giáo án công nghệ lớp 6

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-10 16:09:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 TU 16( 27/11/2017)Ạ ẦNgày so n:ạ 25/ 11/ 2017 Ti 30ế ÔN CH NG IIẬ ƯƠI. TIÊU 1. Ki th cế -N ng các ki th năng vai trò nhà ng conắ ống i, nhà lý, thu ti cho sinh ho thành viên trong gia đình.ườ ọ2. năngỹ -V ng ki th và năng trang trí nhà vào đi uậ ượ ềki th gia đình mình.ệ ủ3. Thái độ -Có th gi gìn nhà ch gàng ngăn và hoa trang tríứ làm nhà ởII. CHU Ị- GV: th ng câu iệ ỏ- HS dung ki th ch ng II ươIII. TI TRÌNH LÊN PẾ 1. nh ch cỔ 2. Ki tra bài cũ: trong gi cế 3. Bài ớHo ng GV và HSạ dung bài cộ ọHo ng 1: Ôn lý trongạ ợnhà ởCho HS th lu nhóm, nhóm câuả ỗ? th nh th nào ?ả ế? Nhu sinh ho chung và cá nhân nh th nào ?ầ ế? Ch sinh ho chung, ch ng ngh ch th cúng, chỗ ỗăn ng, p, ch xe, nhà sinh ph nh th nào ?ố Ho ng 2ạ Gi gìn nhà ch ngăn pữ ắ? Ích nhà ch ngăn Tác nhà n, sinh?ạ ệ? ph làm gì gi gìn nhà ch ngăn ?ầ ắHo ng 3: Trang trí nhà ng t.ạ ậ? Nêu dùng trong trang trí nhà I. lýắ ợtrong nhà .ở1. Vai trò nhà ởđ ng con ng i.ố ườ2. cắ ạh lý trong nhà .ợ ởII-Gi gìn nhà ch ,ữ ẽNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 1Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 Công ng tranh nh? ả-Cách ch tranh.ọ? Công ng rèm và mành ?ụ ửHo ng 4: Trang trí nhà ng cây nh và hoa.ạ ả? nghĩa cây nh và hoa trong trang trí nhà ?ủ ở? Các lo hoa dùng trong trang trí nhà ?ạ ở- trí trang trí ng hoa.ị ằ- Nguyên n.ắ ả- Quy trình hoa. ngăn pắIII-Trang trí nhà ngở ằm t.ộ ậIV-Trang trí nhà ng câyở ằc nh và hoa.ả-C hoa trang trí.ắ4. ng củ GV nh xét ti ôn pậ ậ- Tuyên ng nh ng ho ng tích cươ ự- Phê bình nh ng ch tích th lu nữ ậ5. ng nhàướ -V nhà các ki ôn p.ề Ôn chu cho ti ki tra kỳ 1ậ Nguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 2Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 Ngày so n: 27/11/2017ạTi 31ếC HOA TRANG TRÍẮI. TIÊU Ụ1.Ki th c:ế Bi nguyên hoa.ế ượ ng và li hoa.ụ ắ2.K năng:ỹ Có th ng nh ng ki th đã vào vi hoa trang ắtrí, làm nhà .ẹ 3.Thái :ộ Giáo sinh tính th n, th .ụ ỹII. CHU BẨ GV: bình m, ng dao, kéo, mút p, thép, bàn chông.ộ ướ HS: bình m.ộ ắIII. TI TRÌNH LÊN PẾ 1. nh ch 2. Ki tra bài cũ các lo hoa dùng trong trang trí?ể Nêu các trí trang trí ng hoa? Hoa gi có ảnh ng đi nh th nào ?ữ 3. Bài ớHo ng GV và HSạ dung bài cộ ọHo ng 1:ạ Tìm hi ng và li hoa.ể ắ* HS quan sát các ng bình hoa.ạ+ tên các lo ng và ch li làm nên bình ?ể ắ* GV cho HS xem bát thu tinh, m, gi bình ướng t.ọ* HS quan sát tẫ ậ-Chúng ta đã có bình không mua, có th hái ểm hoa tìm là có bình hoa gi n, ộđáo.