Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Đại số 10 chương 1 bài 3: Các phép toán tập hợp

0fd75093dd91472bec4264990e564fdc
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 03:34 PM ngày 15-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo án Đi 10ạ ốCH NG NH PƯƠ ỢNgày so n:ạ Ngày y: …………..ạTi 5ê§3: CÁC PHÉP TOÁN PẬ ỢI. đich yêu uu â1. ki th c: Hi đc các phép toán giao hai p, hai ượ ậh p, hi và ph bù hai ợ2. kĩ năng: ng đúng các kí hi A\\ B, Cử ệE A. Th hi đc các phép ượ ấgiao hai p, hai hi hai ph bù ậh con. Bi dùng bi Ven bi di giao hai p, hai ậh hi hai pợ ợ3. thái duy: th n, chính xác. ng thú trong p.ẩ ậII. Chu bâ iGV giáo án, SGK, ng ph .ả ụHS Ôn ợII. dung bai yộ an đnh p.Ổ ớHo đng 1: Ki tra bài cũ: ểHo đng Gv va Hsạ dungôGv: hs lên ng tr câu io HS1: Nêu các cách xác đnh p.ị ợDoc24.vnHs: Tr va vi bai gi lên ng,ả ảc ng ki th c, rut kinh nghi m.u êGv: Nh xet va cho quậ ví minh ho .ấ ạHS2 Nêu khái ni con. yê ấví .ụHS3 Nêu khái ni hai ngê ằnhau. ví .ấ ụHo đng 2: Giao hai pạ ợHo đng Gv va Hsạ dungôGv: Cho HS th hi ê 1. Nh xét.ậHs: Tr ơ 1:A ={1, 2, 3, 4, 6, 12}B {1, 2, 3, 6, 9, 18}C {1, 2, 3, 6}Gv: Có nh xét gì các ph aậ uC ?Hs: Các ph đu thu vàầ ộB.Gv: Gi thi khái ni m.ớ êV hình bi di B (ph chầ ạchéo)Hs: Phát bi khái ni m.ể êQuan sát và bi Ven bi di ne ễA B.Gv: Cho HS ví .ấ ụNh xét.ậ I. Giao hai pủ ợKhái ni m: SGK )êKí hi BV y: B {x và B}x B BxA Ho đng 2: hai pạ ợDoc24.vn BB AHo đng Gv va Hsạ dungôGv: Cho HS th hi ê 2.Có nh xét gì ?ậ ợHs: Tr ơ 2:C {Minh, Nam, Lan, ng, Nguy t,ồ êC ng, Dũng, Tuy t, Lê}ươ êĐa ra nh xét.ư ậGv: Gi thi khái ni và kí hi pớ ợc hai p.V ng ph bi đu ồVen bi di (ph ch chéo)ầ ạHs: Phát bi khái ni và đcể ượkí hi hai p. II. hai pợ ợKhái ni SGK )êC {x A ho B}Ho đng 3: Hi và ph bù hai pạ ợHo đng Gv va Hsạ dungôGv: Cho HS th hi ê 3Có nh xét gì ?ậ ợHs: Tr ơ 2:C {Minh, o, ng, Hoa, Lan}ả ươĐa ra nh xét.ư ậGv: Gi thi khái ni và kí hi vớ ềhi hai và B.ê ợTreo ng ph bi Ven bi di nả ễA \\ (ph ch chéo)ầ ạHs: Phát bi khái ni và đcể ượkí hi u.ê III. Hi và ph bù hai pệ ợC \\ {x A và B} BKhi thì hi \\ đc làê ượ oph bù trong A.ầ uDoc24.vnQuan sát hình .eGv: Khi Xác đnh \\ ?ịNh xét.ậGv: Gi thi khái ni ph bù aớ uA trong và kí hi u.êHs: hi hai và B.e ợPhát bi khái ni m.ể êN đc kí hi u.ắ ượ APh bù trong kí hi là êBCAHo đng 4: ng va ng nhaủ ướ êGi bài 1, 2/ SGK trang 15ả ậH ng nha: ướ thu bài. Làm các bài 3, 4/ SGK trang 15o ậRút kinh nghi mệ…………………… ..  …………………..Ngày so n:ạ Ngày y: …………..ạTi 6êBÀI PẬI. đich bai cu o­ ng thành th các phép toán p, giao, hi u, ph bù hai và cóậ ợkĩ năng xác đnh các đó.ị ợ­ thành th bi Ven miêu các trêne ợII. Chu bâ iGV giáo án, SGK, ng ph .ả ụDoc24.vn BHS Ôn ợIII. dung bai yộ an đnh p.Ổ ớHo đng 1: Giao hai pạ ợHo đng Gv va Hsạ dungôGV hs lên ng th hi BT1 vào êBT2 (SGK).Li kê các ph và BHãy th hi các phép toán theo yêuự êc SGK.ầ uHs làm bài theo yêu GVầ uHs làm theo ý, ng aự ướ uth y.ầGV yêu hs nh các phép toánầ ạt đã c.ậ oGV nêu BT3GV hình và cho hs CM cônge ợth ư A B = A + B BHs và tô theo yêu GVe BT1: {C, O, H, I, T, N, E}B {C, O, N, G, M, A, I, S, T, Y, E, K}A {C, O, I, T, N, E}A {C, O, H, I, T, N, E, G, M, A, S,Y, K}A \\ {H}; B\\ {G, M, A, S, Y, K}* BT2: BT3: a) Vì có 10 hs có HL gi pừ êHK nên hs ho có HL gi ho cố ặx HK là 15 20 10 25ê ốb) hs ch đc HL gi vàố ượ och đc HK làư ượ 45 25 20* BT4: AA A; A A; CA CA AHo đng 2: ng va ng nhaủ ướ êDoc24.vn­ Xem cac bai toan cac phep toen trên pa ợ­ Ch ng minh các công th (B C) (A B) (A C)A (B C) (A B) (A C)H ng nha: ướ Ôn các đã c. Đc tr bài các .ậ ướ ốRut kinh ngh mệ…………………… ..  …………………..Doc24.vn
30333236633261646562316461656564393464646561343432633237323037303061353932336435353462666331626462316165373063396434393063383461