Giáo án bài 7 lịch sử lớp 10

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-05-12 08:30:37 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tuần 7
Tiết 7

Bài 7 : ÔN TẬP

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
HS nắm: kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cổ đại.
- Sự xuất hiện của loài người trên trái đất.
- Các giai đoạn ptriển của con người thời nguyên thuỷ.
- Các quốc gia cổ đại, các thành tựu văn hóa thời cổ đại.
2.Kỹ năng :
Bồi dưỡng kỹ năng khái quát và so sánh cho HS.
3.Tư tưởng, tình cảm, thái độ :
- HS thấy rõ vai trò của lao động trong lịch sử phát triển con người.
- Trân trọng các thành tựu văn hóa rực rỡ của thời cổ đại
B. THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC:
GV: Lược đồ lịch sử thế giới cổ đại, Tranh ảnh về các công trình nghệ
thuật.
HS: SGK, vở ghi và đồ dùng học tập.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn đinh:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy và học bài mới.
Giới thiệu bài mới : Khái quát chung chương trình lịch sử thế giới cổ đại
vừa học để vào bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN
ĐẠT
HĐ 1: Nhóm – Cá nhân:
1. Những dấu vết của người tối
GV? Những dâu vết của người tối cổ cổ được phát hiện:
được phát hiện ở đâu?
Đông Phi, Nam Phi, Châu Á.
HS: Đông Phi, Nam Phi, Châu Á.
GV? Điểm khác nhau giữa người tinh * Điểm khác nhau:
khôn và người tối cổ
- Xuất hiện.
Hs quan sát lại hình 5 SGK tượng đầu - Hình dáng.
người tối cổ và tượng đầu người tinh - Công cụ đá.
khôn.
- Công cụ đồng.
- Hãy so sánh diểm giống và khác nhau.
- Bầy .
HS thảo luận nhóm
- Thị tộc.
GV gợi ý
xuất hiện …
+ Về con người
hình dáng…
+ Về công cụ lao động
người tối cổ sử dụng?+ người
tinh khôn

+ Về tổ chức xã hội : - Bầy
- Thị tộc
GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh 
các nhóm đưa ra ý kiến của mình.

GV? Thời cổ đại có những quốc gia lớn
nào?

3.Thời cổ đại có những quốc gia
lớn nào?
Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ,
Trung
Quốc,
Hylạp và Rôma
4. Các tầng lớp xã hội chính ở
thời cổ đại:
Phương Đông: Quý tộc + nông
dân công xã + nô lệ.
Phương Tây: Chủ nô và nô lệ

GV hướng dẫn HS xem lược đồ các quốc
gia cổ đại (Hình 10)
Phương Đông : (Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn
Độ, Trung Quốc)
Phương Tây:
Hylạp và Rôma
GV? Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ
đại:
HS: Các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ
đại phương Đông: Quý tộc + nông dân 5.Các loại nhà nước thời cổ đại :
- Chuyên chế.
công xã + nô lệ.
- Các quốc gia cổ đại phương Tây có - Dân chủ + chủ nô
tầng lớp xã hôi nào: Chủ nô và nô lệ
GV? Các loại nhà nước thời cổ đại:
- Nhà nước cổ đại phương Đông là nhà
nước gì?
- Nhà nước cổ đại phương Tây là nhà
nước g?
- Hội đồng 500 là gì?
Riêng Rôma quyền lãnh đạo đất nước
đổi dần từ thế kỷ I TCN  thế kỷ V theo
thể chế quân chủ.
GV? Những thành tựu văn hóa thời cổ
đại:
- Những thành tựu văn hóa của các quốc
gia cổ đại phương đông là gì?
HS: Nêu các thành tựu về văn hóa.
GV? Có mấy cách tính lịch?
HS: Có 2 cách.
GV? Thành tựu về khoa học kỹ thuật của
họ là gì?

6. Các thành tựu về văn hóa.
- Tìm ra lịch: Lịch âm và lịch
dương.
- Chữ viết: chữ tượng hình Ai
Cập và Trung Quốc
- Toán học: giỏi số học và hình
học tì ra số 0, số pi = 3,14.
- Kiến trúc: Kim Tự Tháp ở Ai
Cập, thành Papilon.
- Phương Tây: sáng tạo ra lịch.
Sáng tạo ra bảng chữ cái : abc.
- Khoa học rất rực rỡ : Toán học,
Vât lý, Sử, Địa, Triết, …
- Về kiến trúc: Đền Pac tê nông,
đầu trường Cô li dê, tượng thần
vệ nữ…

GV? Thành tựu về văn hóa, k.trúc,của
quốc gia này thế nào?
HS: Trả lời các thành tựu về kiến trúc.
HS: Đánh giá các thành tựu văn hóa lớn
thời cổ đại :
-Thời cổ đại, loài người đã đạt được
những thành tựu văn hóa, phong phú, đa
dạng trên mọi lĩnh vực.
4.Củng cố:
Làm bài tập trắc nghiệm
5.Hướng dẫn học tập:
Học theo nội dung câu hỏi SGK
Chuẩn bị bài 8: Chuẩn bị tranh về thời cổ đại ở nước ta.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------