.ầ3. duy thái đề Rèn năng gi ph ng trình. năng trình bày gi i.ỹ ươ ảB. CHU CU TH VÀ TRÒ:Ẩ Ầ­ GV: ng ph ụ­ HS: ng ph tóm cách gi ph ng trình ng ph ng pháp ng đi .ả ươ ươ ốC. PH NG PHÁP C: ƯƠ đápợ ấD. TI TRÌNH BÀI C:Ế Ọ1 đnh pỔ 9A: …./…. 9B: …./…..2 Ki tra bài cũể :Gi ph ng trình sau ng ph ng pháp th ươ ươ ế3 25 6x yx y   (Nghi m:ệ11xy  )3 Bài iớ :Ho đng giáo viên và sinhạ Ki th ngế ữ1. Quy ng đi sắ ốGV­Gi thi quy ng đi ồhai thông qua ví 1.ướ ụ?C ng ng hai ph ng trình nhau ươ ớta đc pt nào?ượ?Dùng pt thay cho trong hai pt ộc (I) ta đc pt nào?ủ ượ ệHS: ­Nghe và tr câu i.ả ỏGV ­Phép bi đi pt nh trên là ọquy ng đi sắ ốL ý: ta có th tr ng hai pt trong ếh cho nhau => cho Hs làm ?1ệHS: ­Làm ?1 sau đó ch nêu ướ ỗh pt thu đcệ ượ?Hãy nh quy ng đi .ắ ố­Ta có th ng quy ng trên ểgi pt => đó là ph ng pháp ng đi ươ ạs .ố2. Áp ngụ 1. Quy ng đi :ắ ố*Quy c: Sgk/16ắ+VD1: Xét ptệ (I)2 12x yx y  B1 ng ng hai pt (I) ta đc: (2x ượ– y) (x y) 3x 3B2 Dùng pt thay cho trong hai pt ủh (I) ta đc :ệ ượ ệ3 32xx y  Ho ặ2 13 3x yx ?1 12x yx y   Ho ặ2 12 1x yx y  2. Áp ng:ụa, Tr ng 1: ng ườ ằnhau ho đi nhau.ặ ốDoc24.vnGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươ? trong hai ph ng trình có ươđc đi gì => h.d Hs làm bài.ặ ẫHS ­H trong hai ph ng trình ươlà đi nhau.ố? ng hai hai ph ng trình trong ươh (II) ta đc pt nào.ệ ượHS ­Ta đc 3x 9ượ? Ta đc ph ng trình nào.ượ ươ ớ? Gi pt này ntn.ả ệHS: ­Tìm ­­> tìm yGV ­Cho Hs gi (III) thông qua ?3ả ệ?Hãy gi (III) ng cách tr ng ếhai ptGV­Hd Hs làm bài, Hs nh xét bài ậlàm Hs trên ngủ ảGV­Nêu t.h và đa ra vd4.ợ ư­ Ychs nh xét trong hai ptậ ủHS: Nh xét ậGV­Yêu hs nh cách bi đi ổt ng đng ptươ ươ?Hãy đa (IV) t.h 1ư ợHS: ­Nh cách bi đi ng đng ươ ươpt => bi đi đa (IV) t.h 1ế ợ(nhân hai pt (1) 2, pt (2) ủv 3)ớGV­G Hs lên ng gi ti pọ ếHS: Hs lên ng làm ti pộ ế?Còn cách nào khác đa (IV) ềt.h hay không?ợHS: Làm ?5GV­Cho Hs đc tóm t.ọ ắHS Đc tóm tọ VD2: Xét pt: (II) ệ2 36x yx y  3 36 3x xx y      V (II) có nghi duy nh t: (3;­3)ậ ấ+VD3: Xét pt: (III) ệ2 92 4x yx y  75 122 41y yxx yy      V ........: (ậ72 ;1)b, Tr ng 2: cùng khôngườ ẩb ng nhau, không đi nhau.ằ ố+VD4: Xét pt: (IV) ệ3 72 3x yx y   (1)(2) 14 56 31 32 1x yx yy xx y            V nghi (IV) là: (3;­1)ậ ệ*Tóm cách gi pt ng pp ng :ắ (SGK/18)4 ng củ :­Bài 20/19: Gi ph ng trình ng ph ng pháp ngả ươ ươ a, 2.......2 3x xx y      c, 3......2 2x xx y      (g Hs lên ng làm, làm vào sau đó nh xét)ọ ướ ậ?Hãy nh quy ng đi .ắ ố?Nêu các gi pt ng ph ng pháp ng đi .ướ ươ ốDoc24.vnGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươ5 ng nhàướ :­H quy ng đi bi áp ng vào gi ptọ ệ­Xem các VD, bài đã làm.ạ ậ­BTVN: 20b, 21, 22/19­Sgk­Chu ti sau luy p.ẩ ậ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ti 41ếNgày y:ạL 9A:..../…./ớL 9B:..../…./ớ LUY PỆ ẬA. TIÊU:Ụ1. ki th cề Ôn các ph ng pháp gi ph ng trình .ậ ươ ươ 2. năngề Rèn kĩ năng gi ph ng trình ng ph ng pháp th ươ ươ ế3. duy thái đề Gi thi ph ng pháp đt ph .ớ ươ ụB. CHU CU TH VÀ TRÒ:Ẩ GV ng phả HS thu cách gi ph ng trình ng ph ng pháp th và ph ng pháp ng ươ ươ ươ ộđi .ạ ốC. PH NG PHÁP C: ƯƠ đápợ ấD. TI TRÌNH BÀI C:Ế Ọ1 đnh pỔ 9A: …./…. 