Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Đại số 10 bài Dấu của nhị thức bậc nhất

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:21:05
Nội dung
Doc24.vn§ NH TH NH TẤ ẤTi 35ếI. TIÊUỤ :V ki th cề : Bi xét nh th nh và xét tích, th ng nh ngế ươ ữnh th nh ;ị năngề ng gi ph ng trình đn gi .ậ ươ ảII. CHU BẨ Giáo viên ng ph ng ng ).ộ sinhọ Bi gi ph ng trình nh đn gi .ế ươ ảIII. KI TRA BÀI CŨỂ Câu iỏ Gi bpt 2x và bi di trên tr nghi .ả ệIV. HO ĐNG CẠ :Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộGV gi thi khái ni ệnh th nh tị ấHĐ Ho đng ạđng )ộ ơ a) Gi pt 2x và bi ểdi trên tr ậnghi nó.ệ ủb) đó hãy ch ra các ỉkho ng mà giáả ấtr trong đó thì nh th ứf (x) 2x có giá tr ị+ Trái aấ ớ+ Cùng aấ ớT HĐ1, đn đnh ịlý HS ghi theo SGK HS đã gi trong tr bàiả ả HS tr iả ờ3;2x    thì trái ấa3;2x    thì cùng aấ I)Đnh lý nh ịth nh tứ :1) Nh th nh :ị ấ( SGK trang 89 )2) nh th ậnh :ấĐnh lý :ịNh th f(x) ax cóị ứHo đng giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộDoc24.vnHĐ Ho đng ng ủc đnh lý )ố ịXét các nh th :ấ ứf(x) 3x 2g(x) 2x HD áp ng đnh lýụ ị( ?) ?ấ ốHD 0, f(x) ?ếN 0, xét tr ng ườh 0, 0ợ HS ghi đnh lý theo SGKịHS xem SGK trang 89HS ghi theo SGKCác nhóm th lu nả ậG HS nhóm ủlên ng gi iả ảx­∞ 23 +∞3x+2 +x­∞ 52 +∞­2x+5 ­HS và GV cùng xét ví dụ giá tr cùng ốa khi các giá tr trong ịkho ng ả;ba    trái ấv khi các ấgiá tr trong kho ngị ả;ba    .CM SGK trang 89B ng xét :ả ấx ­∞ ba +∞f(x) ax+ bTrái Cùng 3) Áp ngụ :Ví Xét nh th ứf(x) mx 1, là tớ ộtham đã choốGi iả*m =0, f(x) ­1 0, x* 0, ng xét uả ấm>0 x­∞ 1m +∞f(x +m<0 x­∞ 1m +∞f(x) ­Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộ HD Ph ng phápươ II) Đnh lý nhị ịDoc24.vn+ Tìm nghi ng ừnh th cị ứ+ ng xét :ậ ng đu ch giá tr ịc x, theo th ựtăng ;ầ* Các ng ti theo ch ỉd ng nh th ;ấ ứ* ng cu ủf(x) .HĐ Ho đng áp ộd ng ph ong pháp trên)ụ ưXét bi th cấ ứ( 3f x GV đánh giáĐa ra bài ố(?) Nh ng giá tr nào ịth f(x) ?ỏ(?) Cách gi bptả2 0x x ?Ph ng pháp kho ng :ươ ảB1 Đa bpt ngư ạ( 0f x ho ặ( 0f xB2 ng xét uậ ấB3 lu nghi mế ệHD Đa bpt ề( 0f xL BXD, lu nậ ậHĐ Ho đng áp ộd ng ph ong pháp trên)ụ ưGi ph ng trìnhả ươ34 0x x HD Đa bpt ng ạtích 2)( 2) 0x x HS tìm nghi mệ14 04x x 2 2x x 53 03x x HS th lu nhĩm, các ậnhĩm gi trên ng i, ờnhĩm làm xong tr ướnh lên ng trình bàyấ ảCác nhĩm nh ậxétHS tr ờ1; 32x   L ng xét u, ch ọkho ng th f(x) 0ả ỏHS đa ph ng ươtrình ng ạ( 0f xCác nhĩm th lu n, gi iả ảtrên ng i, nhĩm gi ảnhanh nh lên ng ảtrình bày th nh tứ :Ví Xét bi ểth ứ4 2( )3 5x xf xx  Gi iảB ng xét uả ấx­∞ ­2 14 53 +∞4x­ +x +­3x ­f(x) ­B ng xét HĐ 3ả ấx­∞ 12 +∞2x +­x ­f(x) ­III) Áp ng vào gi ấph ng trìnhươ :1) ph ng trình tích, ươb ph ng trình ch ươ th ứVí Gi ph ng ươtrình111x111x11 01x 01xx B ng xét uả ấx ­∞ +∞x +1­x ­f(x) ­K lu nghi 1ế ệHo đng giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộDoc24.vnGV đánh giáGV gi thi ốcách gi ph ng ươtrình ch giá tr tuy ệđiốVí ng đnh ịnghĩa kh giá tr ịtuy điệ ố(?) ?A(?) ?x GV xét