Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Đại số 11 bài Dãy số

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:19:02
Nội dung
ĐI VÀ GI TÍCH 11Ạ BAN KHOA NHIÊNỌ DÃY SỐI. tiêu bài y:ụ ạGiúp sinh:ọKi th cế ứ­ Có cách nhìn nh i, chính xác đi khái ni dãy cách nhìn nh dãyộ ậs theo quan đi hàm .ố ố­ ng cách cho dãy cho ng công th ng ng quát, cho ng hắ ệth truy i, cho ng cách di đt ng cách xác đnh ng dãy .ứ ố­ Hi đc khái ni dãy tăng, dãy gi m, dãy không đi (còn là dãy ng),ể ượ ằK năng: ỹ­ Nh ng đc dãy và vi đc ng khai tri dãy .ậ ượ ượ ố­ Bi ng ph ng pháp quy toán gi quy các bài toán th đn gi n.ế ươ Bi cách kh sát tính đn đi u.ế duy và thái :ề Rèn luy duy lôgic.ệ th n, chính xác trong tính toán, lu .ẩ Bi ng ng trong th ti n.ế ễII. Chu :ẩ ị­ Giáo viên: So giáo án, hình 3.1.ạ ẽ­ sinh: so tr bài (H1,2,3; VD1­ 4).ạ ướ ớIII. Ph ng phápươ­ Phát hi và gi quy đệ ềDoc24.vnĐI VÀ GI TÍCH 11Ạ BAN KHOA NHIÊNỌ ỰIV. Ti trình th hi n.ế ệHo đng giáo viênạ Ho đng sinhạ ọHĐ1: đnh ­Gi thi bàiỔ ệ_ các i, qua vi gi bài p, ta đãở ướ ậlàm quen khái ni dãy đó là quệ ảthu đc khi ta vi liên ti các theo 1ượ ốquy nào đó.Ch ng n, vi liên ti cácắ ếlũy th mũ nhiên ủn21 theoth tăng mũ, ta đc dãyứ ượs ...ố Trong bài này chúng ta bi đnhọ ịnghĩa dãy chính xác n.ố ơHĐ2: Tìm hi khái ni dãy .ể ố­ Dãy xét th hi quy màố ắnh nó nguyên ng n, ta xácờ ươđnh th uị ựn Vì th ta có th coi dãyế ểs là hàm Đnh nghĩa ...ịu(1) hay u1 :s ng th nh tố ấu(2) hay u2 :s ng th nh tố ấ. ..._ Rút ra khái ni dãy sệ ố_Theo dõi Ví 1.ụxác đnh trên các nguyên ng.ị ươ_Nêu kí hi u, cách vi ng khai tri n.ệ ểKí hi u: (uện )un ng ng quát dãy .ố ốu1 u2 ... ,un ,... ng khai tri dãy .ạ ố_Nêu chú ý. _Th hi H1. (uự ệ9 =1/10; u99 =1/100;u999 =1000)_Theo dõi ví 2.ụ_Vi ng khai tri dãy víế ởd 1, 2.ụDoc24.vnĐI VÀ GI TÍCH 11Ạ BAN KHOA NHIÊNỌ Ự_Vi ng khai tri dãy 21n­ Xác đnh ng TQ, vi ng khaiị ạtri dãy ố4sinnHĐ3: Cho dãy công th ngố ạt ng quát.ổ_M dãy đc coi là xác đnh ta bi tộ ượ ếcách xác đnh ng dãy .ị ố_Nêu dung cách 1.ộ 2. Các cách cho dãy .ộ ốCách 1: Cho dãy công th số ốh ng ng quátạ ổ_Theo dõi ví minh a. ọ_Th hi H2 22583;25833333uuHĐ4: Cho ds th truy i.ố ồ_Khi cho ds cách ví 5, 6, ta cóố ụth tìm đc các ng dãy sể ượ ố(un )_Ki tra xem hs đã hi cách cho ds iể ởh th truy ch ng H3 ._Chú ý: dãy cho cách 2, khi xácừ ởđnh CT ng ng quát ph ch ngị ứminh ng pp quy p.ằ Cách 2: Cho ds th truy i.ở ồ_Theo dõi ví 3, 4.ụ_Th hi H3 (v3 =v2 +2v1 =0; v4 =v3 +2v2 =4)_Theo dõi VD7. Tìm ng TQ aố ủdãy cho cách 2. ởHĐ5: Trình bày dung cách 3.ộ_ Treo hình 3.1.ẽH: Khi n=1, trí Mị ủ1 ?H: Khi n=2, trí Mị ủ2 ?H: Khi n=3, trí Mị ủ3 ?_Giúp hs ng ki th ng giácủ ượvà công th ng ng quát Cách 3: Cho ds ng cách mô cáchằ ảtìm ng dãy .ỗ ố_Theo dõi ví 8.ụĐ: AĐ: B_Hs ch trí trên hình .ỉ ẽ_Th hi H4 .BAMn 21OAMn =n AMn vuông Mn A=AB.sinn 2.sinnHĐ6: Trình bày và tìm hi đnh nghĩa.ể 3. Dãy tăng, dãy gi m.ố ảĐNH NGHĨA 2:ỊDoc24.vnĐI VÀ GI TÍCH 11Ạ BAN KHOA NHIÊNỌ Ự­ Cho dãy 1, 2, 3, ..., n, ... ốH: So sánh các ng dãy này, cóố ốnh xét gì? ậ...?,?3221uuuu Theo dõi ho đng hsạ Đa ra khái ni dãy tăng.ư ng cho dãy ươ ố,...,...,31,21,1nYêu hs nh xét và đa ra khái ni dãyầ ệs gi m.ố ả­ ng khái ni dãy tăng, dãy sủ ốgi qua các ví th .ả H: Nh xét tính tăng, gi dãy sậ ốsau: nuunnn1: Hs tr i.ọ Gv cho chính xác, dãy nh yử ậg là dãy không tăng cũng không gi m.ọ ảH: Hãy cho ví dãy tăng, dãy sộ ốgi và ví dãy không tăngả ốcũng không gi m.ả_Nêu chú ý. Dãy ốnu đc là ượ dãy sốtăng ọn ta có 1nnuu Dãy ốnu đc là ượ dãy sốgi mả ọn ta có 1nnuu .­ Suy nghĩ và tr câu Gv.ả ủ­ Th lu tìm hi dãy .ả ố­ Tri giác phát hi đệ ề­ Nh bi khái ni i.ậ ớ_Di đt đnh nghĩa theo cách hi uễ ểc mìnhủ­ Hs suy nghĩ, xác đnh tính tăng, gi m.ị ả­ Hs tr i, các hs khác phát hi saiả ệvà a.ử_Theo dõi ví 5.ụ­ Th hi H5 .HĐ7: ng .ủ ố_Dãy ta làm vi th ng cho cách 1ố ườ ởvà cách 2. _Nêu các cách cho dãy .ố_Cách xét tính đn đi dãy (uơ ốn )HĐ6: dòặ_Ti sau ti ph còn i.ế ạ_BTVN: 9,10, 11,12 trang 105, 106.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.