Giáo án bài 3 lịch sử lớp 10

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-05-12 08:27:11 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tuần 3 – Tiết 3

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
BÀI 3: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Về kiến thức: HS hiểu:
- Nguồn gốc lồi người và các nước lớn của quá trình chuyển biến từ
người tối cổ thành người hiện đại.
- Đời sống vật chất và tổ chức XH của người nguyên thuỷ.
- Vì sao XH nguyên thuỷ tan rã.
2/ Về kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh, ảnh.
3/Thái độ:
- HS ý thức đúng đắn về vai trò của lao động trong sự phát triển XH loài
người.
II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU:
GV:- Tranh ảnh, hiện vật về công cụ lao động, đồ trang sức.
HS: Soạn bài, chuân bi tài liệu co liên quan
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ôn đinh:
2.Kiểm tra bài cũ
a. Dựa trên cơ sở nào con người tìm ra lich âm, lich dương?
b. Em hãy đọc và cho biết những năm sau đây thuộc th ế k ỷ nào và cách
măn nay bao nhiêu năm?
c. Năm 179 trước công nguyên, năm 938, 1418, năm 111 trước công
nguyên, 1789, 1858?
3. Bài mới:
- Giới thiệu bài: lich sử loài người đã trải qua thời gian rất dài. Những
bước chân đầu tiên của con người đã xuất hiện ở đâu và phát tri ển nh ư
thế nào? Vì sao lại phát triển như vậy? Để trả lời những câu hỏi này chúng
ta cùng tìm hiểu bài.

Hoạt động của thầy - trò.
HĐ1: Tìm hiểu con người đã xuất
hiện như thế nào.
GV: Tổ tiên c ủa loài người là loài
động vật nào?
HS: Vươn cổ
GV: Loài vươn cổ s ống ở đâu? Đã
thay đổi như thế nào trong quá trình
lao động?
HS: Đi băng 2 chi sau, dùng 2 chi
trước để c ầm nắm→ Thành người
t ố i cổ
- Gv cho học sinh quan sát hình 3, 4,
5 SGK.
HS thảo luận nhóm: Nhận xét về hình
dáng của người tối cổ.
HS các nhom nhận xét.
GV?Người tối cổ đã xuất hiện vào
thời gian nào?
HS: Cách đây khoảng 3- 4 triệu năm.
GV? Đời sống của người tối cổ
đươc tổ chức như thế nào?
HS quan sát bức tranh săn ngựa
rừng .
HS quan sát hình 7 SGK và trả lời; ‘’
Người nguyên thuỷ dùng những loại
công cụ gì?’’
HĐ2: Tìm hiểu người tinh khôn sống
như thế nào.
Gv hướng dẫn hs xem hình SGK và
tượng đầu người tinh khôn.
HS Thảo luận: Em hãy sắp xếp các
đăc điểm sau cho phù hơp với người
tinh khôn và người tối cổ.
Người tinh khôn
Đứng thẳng
Đôi tay khéo léo
Trán thấp, hơi
hơt về sau
Hộp sọ lớn hơn
vươn
Còn lớp lông

Người tối cổ
Đứng thẳng
Đôi tay tự do
Trán cao phẳng
Hộp sọ phát
triển
Không còn lông.

Nội dung ghi bảng
1. Con người đã xuất hiện như thế
nào?

- Cách đây khoảng 3, 4 triệu năm
vươn cổ đã biến thành người tối
cổ.
- Nghề chính: săn bắt, hái lươm.
- Họ đã biết dùng lửa nhưng cuộc
sống vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào
tự nhiên.
2. Người tinh khôn sống như thế
nào?

- Họ sống thành thi tộc, làm chung,
ăn chung.
- Họ biết chăn nuôi và trồng trọt
- Cuộc sống ổn đinh hơn.

mỏng
Gv nhận xét và kết luận.
GV? Cuộc sống của người tinh khôn
đươc tổ chức như thế nào?
HS: Trả lời.
GV? Đời sống của họ co gì khác so 3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?
với đời sống của bầy người nguyên
- Nhờ công cụ kim loại sản xuất
thuỷ?
phát triển, sản phâm tạo ra đã đủ
HS: Cuộc sống ổn đinh hơn.
ăn và dư thừa.
HĐ3: Tìm hiểu Vì sao xã hội nguyên - Một số người chiếm đoạt của cải
dư thừa phân bố giàu nghèo, XH co
thuỷ tan rã.
- GV cho Hs quan sát công cụ bắng giai cấp xuất hiện xã hội nguyên
thuỷ tan rã.
đá đã đươc phục chế.
Như vậy công cụ chủ yếu băng đá
và họ phải không ngừng cải tiến để
nâng cao năng suất.
GV? Nhờ công cụ kim loại, sản
phâm XH như thế nào?
HS: - Nhờ công cụ kim loại sản xuất
phát triển, sản phâm tạo ra đã đủ ăn
và dư thừa.
GV? Vì sao XH lại tan rã khi sản
xuất phát triển hơn như vậy?
HS: Một số người chiếm đoạt của
cải dư thừa phân bố giàu nghèo, XH
co giai cấp xuất hiện xã hội nguyên
thuỷ tan rã.
4. Củng cố
1. Bầy người nguyên thuỷ sống như thế nào?
2. Đời sống của người tinh khôn co những điểm nào tiến bộ h ơn so v ới
người tối cổ?
3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?
5. Hướng dẫn học tập:
- Học bài cũ - Vẽ sơ đồ: sự tan rã xã hội nguyên thuỷ.
- Chuân bi bài mới: Đọc trước bài.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.