Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án cả năm môn Đạo đức lớp 4

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-03 03:55:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TUẦN 1

Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2018

§¹o ®øc (TiÕt 1)
TRUNG THùC TRONG HäC TËP

I. Môc tiªu:
v Nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña trung thùc trong häc tËp .
- Nªu ®îc ý nghÜa cña trung thùc trong häc tËp .
- BiÕt ®îc : Trung thùc trong häc tËp gióp em häc tËp tiÕn
bé, ®îc mäi ngêi yªu mÕn .
v HiÓu ®îc trung thùc trong häc tËp lµ tr¸ch nhiÖm cña häc
sinh .
v Cã th¸i ®é vµ hµnh vi trung thùc trong häc tËp.
- BiÕt quý träng nh÷ng b¹n trung thùc vµ kh«ng bao che
cho nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc trong häc tËp .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
Phương pháp
Nội dung
A.KiÓm tra bµi cò :
- Gi¸o viªn nãi vÒ nhiÖm vô
häc m«n ®¹o ®øc .
B. Bµi míi :
a. Giíi thiÖu bµi :

- Trong häc tËp ph¶i thµnh
thËt, kh«ng dèi tr¸, gian lËn
bµi lµm , bµi thi , kiÓm tra.
H«m nay c« sÏ cïng c¸c em
t×m hiÓu bµi mét Trung
* Ho¹t ®éng 1 : xö lý thùc trong häc tËp .
t×nh huèng
- Gi¸o viªn treo tranh t×nh
huèng nh s¸ch gi¸o khoa, tæ
chøc cho häc sinh th¶o luËn
nhãm .
- Theo em, b¹n Long cã thÓ cã
nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt nµo ?
- Häc sinh nªu, gi¸o viªn tãm - H«m qua ..... lo l¾ng
t¾t.
a. Mîn tranh ¶nh cña b¹n
®Ó ®a c« gi¸o xem.
- NÕu em lµ Long, em chän b. Nãi dèi c« lµ ®Ó quªn ë
c¸ch nµo ? T¹i sao ?
nhµ.
c. NhËn lçi vµ høa sÏ nép
cho c« sau.
- C¸ch (c) lµ phï hîp v× thÓ
hiÖn tÝnh trung thùc trong

1

häc tËp.
- Vµi em nªu phÇn ghi nhí:
s¸ch gi¸o khoa
* Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸
nh©n: Bµi 1
- Häc sinh ®äc yªu cÇu.
- Häc sinh tr¶ lêi, chÊt vÊn lÉn
nhau.
- NhiÒu em tr¶ lêi: viÖc (c )
* Gi¸o viªn kÕt luËn.
lµ trung thùc häc tËp.
- ViÖc (a), (b), (d) lµ thiÕu
trung thùc trong häc tËp.
* Ho¹t ®éng 3
Bµi 2: Th¶o luËn nhãm
- Gi¸o viªn ph¸t mçi nhãm + T¸n thµnh: thÎ ®á
hai thÎ vµ quy íc:
+ Kh«ng t¸n thµnh: xanh
- Gi¸o viªn yªu cÇu nªu tõng ý
- ý kiÕn (b) lµ ®óng, ý
trong bµi tËp. C¸c nhãm th¶o kiÕn (a) lµ sai.
luËn vµ gi¬ cao thÎ.
* Gi¸o viªn kÕt luËn:
- Trung thùc trong häc tËp
lµ thÓ hiÖn lßng tù träng
(a). ThiÕu trung thùc trong
C. Cñng cè:
häc tËp lµ gi¶ dèi (b).
- Trung thùc trong häc tËp
nghÜa lµ chóng ta kh«ng ®îc
- Kh«ng nãi dèi, kh«ng
lµm g× ?
quay cãp, kh«ng chÐp bµi
cña b¹n, kh«ng nh¾c bµi
- Gi¸o viªn: ®· bao giê em cho b¹n trong giê kiÓm tra
thiÕu trung thùc trong häc
tËp cha ?
- Tù tr¶ lêi
- NÕu cã b©y giê nghÜ l¹i
em c¶m thÊy thÕ nµo ?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn
dương.
D. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc thuéc phÇn
ghi nhí vµ chuÈn bÞ tiÕt sau
Trung thùc trong häc tËp.
( TiÕp theo )
- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt
häc .

