Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Gián án lịch sử lớp 7 bài 16 (tiếp)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-05-31 07:26:22 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 367 | Lượt Download: 3 | File size: 0.020719 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 30. BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tt)
II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức
- Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hòan cảnh, đất nước gặp nhiều khó khăn đói kém
- Sau lên ngôi, Hồ Quý Ly cho thi hành nhiều chính sách cải cách để chấn h ưng đất
nước
2.Kĩ năng: Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử
3.Thái độ: Thấy được vai trò to lớn của quần chúng nhân dân
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1.Chuẩn bị của giáo viên: Ảnh di tích thành nhà Hồ ở Thanh Hóa
2.Chuẩn bị của HS: Học bài, soạn bài trước khi đến lớp
III.DỰ KIÊN PHƯƠNG PHÁP
1.Chủ đạo: vấn đáp, trực quan, động nảo, trình bày 1 phút.
2.Bổ trợ: gợi mở, diễn giải.
IV.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
HOẠT HOẠT CỦA GV
1.Ổn định lớp (1p): Kiểm tra
sỉ số
2.Kiểm tra bài củ (5p)
-H: Trình bày tình hình kinh tế
xã hội ở nước ta nửa sau thế kỉ
XIV ?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
-Lớp trưởng báo cáo.
-Cuối thế kỉ XIV, Nhà nước
không quan tâm tới sản xuất
nông nghiệp,làm cho đời
sống của dân gặp nhiều khó
khăn
-Quý tộc địa chủ ra sức
cướp ruộng đất công của
làng xã, triều đình bắt dân
nghèo mổi năm phải nọp 3

NỘI DUNG

quan tiền thuế đinh.
-H: Kể tên, địa danh, thời gian -Trình bày trên lược đồ…
của cuộc khởi nghĩa nông dân,
nô tì nửa sau thế kỉ XIV ?
3.Bài mới (39p): Giới thiệu bài -Lắng nghe tích cực
mới:……
*HĐ1: Nhà Hồ thành lập
-Gọi HS đọc SGK
-Đọc SGK mục 1
-H: Cuối thế kỉ XIV, các cuộc -Nhà nước suy yếu
đấu tranh của nhân dân diễn ra -Làng xã tiêu điều
mạnh mẽ dẫn đến điều gì?
-Dân đinh giảm sút
-Giảng: Nhà Trần không đủ -Tiếp nhận thông tin.
sức cai trị, Hồ Quý Ly phế truất
vua Trần, lên làm vua năm 1400
-Chuyển ý…
*HĐ2:Những biện pháp cải
cách của Hồ Quý Ly
-Giảng: Xuất thân trong gia
đình quan lại, có hai người cô
lấy vua, Hồ Quý Ly giữ chức
vụ cao cấp nhất trong triều
Trần ( Đại Vương). Trước tình
hình nhà Trần lung lay, ông đã
quyết tâm thực hiện các biện
pháp cải cách trên nhiều lĩnh
vực
-H: Về mặt chính trị, Hồ Quý
Ly đã thực hiện biện pháp nào ?

-Tiếp nhận thông tin.

-Cải tổ đội ngũ võ quan thay
thế những võ quan nhà Trần
bằng những người không
phải họ Trần
-Đổi tên một số đơn vị hành
chính cấp trấn, quy định
cách làm việc của bộ máy
chính quyền
-Cử các quan triều đình về
thăm hỏi đời sống nông dân
ở các lộ
-Vì sợ họ lật đổ ngôi vị của
Hồ Quý L
- Chứng tỏ đất nước dưới
thời Hồ quan tâm tới đời
sống của dân

-H: Tại sao Hồ Quý Ly lại bỏ
những quan lại họ Trần?
-H: Việc quan triều đình thăm
hỏi đời sống sống của nhân dân
có ý nghĩa gì ?
-Yêu cầu HS đọc đoạn in
nghiêng.
-Giảng: Về kinh tế, nhà Hồ cho -HS Đọc phần in nghiêng

1. Nhà Hồ thành lập (5p)
-Các cuộc khởi nghãi của
nông dân đã làm cho nhà
Trần không còn đủ sức giử
vai trò của mình.
-Năm 1400, nhà Trần suy
sụp, Hồ Quý Ly lên ngôi
lập ra nhà Hồ. Đổi quốc
hiệu là Đại Ngu.
2. Những biện pháp cải
cách của Hồ Quý Ly .
(19p)

- Chính trị:
+Cải tổ hàng ngũ vỡ
quan,thay thế các quý tộc
nhà Trần bằng những
người không thuộc họ
Trần
+Đổi tên một số đơn vị
hành chánh cấp trấn và quy
định cách làm việc của bộ
máy chính quyền các cấp.

phát hành tiền giấy thay tiền -Tiếp nhận thông tin.
đồng, ban hành chính sách hạn
chế, quy định biểu thếu đinh
thuế ruộng
-H: Nhận xét về các chính sách -Phần nào làm cho kinh tế
kinh tế của triều Hồ ?
thoát khỏi khủng hoảng và
đi lên
-H:Về mặt xã hội, Hồ Quý Ly
đã ban hành các chính sách gì ?
-H: Nhà Hồ thực hiện chính
sách hạn nô để làm gì ?
-Giảng: Nhà Hồ đã đưa ra
những chính sách gì về văn hóa,
giáo dục …
-H: Các chính sách đó là gì ?
-H: Cải cách văn hóa giáo dục,
nói trên có tác dụng như thế nào
?
-Giảng: Về quốc phòng, nhà
Hồ đã thực hiện một số chính
sách để đề phòng giặc ngoại
xâm
+Làm sổ hộ tịch tăng quân số
+Chế tạo nhiều loại súng mới
và làm ra lâu thuyền
+Bố trí phòng thủ ở những nơi
hiểm yếu
+Xây dựng một số thành kiên
cố
-( Giới thiệu cho HS ảnh thành
nhà Hồ)
-H: Nhận xét gì về chính sách
quân sự, quốc phòng của Hồ
Quý Ly ?

