Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

9fa502ea8fd4a3567662767032fc4c8e
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 14:34:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 43: Mi Nam Trung và Nam Bề ộBài trang 81 VBT Lí 8:ị Đi tên các khu mi Nam Trungề ềB và Nam vào .ộ ồL gi i:ờ Bài trang 81 VBT Lí 8:ị các cao nguyên sau theo th tắ ừB vào Nam: Đăk Lăk, Kon Tum, Plây Ku, Di Linh, Lâm Viên.ắL gi i:ờ ảKon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh.Trong các cao nguyên trên, cao nguyên nh không có đá badan là:ể ưCao nguyên Lâm Viên.Bài trang 81 VBT Lí 8ị So sánh ba mi nhiên Vi Nam theoề ệb ng sau:ảL gi i:ờ ảMi nềY tế Mi và Đôngề ắB Bắ Mi Tây và cề ắTrung Bộ Mi Nam TrungềB và Nam Bộ ộĐ ch tị ấ– aịhình Mi núiề ổth p.ấ ng vòng cungướ Mi máng, núiề ịcao. ng tây –ướ ắđông nam. Mi ,ề ổnúi và caonguyên. ng vòngướcung và nhi uềh ng khác.ướKhí uậ– th yủvăn nh nh c.ạ ướ tháng mùa đông Sông ng, sông Lô,ồsông Th ng, sôngươL Nam,...ụ Mùa lũ tháng –ừ10. nh do núi cao vàạgió mùa đông c.ắ- Sông Đà, sông Mã,sông ,...ả Mùa lũ Trungở ắB tháng 12.ộ Nóng quanhnăm. Chia hai mùam a, khô rõ t.ư Sông Mê Côngchia nhi nhánh,ềlũ tháng 11,nhi kênh ch.ề ạĐ –ấSinh tậ feralit trên đáấvôi, phù sa.ấ ng nhi gióừ ớmùa, sinh tộ ậôn và nhi t.ớ feralit trên đáấvôi, mùn núi cao.ấ ng nhi gióừ ớmùa, sinh tộ ậôn và nhi tớ feralit trênấđá ba dan, tấxám, phù sa.ấ ng xíchừ ậđ o, nhi i.ạ ớB vả ệmôitr ngườ Tr ng cây gây ng,ồ ừch ng xói mòn.ố Phòng ch ng thiênốtai: lũ t, ng úng,ụ ậs t,...ạ ngu c.ả ướ Tr ng ng uồ ầngu n, ch ng xói mònồ ốđ t, thiên tai lũ quét vàấs t.ạ ngả ừđ ngu n, ngầ ừch ng xâm nh pố ậm ven bi n.ặ Xây ng hự ồch choứ ướmùa khô.Bài trang 84 VBT Lí 8:ị ng chú gi cho sau:ậ ượ ồL gi i:ờ ảI. Mi và Đông .ề ộ1. Khu Đông cự ắ2. Khu ng ng sông ng.ự ồII. Mi Tây và Trung Bề ộ3. Khu Tây cự ắ4. Khu Trung .ự ộIII. Mi Nam Trung và Nam Bề ộ5. Khu Tây Nguyên.ự6. Khu Duyên Nam Trung .ự ộ7. Khu ng ng sông Long.ự ửM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8