- Tù tr¶ lêi

*************–¯—*************

2

TUẦN 2

Thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2018
ĐẠO ĐỨC ( TIẾT 2)
Trung thùc trong häc tËp (TiÕT 2 )
I.Môc tiªu:
v Nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña trung thùc trong häc tËp.
Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập.
v BiÕt ®îc: Trung thùc trong häc tËp gióp em häc tËp tiÕn
bé, ®îc mäi ngêi yªu mÕn .
- HiÓu ®îc trung thùc trong häc tËp lµ tr¸ch nhiÖm cña
häc sinh .
v Cã th¸i ®é vµ hµnh vi trung thùc trong häc tËp. BiÕt quý
träng nh÷ng b¹n trung thùc vµ kh«ng bao che cho nh÷ng
hµnh vi thiÕu trung thùc trong häc tËp
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình minh họa sách giáo khoa
iii. C¸c ho¹t ®éng dẠY HỌC:
Phương pháp
Nội dung
A. KiÓm tra bµi cò:
- Gi¸o viªn gäi hai häc sinh
lªn b¶ng tr¶ lêi .
- ThÕ nµo lµ trung thùc - Trung thùc trong häc tËp
trong häc tËp ?
gióp em mau tiÕn bé vµ ®îc
mäi ngêi yªu quý, t«n träng .
- Trung thùc trong häc tËp - Kh«ng nãi dèi, kh«ng quay
nghÜa lµ chóng ta kh«ng ®- cãp, chÐp bµi cña b¹n, kh«ng
îc lµm g× ?
nh¾c bµi cho b¹n trong giê
kiÓm tra .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt .
B. Bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi :
- Trung thùc trong häc tËp
lµ thÓ hiÖn lßng tù träng.
VËy h«m nay c¸c em sÏ thùc
hµnh vÒ tÝnh trung thùc
Ho¹t ®éng 1 : KÓ tªn trong häc tËp .
nh÷ng viÖc lµm ®óng ,
sai .
b) Thùc hµnh:
*Bµi 3: Th¶o luËn nhãm:
- Gi¸o viªn kÕt luËn c¸ch øng
xö ®óng trong mçi t×nh
huèng.

3

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ cö
®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Em sÏ lµm g× nÕu :
a) Em kh«ng lµm ®îc bµi
trong giê kiÓm tra ?
b) Em bÞ ®iÓm kÐm nhng
c« gi¸o l¹i ghi nhÇm vµo sæ
lµ ®iÓm giái ?

a)Em chÞu nhËn ®iÓm kÐm
råi quyÕt t©m häc ®Ó gì l¹i.
b) Em b¸o l¹i cho c« gi¸o
biÕt ®Ó c« söa l¹i ®iÓm cho
®óng.

c) Trong giê kiÓm tra, b¹n c) Em nãi b¹n th«ng c¶m, v×
ngåi bªn c¹nh kh«ng lµm ®îc lµm nh vËy lµ thiÕu trung
bµi vµ cÇu cøu em ?
thùc trong häc tËp.
*KÕt luËn :

- Trong häc tËp, chóng ta
cÇn ph¶i trung thùc, thËt thµ
®Ó tiÕn bé vµ mäi ngêi yªu
quý .

*Bµi 4: Tr×nh bµy t liÖu ®·
su tÇm ®îc
- Hai em tr×nh bµy. C¶ líp
th¶o luËn.
- Häc sinh tù do ph¸t biÓu.
+ Em nghÜ g× vÒ mÈu
chuyÖn tÊm g¬ng ®ã ?
- Gi¸o viªn kÕt luËn:
- Xung quanh chóng ta cã
nhiÒu tÊm g¬ng vÒ trung
thùc trong häc tËp, chóng ta
cÇn häc tËp c¸c b¹n ®ã .