9B: …./…..2 Ki tra bài cũể :Gi ph ng trình ng ph ng pháp th :ả ươ ươ ế53824yxyx3 Bài iớ :Ho đng giáo viên và sinhạ Ki th ngế ữGV HS lên ng làm bài pọ ậ22(b) và 22(c). Gi ph ng trình ng ph ng pháp thả ươ ươ ếBài 22(b) 2x 3y 11(nhân 2)ớ ­4x 6y 5 4x 6y 22 ­4x 6y 5 0x 0y 27 ­4x 6y 5Ph ng trình 0x 0y 27 vô nghi ph ngươ ươtrình vô nghi m.ệDoc24.vnGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươGV nh xét và cho đi HSậ ểGV:qua hai bài mà hai làm,ậ ừcác em nh khi gi hầ ệph ng trình mà đn ph ngươ ươtrình trong đó các hai nệ ẩđu ng 0, nghĩa là ph ng trình cóề ươd ng 0x+0y=m thì vô nghi mạ ện và vô nghi 0.ố ếGV ti cho HS làm ụGi ph ng trình:ả ươ(I) (1+ )x (1 )y (1 )x (1 )y 3Gv: Em có nh xét gì các sậ ốc trong ph ng trình trên ?ủ ươkhi đó em bi đi nh th nào ?ế ếGV yêu HS lên ng gi ệph ng trìnhươBài p1:ậ Gi ph ng trình sau ng ph ngả ươ ươpháp th :ếa) 3x 1Gv ng HS xét tr ng p:ướ ườ ợx và <0 Bài 2:ậ Bài 22 cậ 3x 2y 10 32 313 3x 2y 10 3x 2y 10 23 pt vô nghi m:ậ 23 5Bài 23 SGK. Gi pt.(1 (1 2(1 (1 (1 )( 3x yx y       22223(1 )( 31 2yyx yx y      27 6223 2221 22yxxy      V nghi đã cho là: ệ7 6222xyBài 1:ậ Gi pt sau ng pp th :ả ếa) 3x 1Gi iảx 3. 4(I)x 1       + Víi (I)<=> ệ1214yxxyxxDoc24.vnGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươGi ph ng trình sau:ả ươ15121312yxyx(II)GV cách đt ph HS lên ọb ng th hi nả Víi <0 (I) <=> ệx 0x 4y 1     (Vô nghi m).ệV nghi ph ng trình là: (x 2; 1).ậ ươBài 2:ậ Gi i: Đt ặyyx1;21 ta có:Nghi ph ng trình là: ươ4 ng củ :?Có nh ng cách nào gi ph ng trình.ữ ươ?Nêu cách gi ph ng trình ng ph ng pháp đt ph .ả ươ ươ ụ5 ng nhàướ :­Xem các bài đã ch aạ ữ­BTVN: 24b, 25, 26/19­Sgk­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ti 42ếNgày y:ạL 9A:..../…./ớL 9B:..../…./ớ LUY PỆ ẬA. TIÊU:Ụ1. ki th cề Ôn các ph ng pháp gi ph ng trình .ậ ươ ươDoc24.vn2/3192111115222152132xxyyxyyxy  1;23yxGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươ2. năngề Rèn kĩ năng gi ph ng trình ng ph ng pháp ng đi .ả ươ ươ ố3. duy thái đề ng ph ng pháp đt ph ươ ụB. CHU CU TH VÀ TRÒ:Ẩ GV ng phả HS thu cách gi ph ng trình ng ph ng pháp th và ph ng pháp ng ươ ươ ươ ộđi ốC. PH NG PHÁP C: ƯƠ đápợ ấD. TI TRÌNH BÀI C:Ế Ọ1 đnh pỔ 9A: …./…. 9B: …./…..2 Ki tra bài cũể :­HS1 Gi pt sau ng ph ng pháp th :ả ươ ế3 3..................................5 23 4x xx y      ­HS2 Gi pt sau ng ph ng pháp ng đi :ả ươ ố25 43................6 113xx yx yy    3 Bài iớ :Ho đng giáo viên và sinhạ Ki th ngế ữGV yêu 1HS lên ng làm bài ậ22 (c)1. GV lu ậCác HS nh xét ậGVg HS gi ph ng trình ươ01040153nmnm Bài 22 (c) /19 2103102310231023313321023xyyxyxyxyxyx ph ng trình có vô nghi mệ ươ ệ)2103;(xyRx HS th lu làm bài 25/19 ậBài 25/19Đa th ng khi và ch khiứ ỉDoc24.vnGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươGV HS làm bài 26/19 ậa) th hàm đi qua hai đi vàồ ểB thì giá tr hoành và tung đi đó ểph tho mãn hàm .ả Ta có :a.2 2a.( 1) 3  23341742012303124201201040153nmnnmnmnmnmnmBài26/19HS thành phậ ng trình hai và HS gi phả ng trìnhơ 34353223)1.(22.bababababaHS lu .ế ậ4 ng củ :?Có nh ng cách nào gi ph ng trình.ữ ươ?Nêu cách gi ph ng trình ng ph ng pháp đt ph .ả ươ ươ ụ5 ng nhàướ :1. Nh cách gi ph ng trình nh hai ng ph ng pháp ng đi và ươ ươ ốph ng pháp th .ươ ế2. Đa th không là gì ?ứ3. ng sinh nhà làm các bài còn .ướ ạDoc24.vnGiáo án Toán Đi ch ng 3ạ ươ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.