Giáo án bài 18 lịch sử lớp 10

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-05-12 08:32:48 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tuần 21 – Tiết 20

CHIẾN

Bài 18 TRƯNG V ƯƠNG VÀ CU ỘC KHÁNG
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN

I . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức :
- Sau khi khỡi nghĩa thắng lợi , Hai Bà Tr ưng đã ti ến hành công cu ộc xây
dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập vừa giành được . Đó là nh ững vi ệc
làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân , tạo nên sức mạnh để tiến
hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán .
- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43 ) nêu b ật ý chí
của nhân dân ta .
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng đọc bản đồ lịch sử .
- Bước đầu làm quen với phương pháp kể chuyện lịch sử.
3. Tư tưởng, tình cảm, thái độ.
- Tinh thần bất khuất của dân tộc .
- Mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: - Lược đồ “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán”
Ảnh về đền thờ Hai Bà Trưng .
HS: Soạn bài, chuân bị tài liệu có liên quan
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ôn đinh:
2. Kiểm tra bài cũ.
- Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay ?
- Nêu cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng ?
3. Bài mơi:
Giới thiệu bài mới: Sau khi khởi nghĩa giành được thắng lợi, đánh đuổi
được quân Hán về nước, Hai Bà Trưng đã làm gì để ổn định và xây dựng
đất nước? Sau khi thất bại, quân Hán lại đưa quân sang xâm lược nước ta
lần nữa (42 - 43). Dưới sự lãnh đạo cửa Hai Bà Tr ưng nhân dân ta ti ếp t ực
kháng chiến anh dũng. Vậy cuộc kháng chiến diễn ra như thế nào, kết quả
ra sao? Chúng ta đi tìm hiểu bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
TRÒ
Hoạt động 1: Cá nhân.
1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành
Tìm hiểu Hai Bà Trưng đã làm gì được độc lập?

sau khi giành được độc lập ?
GV Yêu cầu HS đọc mục 1 SGK .
GV? Hai Bà Trưng đã làm gì sau
khi giành được độc lập?
HS Dựa vào SGK trả lời .
GV? Theo em việc suy tôn Trưng
Trắc lên làm vua có ý nghĩa gì ?
HS : Sự đồng lòng ủng hộ và tin
tưởng của nhân dân đối với
Trưng Trắc .
GV: Sau khi lên ngôi Trưng
vương làm gì?
HS: Trả lời
GV? Những việc làm của Trưng
Trắc có ý nghĩa gì ?
HS Khẳng định vai trò của người
Việt trong việc lãnh đạo đất
nước, tạo điều kiện cho nhân dân
sống ổn định.
GV? Theo em vì sao nhà Hán
không tiến hành đàn áp ngay ?
HS Trả lời theo sự gợi ý của GV .
Hoạt động 2: Nhóm – cá nhân.
Tìm hiểu cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược Hán ( 42 –
43 ).
GV? Vì sao Mã Viện được chọn
làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?
HS Dựa vào SGK trả lời .
GV Sử dụng lược đồ treo tường
“Cuộc kháng chiến chống quân
xâm lược Hán” và trình bày diễn
biến cuộc kháng chiến .
+ Thời gian
+ Lực lượng quân Hán
+ Các mũi tiến quân của
quân Hán
+ Sự đánh trả của quân Hai
Bà Trưng
GV Gọi HS đọc đoạn chữ in
nghiêng trong SGK .
GV? Tại sao Mã viện lại nhớ về
vùng đất này như vậy ?

- Trưng Trắc đc tôn làm vua(Trưng
Vương), đóng đô ở Mê Linh, phong
tước cho người có công.

- Các Lạc tướng đc giữ quyền cai quản
các huyện.Bãi bỏ chính quyền đô hộ cũ,
xá thuế 2 năm cho dân

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Hán ( 42 – 43 ) đã diễn ra như thế
nào ?
- Thời gian: Tháng 4/42 đến 11/43
- Mã Viện chỉ huy 2 vạn quân tinh
nhuệ, 2 nghìn xe thuyền vào nước ta
- Quân Hán tấn công Hợp Phố. Cuộc
chiến đấu diễn ra quyết liệt .
- Quân ta lui về giữ Cổ Loa và Mê Linh,
rồi Cấm Khê.Tháng 3 – 43 Hai Bà
Trưng hy sinh, cuộc kháng chiến tiếp
tục đến 11/43 rồi tan rã.

HS Thảo luận trả lời .
GV? Việc nhân dân ta lập đền
thờ Hai Bà Trưng nói lên điều
gì ?
HS Thể hiện lòng biết ơn đối với
các vị anh hùng dân tộc
GV Cho HS xem ảnh đền thờ
Hai Bà Trưng
4. Sơ kết bài học.
Giáo viên sơ kết lại nội dung chính của bài học, học sinh tr ả l ời các câu
hỏi sau:
- Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập?
- Theo em việc suy tôn Trưng Trắc lên làm vua có ý nghĩa gì ?
- Những việc làm của Trưng Trắc có ý nghĩa gì ?
- Vì sao Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?
- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ( 42 – 43 ) đã di ễn ra nh ư
thế nào ?
5. Hương dẫn học tập.
- Học thuộc lòng các phần đã ghi .
- Xem trước bài 19 : Từ Sau Trưng Vương Đến Trước Lí Nam Đ ế (Gi ữa
thế kỉ I – Giữa thế kỉ II )
+ Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến ph ương B ắc đối v ới n ước
ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI
+ Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ?
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------