hai tr ng p, ườ ợg HS lên ng gi ệbptNghi bpt ban đu ầb ng hai ậnghi mệGV gi thi các bpt ệd ng ạ( )f a )f a Nhóm khác nh xétậHS tr iả ờ2 1x x uế2 0x 2 1x x ế2 x HS lên ng gi iả ảHS ghi theo SGK trang 94 BXD HĐ :x ­∞ +∞x +x­2 +x+2 +f(x) +K lu nghi :ế ệ; 0; 2 2) ph ngtrình ch ươ ứn trong giá tr tuy ệđiố :Ví 4ụ Gi ph ngả ươtrình2 5x x Gi iảXét hai tr ng pườ ợa) 12x ta có bptệ122 5xx x 127xx H này có nghi mệ ệ172x b) 12x ta có bptệ11222 53xxx xx    H này có nghi ệ132x K lu ph ong ưtrình đã cho có nghi làệ­ 3( )f a ( )f a ho cặ( )f a Doc24.vnV. NG DÒ :Ủ Ặ* ng lý thuy và dò 1) Đnh lý nh th nh ;ị ấ2) Cách gi ph ng trình ng tích, th ng các nh th nh ươ ươ ấph ng trình ch giá tr tuy đi ;ươ 3) sinh gi ph ng trình nh sau :ộ ươ 412xx (*)B1 TXĐ \\ 2D B2 (*) 21x xx  B3 nghi ệ1;H sinh gi đúng hay sai sai thì sai đâu, cho đúng.ọ ạ4) làm bài 1, 2, SGK trang 94ặTi 36 Ph bài pầ Ki tra bài cũể sinh tr bài trên ng )ọ ng xét f(x) ax b. Áp ng xét f(x) (2x 1)(x 3)ậ ấHo đng GVạ Ho đng HSạ dungộHĐ :( ng quy ắxét u)ấ(?) Cách gi ?ảGV đánh giá, cho đi mểL Câu c, các giá ạtr 2, =ị 13 f(x) kh ng xác đnhơ ịHD :Câu quy đng ẫs câu phân tích thành ốtíchGV đánh giá, ch aử ữcho đi mể Tìm nghi m, ngệ ảxét uấHS th lu theo ậnhómHS lên ng gi HS khác nh xétậ Bài SGK trang 94 Xét các bi th cấ ứ2) 3) 34 3) )3 2) 1a xb xc xx xd x     Đáp án) 3a x x ­∞ ­3 12 +∞f(x) +) 3b x x ­∞ ­3 ­2 ­1 +∞f(x) ­4 3) )3 2c xx x  11 53 2xx x  Doc24.vn x­∞ 115 13 +∞f(x) +Ho đng giáo viênạ Ho đng sinhạ dungộHĐ :( ng ph ng ươpháp kho ng )ả(?) Cách gi ?ảHo đng ng tạ ươ ựG HS khác nh xétọ ậGV đánh giá, cho đi mểHĐ :( ng ph ng ươpháp gi bpt ch ấgiá tr tuy đi)ị ố(?) Cách gi ?ảHD a) Xét hai tr ng ườh pợ5 6x và 6x b) Xét ng kho ngừ ảx ­∞ ­2 +∞52x  52x 52x  52x 101x 101x  101x  101x Đa ng f(x) >0, ạtìm nghi m, ng ảxét u, lu nấ ậHS th lu theo nhómả ậHS lên ng gi ả2 5)1 1301 1ax xxx x    Nghi ệ1;1 3;2    23) 01 1x xbx x Nghi mệ; 0;1 1; 3 12) 04 3xcx x Nghi ệ21; 1;3    3 2) 01 1xdx x  Nghi mệ; 1;1 1;  Kh giá tr tuy ệđi ng đnh nghĩaố 2) 2;5a   b) i)V 2ớTa cĩ 102 1x x Gi gi ng bài ii)V 1ớ Ta cĩ 102 1x x 2) 1d x x­∞ 12 12 +∞f(x) +Bài SGK trang 94 Gi các ph ng trìnhả ươ2222 5)1 11 1)111 3)4 33 1) 11ax xbxxcx xx xdx    Bài SGK trang 94 Gi các ph ng trìnhả ươ) 65 10)2 1a xbx x  Gi tr ng trên, ườ ấh các nghi ệK quế ả; 1;1 1;  Doc24.vn iii) 1,ớ5 102 1x x VI. NG TOÀN BÀIỦ 1) Đi các nh th trong ng sau :ề ả2) Nghi ph ng trình ươ2 32xx là(A) 3; 22   (B) 3; 22  (C) 3; 22  (D) 3; 22   VII. NG DÒƯỚ Làm bài 4.41 đn 4.46 sách nâng cao109­110ế HD 4.41 đn 4.43 Xét bi th c, áp ng quy xét uừ ấ 4.44 áp ng ph ng pháp kho ng gi ph ng trìnhụ ươ ươ 4.45 dùng đnh nghĩa kh giá tr tuy điị ố 4.46 áp ng ụ( )f a ( )f a ho ặ( )f a ) 2d x Ta xét ng kho ngừ ảx ­∞ ­1 +∞1x 1x xTH1 1, Ta có ph ng trìnhấ ươ­ 2TH2 0, Ta có ph ng trìnhấ ươ 2TH3 Ta có ph ng trìnhấ ươ 2Gi ng tr ng p, giao các nghi .ả ườ x­∞ 32 +∞2x­3 0­x+2 02 32xx Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.