C. Cñng cè :
- Gi¸o viªn hái: §· bao giê
em thiÕu trung thùc trong
häc tËp cha ?
- Học sinh tự nêu.
- NÕu cã, b©y giê nghÜ l¹i
- Học sinh tự nêu.
em thÊy thÕ nµo ? Em sÏ lµm
g× nÕu gÆp nh÷ng t×nh
huèng t¬ng tù nh trªn ?
- Vµi em ®äc l¹i môc ghi
nhí.
- thùc hiÖn trung thùc
D. DÆn dß:
trong häc tËp vµ nh¾c nhë
- VÒ nhµ thùc hµnh:
b¹n bÌ cïng thùc hiÖn .
- Xem trước bài ở nhà

4

- ChuÈn bÞ tríc bµi : Vît khã
trong häc tËp .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt
häc .
*************–¯—*************

TUẦN 3

Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018
§¹o ®øc (TiÕt 3)
V¦îT KHã TRONG HäC TËP

I.Môc tiªu:
v Nªu ®îc vÝ dô vÒ sù vît khã trong häc tËp .
- BiÕt ®îc vît khã trong häc tËp gióp em häc tËp mau tiÕn
bé . Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao phải vượt khó trong
học tập.
v Cã ý thøc vît khã v¬n lªn trong häc tËp .
v Yªu mÕn, noi theo nh÷ng tÊm g¬ng häc sinh nghÌo vît
khã .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Phương pháp
Nội dung
A.KiÓm tra bµi cò :
- Gi¸o viªn gäi hai häc - Học sinh tự kể .
sinh lªn b¶ng tr¶ lêi: H·y kÓ
mét tÊm g¬ng trung thùc mµ
em biÕt ? HoÆc cña chÝnh
em ?
B. Bµi míi :
- Trong cuéc sèng ai còng
a. Giíi thiÖu bµi :
sÏ cã lóc gÆp nh÷ng khã
kh¨n, rñi ro kh«ng lêng tríc
®îc. §iÒu quan träng nhÊt
lµ chóng ta ph¶i cã ý chÝ vît
qua khã kh¨n ®ã. H«m nay
c¸c em sÏ häc sang bµi Vît
khã trong häc tËp .
Ho¹t ®éng 1 : KÓ chuyÖn
vÒ mét tÊm
g¬ng häc sinh nghÌo vît khã
- Gi¸o viªn kÓ c©u chuyÖn “
Mét häc sinh nghÌo vît khã”.
+ Bíc 1:Yªu cÇu häc sinh
th¶o luËn cÆp ®«i vµ tr¶ lêi

5

c©u hái sau:
1. Th¶o gÆp ph¶i nh÷ng khã
kh¨n g× ?
2. Th¶o ®· kh¾c phôc nh
thÕ nµo ?
3. KÕt qu¶ häc tËp cña b¹n
thÕ nµo ?
- Tríc nh÷ng khã kh¨n nh
vËy, Th¶o cã chÞu bã tay, bá
häc hay kh«ng ?
- VËy khi gÆp khã kh¨n ta
nªn lµm g× ?
- Kh¾c phôc khã kh¨n trong
häc tËp cã t¸c dông g× ?
- Gi¸o viªn kÕt luËn:

Ho¹t ®éng 2: Em sÏ lµm g×
?
- Bµi tËp 1
- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc
sinh theo nhãm (nhãm 6
em).
+ Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o
luËn lµm bµi tËp 1 sau (bµi
tËp ë phiÕu giao viÖc)
+ Yªu cÇu häc sinh ®äc yªu
cÇu cña bµi tËp1. Sau ®ã c¸c
nhãm tiÕn hµnh lµm. §¹i diÖn
nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ (d¸n ë
b¶ng líp).
* Khi gÆp mét bµi tËp khã,
em sÏ chän nh÷ng c¸ch lµm
nµo díi ®©y ? V× sao ?

6

1. Nhµ nghÌo. Bè mÑ lu«n
®au yÕu, nhµ xa trêng.
2. Th¶o vÉn cè g¾ng ®Õn
trêng, võa häc võa lµm gióp
®ì bè mÑ.
3. Th¶o vÉn häc tèt ®¹t kÕt
qu¶ cao, lµm gióp bè mÑ,
gióp c« gi¸o d¹y häc cho
nh÷ng b¹n khã kh¨n h¬n
m×nh.
- Kh«ng, b¹n Th¶o ®· kh¾c
phôc vµ tiÕp tôc ®i häc.
- T×m c¸ch kh¾c phôc khã
kh¨n ®Ó tiÕp tôc häc.
- Gióp ta tiÕp tôc häc ®¹t
kÕt qu¶ tèt.
- Trong cuéc sèng, chóng
ta cÇn ph¶i cè g¾ng, kiªn
tr× vît qua nh÷ng khã
kh¨n. Tôc ng÷ ®· cã c©u
khuyªn r»ng: “Cã chÝ th×
nªn”.