* GV gi thi cho HS xem dao, kéo, mút p, bàn chông.ớ ố* HS quan sát ng hoaụ ắ+ ng nào dùng ?ụ ắ+ ng nào gi ch hoa trong bình ?ụ ặ+ Em hãy nh ng ng hoa th ng ng ườ I. ng và li mụ ắhoa1/ ng hoa ắa) Bình mắCác ng cao, th ấgi ng, các ng ơgi n.ảChúng làm ng ượ ằcác ch li thu tinh, m, ốs tre, trúc, nh a.ứ ựNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 3Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 trong gia đình.* bình hoa ngoài ng ượ ắchúng ta còn ph có li hoa.ả ắ* GV cho HS xem bình hoa đã và HS.ộ ỏ* HS quan sát bình hoa và tr ờCó th dùng li nào hoa.ể ắ* GV ra bình hoa có ng hoa to, hoa ảnh lá ph cành. ho bó hoa các th lo ểHS nêu các lo li hoa.ượ ắTi tr chúng ta đã bi các lo hoa i. ướ ươHoa ta phong phú hình dáng, kích th c, ướ ướmàu c, ng th m, nhi lo hoa có quanh năm nh ngắ ươ ưcó lo hoa ch theo mùa, vùng, mi n, kích th có ướnh ng lo hoa nào bông to ?ữ ạ-K lo hoa bông nhể ỏ* HS tr i.ả ờCó th dùng kì lo hoa nào m, nh ng nên ưch nh ng bông hoa và nh làm cành chính.ọ ươ ấ* GV gi thi cho HS lo cành và HS đây là ỏcành gì ?* HS tr iả ờCành trúc, cành mai, cành thu trúc, cành nh… ảdùng vào bình cùng hoa ng nét chính ườc bình hoa.ủ* GV cho HS xem lo lá HS lá này là lá gì ?ộ ỏ* HS tr iả ờ* Các lo lá này dùng xen hoa tăng ểthêm mát bình hoa và che ghim ho ươ ặmút gi m.ố ẩ* Tuỳ theo lo hoa và đi ki n, có th ch riêng hoa,ạ ắho thêm cành và lá khác.ặ ắ* Ng ta có th còn dùng lo qu ườ ợtrang trí cùng hoa, lá.ớHo ng 2:ạ Tìm hi các nguyên n.ể ả* trang trí hoa tuân theo ượ ốnguyên n. Khi đã ng các nguyên cắ ượ ắnày,ta có th ng linh ho nên nh ng ẫbi ki đáo.ế ộ* GV cho HS xem hoa súng, hoa hu ph bình th p, ấhoa hu hoa lay có dáng cao th ng ph căm ươ ởbình cao. Tùy trí trang trí.ị* GV th hoa hu vào bình th và hoa ng ngắ ướ ươ b) Các ng khác:ụ ụDao, kéo, mút p, ốl thép, bàn chông.ướ2/ li hoaậ a) Các lo hoaạ- Hoa bông to: Hoa ng ướd ng, hoa ng, hoa cúc, ươ ồhoa râm t.ụ- Hoa bông nh Hoa cúc ỏkim, hoa hoa th ch ạth o. .ảb) Các lo cành: Cành trúc, ạcành mai, cành th trúc, ủcành nh. ảc) Các lo lá: Lá lá ưở ổthông, lá măng, lá cau nh, ảlá tr bà, lá cây nh.ầ ảII. Nguyên ả1/ Ch hoa và bình ắphù hình dáng, màu ềs cắ- oa súng có vòng ạn ph ch ho bình ặth p.ấNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 4Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 vào bình cao ng cho HS nh xét cách ượ ậnào lý n.ợ ơ* HS quan sát nh xétậCó th ng màu hoa ho nhi màu hoa ềtrong bình m, nói chung bình và hoa có màu ắt ng ph có tác ng làm tôn bình hoa.ươ ủ* GV yêu HS nêu ví ?ầ ụ* GV cho HS xem tranh nh có ng nhi lo hoa, có ạnh xét gì màu hoa, bình m.