Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Đại số 10 bài Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:28:43
Nội dung
Doc24.vn§4. PH NG TRÌNH NH HAI NẤ ƯƠ Ẩppct: 40I. tiêu.ụQua bài sinh đc:ọ ượ1/ ki th cề ứ ng năng th hàm nh (đng th ng ).ủ ườ ẳ Hi khái ni bpt nh hai và cách mi nghi m.ể ệ2/ năngề ỹ Bi di đc nghi bpt nh hai (mi nghi m)ể ượ ệ Gi đc ví đn gi n.ả ượ ả3/ duyề ư Nh hi ng đc vào các bài toán thớ ượ ể4/ thái đ:ề ộ th n, chính xác.ẩ ậ Tích ho đng; rèn luy duy khái quát, ng .ự ươ ựII. Chu .ẩ ị Hsinh chu ki th đã các i, ti tr c..ẩ ướ ướ Giáo án, SGK, STK, phi p, …ế ậIII. Ph ng pháp.ươDùng ph ng pháp đáp.ươ ấIV. Ti trình bài và các ho đng.ế ộ1/ Ki tra ki th cũ ứ2/ Bài iớHĐ 1: ng bpt nh hai n, nghi bpt ng nàyạ ạHo đng sinhạ Ho đng giáo viênạ Tóm ghi ngắ ả­ Hs nh i, hs khác ổsung­ Thay thành các ấd <, >,...ấ­ Nhi nghi khác nhauề ệ­ Ghi khái ni ho ặkhông Cho hs nh pt nh hai n, nghi mắ ệc chúng ?ủ­ hs phát bi th ng bpt nh haiọ ấn ?ẩ­ Nghi bao nhiêu nghi ?ệ ệ­ Khái ni ng và nghi bpt ậnh hai nấ I. BPT nh haiậ ấnẩHĐ 2: Bi di nghi bpt nh hai nể ẩHo đng sinhạ Ho đng giáo viênạ Tóm ghi ngắ ả­ Bi di trên tr cể ụsố­ Ghi bài hs nh bi di nghi ệc bpt nh ?ủ ẩ­ Đi đn khái ni pnghi m, mi ềnghi bpt nh hai, nh nh ạt mi (n ph ng)ừ ẳ­ có đc ph ng thì ta ph có ượ ảb (đng th ng chia mp thành hai ườ II. Bi di pể ậnghi bpt cệ ậnh hai nấ ẩDoc24.vn­ Làm theo các nh hdướ ưc giáo viênủ mp), đó ta có các xác đnh mi ướ ềnghi bpt nh hai nh ưsau: .....­ Xét ví sau: GV ng hs ví ướ ụ1 SGK theo các nh lý thuy t, ướ ưý th ng ch đi O(0; 0) đng ườ ườth ng làm không đi qua to đ.ẳ ộHĐ 3: ng củ ốHo đng sinhạ Ho đng giáo viênạ Tóm ghi ngắ ả­ Suy nghĩ, làm nháp Lên ng (tu ý)ả Cho hs làm ho đng 1ạ ộ­ ng làm bài 1b/99 SGKươ HÌnh bi di ễchính xác 3/ BTVN: Nh ng bài còn bài trang 99, đi chi bpt làm thêm.ữ ểDoc24.vn§4. PH NG TRÌNH NH HAI NẤ ƯƠ Ẩppct: 41I. tiêu.ụQua bài sinh đc:ọ ượ1/ ki th cề ứ ng năng mi nghi bpt nh hai n.ủ ẩ Hi khái ni bpt nh hai và cách áp ng vào bài toán kinh .ể ế2/ năngề ỹ Bi di thành th nghi bpt nh hai (mi nghi m)ể ệ Gi đc ví đn gi n, đu bi gi bài toán ng ng th .ả ượ ướ ế3/ duyề ư Nh Hi ngớ ụ4/ thái đ:ề ộ th n, chính xác.ẩ ậ Tích ho đng; rèn luy duy khái quát, ng .ự ươ ựII. Chu .ẩ ị Hsinh chu ki th đã các i, ti tr c..ẩ ướ ướ Giáo án, SGK, STK, phi p, …ế ậIII. Ph ng pháp.ươDùng ph ng pháp đáp.ươ ấIV. Ti trình bài và các ho đng.ế ộ1/ Ki tra ki th cũ ứHđ 12/ Bài iớHĐ 1: Tìm mi nghi các bpt nh hai trên cùng tr to đ.ề ộHo đng sinhạ Ho đng giáo viênạ Tóm ghi ngắ ả­ Hs nh i, hs khác ổsung­ Hs lên ng theo ớdõi­ Hs lên ng ti ếmi nghi bpt th ứhai Cho hs nh các tìm mi nghi mắ ướ ệc bpt nh hai ẩ­ hai hs lên ng, hs mi nghi ệc bpt 3x+y<= 6, hs mi nghi ệx+y<= trên cùng tr to đệ ộ­ Sau khi ch nh hai mi nghi trên, ệgiáo viên hs khác th mi nghi ệc x>= 0, y>=0 trên tr to đó Tóm các vắ ướ ẽmi nghi mề ệDoc24.vnluôn ?HĐ 2: Bi di nghi bpt nh hai nể ẩHo đng sinhạ Ho đng giáo viênạ Tóm ghi ngắ ả­ Phát bi cách gi ptể ệb nh hai nậ ẩ­ Giao các bpt trong hủ ệb pt nh hai n.