a) Tù suy nghÜ , cè g¾ng
lµm b»ng ®îc .
b) Nhê b¹n gi¶ng gi¶i ®Ó tù
lµm .
c) ChÐp lu«n bµi cña b¹n .
d) Nhê ngêi kh¸c lµm bµi hé
.
®) Hái thÇy gi¸o, c« gi¸o
hoÆc ngêi lín .
e) Bá kh«ng lµm .

- C©u ®óng : c©u a, b ,
- Gi¸o viªn nhËn xÐt bµi tõng ®,
nhãm vµ ®a ra kÕt qu¶ - C©u sai : c©u c, d, e
®óng nh bªn.
Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ b¶n
th©n
- C¸c em h·y nªu ra mét sè
khã kh¨n cña m×nh trong
häc tËp vµ c¸ch gi¶i quyÕt
cho b¹n bªn c¹nh nghe .
- Gi¸o viªn theo dâi vµ híng
dÉn häc sinh.
- Gi¸o viªn gäi mét vµi cÆp
- NÕu gÆp khã kh¨n
lªn gi¶i quyÕt khã kh¨n cho chóng ta biÕt cè g¾ng
c¶ líp nghe.
quyÕt t©m sÏ vît qua
* Gi¸o viªn kÕt luËn :
®îc. Vµ chóng ta cÇn biÕt
gióp ®ì c¸c b¹n bÌ xung
quanh vît qua khã kh¨n.
- Trong cuéc sèng, mçi ngC. Cñng cè :
êi ®Òu cã nh÷ng khã kh¨n
- Gi¸o viªn hái: V× sao riªng. §Ó häc tËp tèt, chóng
ph¶i vît khã trong häc tËp ?
ta cÇn cè g¾ng, kiªn tr× vît
qua nh÷ng khã kh¨n .
- Cã chÝ th× nªn
- Học sinh lắng nghe.

d. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc phÇn ghi nhí
- ChuÈn bÞ tríc bµi: Thùc
hµnh Vît khã trong häc tËp
( TiÕp theo ) .

- VÒ nhµ t×m hiÓu nh÷ng
c©u chuyÖn, truyÖn kÓ vÒ
nh÷ng tÊm
g¬ng vît khã cña c¸c b¹n
häc sinh .

7

- Xem trước bài ở nhà

- Xem trước nh÷ng c©u
chuyÖn, truyÖn kÓ vÒ
nh÷ng tÊm g¬ng vît khã
cña c¸c b¹n häc sinh .

- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt
häc.
*************–¯—*************

TUẦN 4

Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
ÑAÏO ÑÖÙC ( TIEÁT 4 )
V¦îT KHã TRONG HäC TËP ( TIEÁT 2

)

I.Môc tiªu :
v Häc xong bµi nµy, hoïc sinh cã kh¶ n¨ng :
- Nªu ®îc vÝ dô vÒ sù vît khã trong häc tËp .
- BiÕt ®îc vît khã trong häc tËp gióp em häc tËp mau tiÕn
bé .
v Cã ý thøc vît khã v¬n lªn trong häc tËp .
v Yªu mÕn , noi theo nh÷ng tÊm g¬ng häc sinh nghÌo vît
khã .
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Phương pháp
Nội dung
1. KiÓm tra bµi cò:
- Hai em ®äc môc ghi nhí
saùch giaùo khoa trang 6 .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn
d¬ng.
2.Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi :
* Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn
nhãm
( bµi tËp 2 saùch giaùo khoa
).
- Hoïc sinh ®äc yªu cÇu
baøi taäp .
- Gi¸o viªn chia nhãm
- Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o
luËn .
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
- Khi gaëp khoù khaên
trong hoïc taäp caùc baïn
ñoù ñaõ laøm gì ?
- Theá naøo laø vöôït khoù

- H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c
em tiÕp tôc luyÖn tËp, thùc
hµnh vÒ Vît khã trong häc tËp .