ậ ắ* HS quan sát tranh nh xét ậ* GV HS cho ví bình màu sáng thì hoa màu gì ?ọ ắVàng, tr ng, ho tím.ắ ỏ-Bình màu thì hoa màu gì Tím, ng vàng, ồtr ng,vàng.ắ Hoa hu hoa lay có dángệ ơcao th ng ph ch nươ ọbình cao.- Bình có các màu nh ưMàu nâu, đen, tr ng, xám. ắthích nhi lo màuợ ạhoa. 4. ng củ Hãy tên nh ng ng và li dùng hoa ?ể ắ+ Nguyên vi hoa là gì ?ắ ắKhi xong bài này các em th bình hoa, ch ch chúng ta ẽđ gia đình khen.ượ 5. ng nhàướ ề- nhà thu bài, làm bài 1, trang 56 SGK.ề ậ- Chu Các lo bình hoa. Các lo hoa i, cành, lá. Xem ph nguyên ươ ầt hoa và quy trình hoa.ắ -----------------------------------------------------------------Ngày so n: 27/11/2017 Ti 32ế HOA TRANG TRÍ (tt)Ắ I. TIÊU Ụ1.Ki th c:ế Bi ượ nguyên và quy trình hoa.ắ ắ2.K năng:ỹ Có th ng nh ng ki th đã vào vi hoa trang ắtrí, làm nhà .ẹ 3.Thái :ộ Giáo HS bi hoa trang trí trong gia đình, bàn c.ụ ọNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 5Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 II. CHU BẨ GV: Các ai bình hoa, ng hoa.ọ HS: Hoa, lá, cành.III. TI TRÌNH LÊN PẾ 1. nh ch 2. Ki tra bài cũể a) Hãy tên nh ng ng và li dùng hoa ?ể Bình m, bàn chông, mút p, dao, keo.ắ li các lo hoa, cành, lá.ậ b) Nêu các nguyên trong hoa?ắ Ch hoa và bình phù hình dáng và màu c:ọ Hoa có vòng nh hoa súng ph ch ho bình th p.ấ Hoa hu hoa lay có dáng cao th ng ph ch bình cao.ệ ươ ọ- cân kích th gi cành hoa và bình m.ự ướ ắ- phù gi bình hoa và trí trang trí.ự ầ3. Bài ớHo ng GV và HSạ dung bài cộ ọHo ng 1ạ Tìm hi các nguyên nể ả* GV cho HS xem cây bông Cúc HS các emộ ỏth trí các bông hoa trên cây nh th nào HS quan sát nh xét (bông thì trên cao, bông thì ằn th p). thì khi vào bình các em ướ ắcũng ph nên chênh ch dài ng ủcác bông hoa ng ng cho bình hoa.ớ ộ* GV cho HS xem bình hoa có các cành dài ng ằnhau có kích th quá ng so bình và so sánh ướ ớhình, tranh HS nh xét bình nào đúng, bình ắnào sai ?ắ* HS quan sát nh xétậHoa càng càng sát mi ng bình, dài ng n. Nh ng ữbông hoa có th ng ho càng xa ươ ụmi ng bình, dài nhi u.ệ ề* Cành hoa vào bình có dài, ng khác nhau.ắ ắ+ Hoa và bình ph cân i.ả ố* GV gi thi cho HS xem tranh.ớ ệ* HS quan sát tranh* GV cho HS xem làm ng mút và gi thi ệcách đo.* HS quan sát tẫ ậ GV cho HS xem bình hoa và gi thi cành chínhớ ệ1, cành chính và cành chính 3, cành ph có th 2/ cân kích th ướgi cành hoa và bình mữ ắ+ Cành hoa vào bình có ộdài ng khác nhau. Hoa và bìnhắph cân i.ả ố+ Cách xác nh chi dài các ềcành chính.- Cành chính th nh (kí ấhi u: 1,5 D: ng kính nh ườ ủbìnhh: Chi cao bình.ề ủ- Cành chính th hai 2/ cành chính th nh t.ứ ấ- Cành chính th ba 2/ cành chính th hai.