ấ ẩ­ ng nghe, ghi bàiắ­ Làm nháp, lên ng uả ếđcượ Gv gi thi bpt nh hai n, cho ẩhs phát bi tr c, cách tìm nghi ướ ủm pt, đó siuy ra cách tìm nghi ệc bpt nh hai nủ ẩ­ Gv ch rõ thông qua bài ph ktbc, ẫd vào ph tr ng tâm bài ph ầktbc !­ Yêu hs làm hđ SGKầ Hình ph ktbcẽ ầHĐ 3: ng Bài toán kinh tủ ếHo đng sinhạ Ho đng giáo viênạ Tóm ghi ngắ ả­ Suy nghĩ, làm nháp Lên ng theo hi uả ệl nh gvệ ủ­ ng ngheắ­ Tìm các giao đi m,ểthay ng giao đi mừ ểvào hàm tiêuụ Gv ng đn th làm choợ ướ ếhs th gi toán và th là ếkhông có kho ng cách.ả­ Hd đa ptư ấ­ Hs lên các mi nghi mẽ ệ­ Hd ti cách các đi đnh đt ạgtnn hay gtln­ Các đi đnh ph chăng là các ảgiao đi các đng th ng ?ể ườ ẳ­ Hd rút ra qu cu cùngế bpt nh ất các gt bài ủtoán th tự ếHs lên ng ầl các mi ượ ềnghi mệBài gi thả ể3/ BTVN: Nh ng bài còn trang 99.ữ ủDoc24.vn§4. PH NG TRÌNH NH HAI NẤ ƯƠ Ẩppct: 42­431. tiêu ụ1.1 ki th cề Cũng kh sâu ki th :ố ph ng trình nh hai n, ph ng trình nh hai n.ấ ươ ươ ẩ­ Mi nghi ph ng trình, ph ng trình nh hai n.ề ươ ươ ẩ­ Bi di hình nghi ph ng trình, ph ng trình nh hai n.ể ươ ươ ẩ1.2 kĩ năng:ề­ Rèn luy kĩ năng bi di hình nghi ph ng trình nh hai n.ệ ươ ẩ­ Rèn luy kĩ năng bi di hình nghi ph ng trình nh hai n.ệ ươ ẩ­ Kĩ năng gi các bài toán kinh .ả ế1.3 thái duyề ư­ Bi quy quenế ề­ th chính xácẩ ậ2. Chu giáo viên và sinh :ẩ Giáo viên: SGK, th ng bài pệ sinh: Chu bài pọ ậ3. Ti trình bài cế :1. đnh p:Ổ ớ2. Ki tra bài cũể CH Bi di hình nghi ph ng trình nh hai n.ể ươ 2(y 2) 2(1 x)3. Bài iớ :Ho đng 1ạ Bi di hình nghi ph ng trình nh hai nễ ươ ẩDoc24.vn y1 03 21 3yx 22 2x 0  Ho đng HSạ Ho đng GVạ ủ­ Nh nhi .ậ ụ­ Làm vi theo nhóm.ệ­ Đi di nhóm trình bày.ạ ệ­ Đi di nhóm nh xét.ạ ậ­ Phát hi sai và aệ ữch a.ữ­ Ghi nh ki th c.ậ Giao nhi cho ng nhóm ừ­ Theo gi HĐ sinh, ng khi thi tỏ ướ ế(yêu HS đa ng đã sau đó bi di n)ầ ễ­ Yêu đi di nhóm lên trình bày và điầ ạdi nhóm khác nh xét ậ­ ch sai ầ­ Chính xác hoá qu .ế ảHo đng 2ạ Bài (SGK)ậHo đng HSạ Ho đng GVạ ủyxDC6355A(4 1)2B(2 2)OyxDC6355A(4 1)2B(2 2)ODoc24.vn* Ch nọ là ph lo I, là sọ ốs ph lo II (x ạ 0, 0).* Bi di các ki qua nể x, ph tho mãn BPT: Ti lãi thu đcả ượlà 3x 5y 2x 2y 102y 42x 4y 12x 0y 0  * Mi nghi là mi đa giác ABCODề ềv A(4 1), B(2 2), C(0 2), O(0 0), D(5 0)ớ* lu nế có ti lãi cao nh thì nể ầs xu ph lo và nả ảph lo II.ẩ GV giúp HS đc các tri th cắ ượ ứph ng pháp:ươ+ Ch và đi ki cho n.ọ ẩ+ Bi di các ki qua n.ể ẩ+ Gi quy hai bài toánả ế­ Xác đnh (S) các đi có toị ạđ (x;y) thoã mãn hộ ệ­ Tìm to các đnh, tính giá tr nạ ớnh đt các đnhấ ỉ+ Rút ra lu n.ế ậ4. Cũng :ố­ Thành th các bi di hình nghi ph ng trình nh hai n,ạ ướ ươ ẩh ph ng trình nh hai n.ệ ươ ẩ­ Xác đnh đc mi nghi ph ng trình ph ng trình nh hai n.ị ượ ươ ươ ẩDoc24.vn5. Bài nhà:ậ Làm các bài còn i.ậ ạ­ Đc ti bài tam th hai.ọ ậTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.