Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Đại số 10 bài Bất đẳng thức

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:05:20
Nội dung
BÀI SO GIÁO ÁN ĐI MÔN TOÁN 10Ạ ỚCh ng IV: ươ ĐNG TH PH NG TRÌNHẤ ƯƠTi 27.Bài 1. ĐNG TH Cế ỨI. tiêu:ụQua bài HS n:ọ ầ1.V ki th c:ề ứ­ Bi khái ni và tính ch đng th c.ế ứ­ Hi đng th gi trung bình ng và trung bình nhân (BĐT Côsi) hai không ốâm.­ Bi đc BĐT có ch giá tr tuy đi nh :ế ượ ư     ¡: 0; ;(ví 0);(ví 0).x xx ax ax ax aa b2.V năng:ề ỹ­V ng đc tính ch đng th ho dùng phép bi đi ng đng ch ng ượ ươ ươ ứminh BĐT đn gi n.ộ ả­ Bi ng đc đng th Cô si vào vi tìm BĐT ho tìm giá tr ượ ớnh t, giá tr nh nh bi th đn gi n.ấ ả­ Ch ng minh đc đng th đn gi có ch giá tr tuy đi.ứ ượ ố­ Bi di di các đi trên tr th mãn các đng th ứ ; 0)x .3) duy và thái đ:ề ộ­ Rèn luy duy logic, tr ng.ệ ượ­ Tích ho đng, tr các câu i. Bi quan sát phán đoán chính xác, bi quy ềquen.II.Chu bẩ :Hs Nghiên và so bài tr khi đn p.ứ ướ ớGv: Giáo án, các ng (n n).ụ ầIII.Ph ng phápươ :V phát gi quy và đan xen ho đng nhóm.ề ộIV. Ti trình c: ọ1. đnh pỔ chia thành nhóm.ớ *Ki tra bài cũ:ể đan xen ot đng nhóm.ế ộDoc24.vnBÀI SO GIÁO ÁN ĐI MÔN TOÁN 10Ạ Ớ2.Bài i:ớHo đng GVạ Ho đng HSạ dungộHĐ1: (Ôn BĐT)ậHĐTP1: (Ví áp ng ểd đn khái ni BĐT)ẫ ệGV cho HS các nhóm th ảlu suy nghĩ tr các ờbài trong ho đng và ộ2 SGK.G HS nh xét, sung và ổGV nêu gi chính xác ả(n HS không trình bày ếđúng gi i)ờ ảGV: Các nh có ng ạ“a>b” ho “a; c)=; d)>.HS nh khái ni ệph ng trình qu .ươ ảHS chú theo dõi trên ng…ảHS nh khái ni hai ệm nh ng đng…ệ ươ ươHS các nhóm xem và th oề ảlu tìm gi i.ậ ảHS nh xét, sung và I. Ôn đng th c:ậ ứ1.Khái ni đng th c:ệ ứVí HĐ1: (SGK)ụVí HĐ2: (SGK)ụKhái ni BĐT: (Xem SGK)2. đng th qu và ảb đng th ng ươđng:ươKhái ni BĐT qu (xem SGK)*Tính ch u:ấ ầ a ba cb c*Tính ch ng hai BĐT ếv :ớ ố,a ctùy a cKhái ni BĐT ng ươđng: ươ (Xem SGK)Doc24.vnBÀI SO GIÁO ÁN ĐI MÔN TOÁN 10Ạ Ớn dung ví HĐ3 trong ụSGK và yêu HS các ầnhóm th lu tìm gi ảvà ghi vào ng ph .ả ụG HS đi di lên ng ảtrình bày gi i.ờ ảG HS nh xét, sung và ổGV nêu gi đúng.ờ ảV ch ng minh BĐT ứa ớ và ch ng minh ngứ ằabba2.D “=” ra khi nào là đng th Côsi.ọ ứHo đng 5ạ .V ngậ ụCho hai ng âm và ươb. Ch ng minh ứ(a b)(ba11 ?D “=” ra khi nào ?ấ ả hình đây, ướcho AH a, BH b. Hãy tính các đo OD và HC ạtheo và b. đó suy ra ừBĐT gi trung bình ng ộvà trung bình nhân.OBACHDCho hai x, ng có ươt ng ổS không đi.ổ Tìm GTLN tích ủc hai này ?ủ ốCho hai ng, có ươtích xy không đi.ổ Hãy xác đnh GTNN ịc ng hai này ?ủ H? sinh tham gia gi? quy? tV ớ và thì abba2 2ab 2ab 0 2)(ba 0(hi nhiên).ểD “=” ra ả b.Ta có: 2ab “=” ấx ra ả b.ba 11 2ab1 “=”ấx raả b. đó suy ra ừ(a b)(ba 11) 4.D “=” ra ả b. sinh tham gia tr i:ọ ờ2a bODvà.HC ab=VìOD HC nên.2a bab(Đây là cach ch ng minh ng hình ằh c) qu .ệ hai ng có ng ươ ổkhông đi thì tích chúng ủđt giá tr nh khi hai sạ ốđ ng nhau.ố ằ• hai ng có tích ươkhông đi thì ng chúngổ ủđt giá tr nh nh khi hai ấs đó ng nhau.ố OBACHDý nghĩa hình .ọ• Trongt các hình ch ữnh có cùng chu vi, hình ậvuông có di tích nh t.ệ ấ• TRong các hình ch ỡnh tcó cùng di tích,hình ệvuông có chu vi nh nh t.ỏ ấDoc24.vnBÀI SO GIÁO ÁN ĐI MÔN TOÁN 10Ạ ỚHo đng 6ạ ng đn ướ ẫh sinh ng các tọ ấđng th ch giá tr ịtuy đi. đng th ứtrung bình ng và trung ộbình nhân, đng th bi ếáp ng và gi toán.ụ ả |x| ? Nh xét gì ề|a b| và |a| |b|, |a b| và |a| |b| |x| 00xxxx .* |x| 0, “=” raấ ả 0.* |x| x, “=” raấ ả 0.* |x| 0, “=” ấ x 0* đng th Cô Si:ấ ứN ế và thìabba2.D “=” ra ả b. và y 0, y.x xy xy 42s .Tích hai đó GTLN ạb ng ằ42sD “=” raấ ả y.Gi và 0, đt ặP xy.x xy P.D “=” ra ả y.H sinh tóm t, ng ốki th n. ả|x| 00xxxx .* |a b| |a| |b|, ấ“=” ra ả ab |a b| |a| |b|, ấ“=” ra ả ab 0. ế và thìabba2.D “=” ra ả b. Ví ụ x, y, R, ch ng minh:ứ |x +y| |y z| |x z|.Ch ng minh.ứ Ta có |x z| |(x y) (y z)| |x +y| |y+ z|. Làm các bài sgk :S 1, 2, 3, 5, 7, ố8, 10, 12.M ng đng th Cô Si cho ứs không âm.ốDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

Designed and developed with by Doc24.vn.