ứ-Các cành ph T) cóchi dài ng cành chínhắ ơmà nó ng bên nh.ứ ạNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 6Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 ng lá, cành ho hoa có th các cành chính ắcùng lo hoa cùng màu, có th cành ắchính ng lá.ằ* GV ng HS xem tranh 2-22 trang 55 SGKướ ẫEm hãy nh xét và cách bình hoa ởcác trí đó đã phù ch Gi thích.ị ảNh ti trang trí nhà ng hoa thì các trí đó đã phù ịh p.ợHo ng 2:ạ Tìm hi quy trình hoaể ắ+ các ng bình hoaể ắ*GV: Chúng ta có th ng các lo nh ưng tre, trai, c, lon nh …đ thành bình ắhoa.+ các ng khác dùng hoaể ắ+ các lo hoa dùng trang trí ắ* Hoa vào lúc sáng ho mua hoa ườ ươ ch hoa hái hàng rào, ao, i.ở ồ* lá vàng, lá sâu, vát cu ng hoa cách tỉ ắc kho ng 0,5 cm.ủ ả- Cho hoa vào xô nh ng thân ướ ửcành hoa, xô ng hoa mát tr khi m.ể ướ ắ- Khi bình hoa trang trí tuân theo quy ầtrình th hi nhanh chóng và hi qu .ẽ ả* GV gi ng làm thao tác cho HS xem.ừ ẫC ng có th cành lá ph tr c, mủ ướ ắcành chính sau.* Nêu cách gi cho hoa lâu sau khi m?ộ ươ ắ+HS: Cho vào ít ng, mu i, nh ướ ườ ốcành…* Chú ý: Nên cành hoa trong c, tránh bình ướ ặhoa có ng chi vào có gió nh, không ặd qu máy, hàng ngày thay hoa lâu.ướ ướ ươ 3/ phù gi bình hoa ữvà trí trang tríị ầIII. Quy trình hoaắ1/ Chu ị- Bình hoa bình th p.ắ ấ- ng hoa: Bàn chông,ụ ắmút gi c, dao, kéo.ố ướ- Hoa.2/ Quy trình th hi ệa) ch hoa, lá, bình ắhoa, ng sao cho phù p.ạ ợb) cành và các cành ắchính tr c.ước) các cành ph có dài ộkhác nhau xen vào cành ắchính và che khu miêng bình, ấđi thêm hoa, lá.ểd) bình hoa vào trí ầtrang trí. 4. ng ố+ Khi hoa tuân theo quy trình nào ?ắ ầ- ch hoa, lá, bình hoa ng sao cho phù p.ự ợ- cành và các cành chính tr c.ắ ướ- các cành ph có dài khác nhau.ắ ộ- bình hoa vào trí trang trí.ặ 5. ng nhà ướ ề- nhà thu bài, làm bài trang 56 SGK.ề ậ- thu ph ghi nh .ọ ớNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 7Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 Chu ti sau: mang hoa, bình m, kéo và ng khác. ----------------------------------------------------------------Ngày 30/11/2017 Ti 33ế TH HÀNHỰC HOA NG TH NG NGẮ ỨI. TIÊU Ụ1. Ki th c: Th hi hoa thông ng (d ng th ng ng).ự ượ ứ- ng hoa phù trí trang trí yêu th mử ượ ẩm .ỹ2. năng: Có th ng các lo hoa ki m, và ng hoa phù ợđ làm nhà góc ho bu liên hoan, ngh .ể ị3 .Thái GDHS tìm ki nh ng đã qua ng nh chai, lon bia ho ng ốtre…đ thành bình m.ể Ch ng hoa cành lá phép ho mua, không ng khác ượ ườho công ng….ặ ộII. CHU GV: bình hoa u, hình 2.24, 2.25 SGK, ...ộ ồHS: ng hoa bình m, các ng khác.ụ li hoa: Các lo hoa, lá, cành i.ậ ươIII. TI TRÌNH LÊN PẾ 1. nh ch 2. Ki tra bài cũ Nêu các nguyên hoa ?