-Kinh tế: Phát hành tiền
giấy, ban hành chính sách
hạn điền, quy định lại thuế
đinh, thuế ruộng
-Xã hội: thực hiện chính
sách hạn nô, năm đói kém
bắt nhà giàu phải bán thóc
-Hạn chế nô tì đực nuôi của cho dân.
các vương hầu, quý tộc quan
lại
-Làm giảm bớt số người,
tăng thêm số người sản xuất
cho xã hội
-Tiếp nhận thông tin.
-Văn hóa giáo dục: dịch
-Các nhà sư chưa đến 50 sách chữ Hán ra chữ Nôm.
tuổi phải hòan tục
Sửa đổi quy chế thi cử học
Dịch sách chữ Hán ra chữ tập. Bắt nhà sư dưới 50
Nôm
tuổi phải hoàn tục.
-Thay đổi chế độ cũ
-Tiếp nhận thông tin.

-Quan sát ảnh thành nhà Hồ.
-Các chính sách quân sự
quốc phòng của Hồ Quý Ly
thể hiện kiên quyết mong
muốn bảo vệ Tổ quốc
-Tiếp nhận thông tin.

-Giảng: Trong khoảng 6-7 năm,
Hồ Quý Ly tiến hành hàng loạt
cải cách về mọi mặt đối với -Có tác dụng làm ổn định
đất nước
tình hình đất nước. Hạn chế

- Quốc phòng: làm tăng
quân số, chế tạo nhiều loại
súng mới, phòng thủ nơi
hiểm yếu, xây thành kiên
cố

-H: Em có nhận xét gì về các tập trung ruộng đất vào quý
cải cách đó ?
tộc, địa chủ, địa chủ, làm
suy yếu thế lực họ Trần và
làm tăng nguồn thu nhập của
Nhà nước.
Tuy nhiên, một số chính sách 3. Tác dụng của cải cách
chưa phù hợp với thực tế và Hồ Quý Ly .(10p)
chưa được lòng dân
- Góp phần hạn chế tập
trung ruộng đất của giai
-Chuyển ý….
cấp quý tộc địa chủ
*HĐ3: Tác dụng của cải cách -HS đọc mục 3.
- Làm suy yếu thế lực của
Hồ Quý Ly -Yêu cầu HS đọc -Các chính sách chưa đảm nhà Trần
mục 3.
bảo cuộc sống và quyền tự - Tăng nguồn thu nhập cho
-H: Vì sao các chính sách không do của nhân dân
đất nước
được nhân dân ủng hộ ?
-Đều đụng chạm đến quyền - Hạn chế: các chính sách
lợi của các tầng lớp
đó chưa triệt để, phù hợp
-Tiếp nhận thông tin
với tình hình thực tế và
chưa phù hợp với lòng dân
-Giảng: mặc dù có nhiều hạn
chế, nhưng những cải cách của
Hồ Quý Ly là những cải cách -Nhà Trần đã quá yếu, cần
lớn, liên quan đến toàn xã hội
có sự thay đổi
-H: Tại sao Hồ Quý Ly lại làm -Trước nguy cơ giặc ngoại
được như vậy ?
xâm, không cải cách, không
thể chống được giặc
-Các cuộc khởi nghãi của
nông dân đã làm cho nhà
Trần không còn đủ sức giử
vai trò của mình.
4.Củng cố (4p)
-Chính trị, kinh tế, xã hội,
-H: Nhà Hồ thiết lập trong hoàn văn hoá giáo dục, - Góp
cảnh nào ?
phần hạn chế tập trung
ruộng đất của giai cấp quý
tộc địa chủ
-H: Trình bày tóm tắt các chính -Làm suy yếu thế lực của
sách cải cách của Hồ Quý Ly ? nhà Trần
-Tăng nguồn thu nhập cho
-H: Nêu tác dụng và hạn chế đất nước
của các chính sách đó ?
-Hạn chế: các chính sách đó
chưa triệt để, phù hợp với
tình hình thực tế và chưa
5.Dặn dò (1p)
phù hợp với lòng dân
-Học bi 16 II chuẩn bị bi 17:
quốc phòng …

-Các triều đại phong kiến Việt
Nam từ 1009 đến 1407 ?
-Ghi nhớ.
-Những chiến thắng tiêu biểu
trong sự nghiệp chống ngoại
xâm của dân tộc ta ở thế kỉ XI,
thế kỉ XIII
-Dựa vào đâu để có thể nhận
định: Thời Lý – Trần, dân tộc ta
đã xây dựng được nền văn minh
rự rỡ, gọi là văn minh Đại
Việt ?
-Theo em, trách nhiệm của
chúng ta đối với những thành
quả mà ông cha ta đã làm gì ?
*Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............
.....................
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
............