Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 24: Vùng biển Việt Nam

c147df01a9c630428dbb815bfff4564c
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 15:14:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Sưu tầm: Nguyễn Thành Đô tích, Fệculông ng 1: Xác nh llq Fculông hi tệ ng nợ 1ềCâu 1:ỏ kích thố nh A,B, C, nhi n. hút nhệ ng C, Cẩ ậhút D. Bi nhi dệ ươ ng. nhi gì:ệA. âm, âm, ươ ng. B. âm, ươ ng, ươ ng C. âm, ươ ng, âm D. ươ ng, âm, ươ ngCâu 2:ỏ Theo thuy tế el ectron, khái ni nhi n:ệA. nhi dệ ươ ng là ch có các tích dệ ươ ng B. nhi âm là ch có các tích âmệC. nhi dệ ươ ng là thi electron, nhi âm là dệ electronD. nhi dệ ươ ng hay âm là do electron trong nguyên nhi hay ítố ềCâu 3:ỏ Đư qu kim lo không nhi qu kim lo nhi nệthì chúng hút nhau. Gi thích nào là úng:A. nhi do ti xúc. Ph nhi cùng B, ph kia nhi nệtrái u. hút hấ nên hút Bẩ ềB. nhi do ti xúc. Ph nhi trái làm hút Bệ ềC. nhi do hệ ng ng Ph nhi cùng B, ph kia nhi mệ ễđ trái u. hút hệ nên hút ềD. nhi do hệ ng ng Ph nhi trái B, ph kia nhi nệcùng u. hút hấ nên hút Bẩ ềCâu 4:ỏ Có n, nhi dệ ươ ng, và không nhi n. và nhi tráiệd ng nhau thì:ộ ằA. Cho ti xúc B, cho ti xúc ớB. Cho ti xúc cho Bặ ầC. Cho nhi hệ ng ng, cho ti xúc ớD. nhi hệ ng ng, sau dây i.ắ ốCâu 5:ỏ Hai tích nhau, gi kho ng cách gi chúng thì tầ ươ ng tácgi :ữ ẽA. ng lên B. gi C. ng lên D. gi nầCâu 6:ỏ Đư nhi dệ ươ ng qu kim lo ban trung hoà đư cợn dây n. tích nhệ nào ta dây sau đư ra xa B:A. tích B. tích âm ệC. tích dệ ươ ng D.B tích dệ ươ ng hay âm tuỳ vào đư ra xaCâu 7:ỏ Trong 22,4 lít khí Hy rô 0ở 0C, áp su 1atm thì có 12,04. 10ấ 23 nguyên Hyử rô. iỗnguyên Hyử rô mang là prôtôn và electron. Tính ng các tích dệ ươ ng vàt ng các tích âm trong cmệ khí Hy rô:A. Q+ Q- 3,6C B. Q+ Q- 5,6C C.Q+ Q- 6,6C D.Q+ Q- 8,6CCâu 8:ỏ qu kim lo kích thố gi ng nhau mang tích 2,3μC, -264.10ệ -7C, 5,9 μC,+ 3,6.10 -5C. Cho qu ng th ti xúc nhau sau tách chúng ra. Tìm tích qu u?ệ ầA. +1,5 μC B. +2,5 μC C. 1,5 μC D. 2,5 μCCâu 9:ỏ Tính tự ươ ng tác n, gi electron và nhân trong nguyên Hyệ rô,bi kho ng cách gi chúng là 5.10ế -9cm, kh lố ng nhân ng 1836 kh lợ ng electronợA. Fđ 7,2.10 -8 N, Fh 34.10 -51N B. Fđ 9,2.10 -8 N, Fh 36.10 -51N C.Fđ 9,2.10 -8 N, Fh 41.10 -51N D.Fđ 10,2.10 -8 N, Fh 51.10 -51N Câu 10:ỏ Tính tự ươ ng tác gi electron và prôtôn khi chúng cách nhau 2.10ặ -9cm:A. 9.10 -7N B. 6,6.10 -7N C. 8,76. 