ắ ắNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 8Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 Ch hoa và bình phù hình dáng và màu c. cân kích th gi cành hoa và bình m. ướ phù gi bình hoa và trí trang trí.ự ầ3. Bài ớHo ng GVvà HSạ dung bài cộ ọHo ng 1:ạ Tìm hi và quy trình hoa ng ạc nơ ả- HS chu bình và các lo hoa có ịph ng em th hành, nh ng bình hoa gi n, ươ ảđ trang trí góc p, sách, bàn ăn, bàn ti pẹ ếkhách. đây là ng hoa thông ng(GV treo ướ ụs hình 2.24 )ơ ồ- GV: Ng ta quy nh nào góc các cành ườ ướ ắhoa vào bình ?ắ- HS: Cành th ng ng là cành 0ắ Cành nghiêngắ...- GV: Ch trên ho bình hoa u, ...ỉ ẫ- HS: Quan sát, ghi nhớ- GV: Nêu đi gi ng nhau góc cành ủchính bình cao và bình th p?ở ấ- HS: Cành chính th nh t...ứ ấ- GV: Yêu HS trong nh xét, sung ki nầ ế- HS: Tr iả ờ- GV: Nh xét, ch ki th cậ ứ* ý:ư Ngoài hoa có th dùng cành lá làm cành chínhể- GV Phân công bình hoa.ỗ ộNêu li u, ng chu ?ậ ị- HS: Tr iả ớ- GV thao tác cho HS xem ng t.ẫ ậ- HS quan sát- GV ng HS quy trình hoa ng th ng ng (ướ ứD ng )Ho ng 2:ạ Th hànhự- HS: nhóm bình hoa.ỗ ộ* GV: Theo dõi các nhóm.ố ắ*Trong khi th hành nguyên li ắhoa, gi gìn ch th hành.ữ ự*GDMT: Tìm ki nh ng đã qua ng nh ỏchai lon bia 1. ng nạ ảa) hoaơ ắ* Quy góc ướ ắcác cành hoa vào bình ắ- Cành th ng ng làắ ứcành 0- Cành ngang mi ng bìnhắ ệv phía là cành 90ề 0* Góc cành ủchính ng th ng ng ứtrong bình cao và bình th pấ- Cành chính th nh th ngứ ườnghiêng kho ng 10- 15ả ho ặth ng ngẳ ứ- Cành chính th hai th ng ườnghiêng 45 0- Cành chính th ba th ng ườnghiêng 75 phía di n.ề ệb)Quy trình hoaắ- ng cụ ụ- li u: Hoa, lá, cành.ậ ệ- Quy trình hoa (SGK)ắc) Th hành hoaự ắNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 9Giáo án: Công nghệ Năm c: 201ọ 201 ho ng tre… thành bình m.ặ ắ-L ý: Ch ng hoa cành lá phép ượ ấho mua,không ng khác ho công ườ ơc ng….ộ Th hành theo nhómự 4. ng củ ố- GV nh xét trong ti th hành.ậ ự- Nh xét nào nhanh, p, yêu u, nào không t.ậ ạ- Nh nh các làm sinh th hành. 5. ng nhà ướ nhà bàiề Chu ti sau th hànhẩ ng hoa: bình m, các ng khác.ụ li hoa Các lo hoa, lá, cành.ậ -------------------------------------------------------------------Ngày 07/12/2017Ti 34ếTH HÀNHỰC HOA NG TH NG NG (Ti p)Ắ ếI. TIÊU Ụ1. Ki th c: ứ- Th hi hoa thông ng (d ng th ng ng).ự ượ ứ- ng hoa phù trí trang trí yêu th mử ượ ẩm .ỹ2. năng:ỹ Có th ng các lo hoa ki m, và ng hoa phù ợđ làm nhà góc ho bu liên hoan, ngh .ể ị3 .Thái GDHS tìm ki nh ng đã qua ng nh chai lon bia ho ng ốtre… thành bình m.ể Ch ng hoa cành lá phép yho mua, không ng khác ượ ườho công ng….ặ ộNguy Th Tr ng THCS Thanh ườThùy 10