- Caùc baïn ñaõ khaéc phuïc
khoù khaên, tieáp tuïc hoïc
taäp .
- Laø bieát khaéc phuïc khoù
khaên tieáp tuïc hoïc taäp vaø
phaán ñaáu ñaït keát quaû toát
.

8

trong hoïc taäp ?
- Gi¸o viªn kÕt luËn :
- Khen nh÷ng häc sinh
biÕt vît khã kh¨n trong häc
tËp.
* Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
theo cÆp (bµi tËp 3 saùch
giaùo khoa )
- Gäi häc sinh gi¶i thÝch
yªu cÇu bµi tËp.
- Yªu cÇu hoïc sinh lµm
viÖc nhãm ®«i.
- Häc sinh trao ®æi víi b¹n
ngåi bªn c¹nh
- Hai, ba em tr×nh bµy .

- Giaùo vieân nhËn xÐt,
khen nh÷ng hoïc sinh ®·
biÕt vît qua khã kh¨n trong
häc tËp.
* Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc
c¸ nh©n (Baøi taäp 4 saùch
giaùo khoa ) .
- Häc sinh gi¶i thÝch yªu
cÇu bµi tËp.
- Gi¸o viªn gäi moät sè em
tr×nh bµy nh÷ng khã kh¨n
vµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c
phôc.
- Gi¸o viªn ghi tãm t¾t ý
kiÕn cña häc sinh lªn b¶ng.
- C¶ líp trao ®æi vµ nhËn
xÐt.
- Gi¸o viªn kÕt luËn vµ
khuyÕn khÝch häc sinh thùc
hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c
phôc khã kh¨n ®· ®Ò ra ®Ó
häc tèt.

- Vît khã trong häc tËp gióp ta
tù tin h¬n trong häc tËp, tiÕp
tôc häc tËp vµ ®îc mäi ngêi
yªu quý .

- Baøi taäp liªn hÖ b¶n th©n
vÒ tinh thÇn vît khã trong häc
tËp .

* Ví duï : Em cã thÓ gióp
b¹n Nam chÐp bµi , híng dÉn l¹i
nh÷ng bµi c« gi¸o ®· híng dÉn
trªn líp ®Ó b¹n n¾m bµi vµ
theo kÞp c¸c b¹n...

- Trong cuéc sèng, mçi ngêi
®Òu cã nh÷ng khã kh¨n riªng.
§Ó häc tèt, vÉn cè g¾ng vît
qua nh÷ng khã kh¨n.
- Chóng ta t×m c¸ch kh¾c
phôc khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc
häc. Chóng ta cÇn biÕt gióp ®ì
c¸c b¹n bÌ xung quanh vît qua
khã kh¨n .

9

* KÕt luËn chung:
C. Cuûng coá :
- Trong cuoäc soáng ñeå
vöôït khoù trong hoïc taäp
chuùng ta phaûi laøm gì ?
D. Daën doø:
- Nh¾c nhë c¸c em thùc
hiÖn c¸c néi dung ë môc “
Thùc hµnh ” trong saùch
giaùo khoa .
- ChuÈn bÞ bµi : BiÕt bµy tá
ý kiÕn.
- Gi¸o viªn nhËn
häc .

xÐt tiÕt
***************—–***************

TUẦN 5

Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018
ÑAÏO ÑÖÙC ( TIEÁT 5 )
BIÕT BµY Tá ý KIÕN

I.Môc tiªu:
Häc xong bµi nµy, häc sinh cã kh¶ n¨ng:
v Bieát ñöôïc : Treû em caàn phaûi ñöôïc baøy toû ý kiÕn
vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn trÎ em.
- Böôùc ñaàu bieát baøy toû yù kieán cuûa baûn thaân
vaø laéng nghe, toân troïng yù kieán cuûa ngöôøi khaùc
v Biết : Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên
quan đến trẻ em
- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân, biết lắng nghe, tôn trọng ý
kiến của người khác.
v Giaùo duïc hoïc sinh biÕt t«n träng ý kiÕn cña nh÷ng ngöôøi kh¸c vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng sèng cña c¸c em
trong gia ®×nh, vÒ m«i trêng líp häc, trêng häc, vÒ m«i trêng ë céng ®ång ®Þa ph¬ng, tài nguyên môi trường biển đảo Việt
Nam .
II. Ho¹t ®«ng d¹y häc :
Phương pháp
Nội dung

10