10 -7N D. 0,85.10 -7N Câu1 10Đ áp ánC A1 eSưu tầm: Nguyễn Thành Đô tích, Fệculông ng 1: Xác nh llq Fculông hi tệ ng nợ 2ềCâu 1: Hai đi tích đi qệ ể1 +3 (µC) và q2 -3 (µC),đ trong (ε= 2) cách nhau kho ng =ặ ả3 (cm). ng tác gi hai đi tích đó là:ự ươ ệA. hút 45 (N). B. 45 (N).ự ớC. hút 90 (N).ự D. 90 (N).ự ớCâu 2: ng tác gi hai đi tích đi trong không khíộ ươ ểA. bình ph ng kho ng cách gi hai đi tích. ươ ệB. kho ng cách gi hai đi tích.ỉ ệC. ngh ch bình ph ng kho ng cách gi hai đi tích.ỉ ươ ệD. ngh ch kho ng cách gi hai đi tích.ỉ ệCâu 3: Hai qu nh có đi tích 10ả -7 (C) và 4.10 -7 (C), ng tác nhau 0,1 (N) trong ươ ựchân không. Kho ng cách gi chúng là: ữA. 0,6 (cm). B. 0,6 (m). C. (m). D. (cm).Câu 4: Phát bi nào sau đây là không đúng?A. Theo thuy êlectron, nhi đi ng là thi êlectron.ế ươ ếB. Theo thuy êlectron, nhi đi âm là th êlectron.ế ừC. Theo thuy êlectron, nhi đi ng là đã nh thêm các ion ng.ế ươ ươD. Theo thuy êlectron, nhi đi âm là đã nh thêm êlectron. ậCâu 5: Phát bi nào sau đây là không đúng?A. Trong đi có nhi đi tích do. ựB. Trong đi môi có ít đi tích do.ệ ựC. Xét toàn thì nhi đi do ng ng là trung hoà đi n.ề ưở ệD. Xét toàn thì nhi đi do ti xúc là trung hoà đi n.ề ệCâu 6: Phát bi nào sau đây là không đúng?A. nhi đi ng qu (đi môi), nó hút phía nhi đi ươ ệd ng.ươB. Khi nhi đi âm qu (đi môi),nó hút phía nhi đi nư ệâm.C. Khi nhi đi âm qu (đi môi), nó ra xa nhi ễđi âm.ệD. Khi nhi đi qu (đi môi) thì nó hút phía nhi ễđi n.ệCâu 7: Phát bi nào sau đây là không đúng?A. êlectron là mang đi tích âm: 1,6.10ạ -19 (C). B. êlectron là có kh ng 9,1.10ạ ượ -31 (kg).C. Nguyên có th ho nh thêm êlectron tr thành ion.ử ởD. êlectron không th chuy ng này sang khác. ậCâu 8: Hai đi tích đi yên trong chân không chúng ng tác nhau F. Ng ta ươ ườthay các qổ ố1 q2 th ng tác chi nh ng không i. các trên ươ ốthay nh th nào?ổ ếA. q1 ' q1 q2 ' q2 r' r/2 B. q1 ' q1 /2; q2 ' q2 r' 2r C. q1 ' 2q1 q2 ' q2 r' 2r D. Các không iế ổCâu 9: th bi di ng tác Culông gi hai đi tích quan bình ph ng kho ng ươ ươ ảcách gi hai đi tích là ng:ữ ườA. hypebol th ng nh C. parabol D. elíp2 eSưu tầm: Nguyễn Thành Đô Câu 10: Hai đi tích đi yên trong chân không ng tác nhau F. Ng ta gi ươ ườ ảm đi tích đi a, và kho ng cách cũng gi thì ng tác gi chúng :ỗ ươ ẽA. không B. tăng đôi C. gi D. gi nả ầCâu 10Đ áp ánA AĐ tr ng ng 1: Xác ườ nh llq đi tích đi m:ủ ểCâu 1:ỏ Đáp án nào là đúng khi nói quan ng gi véct ng đi nề ướ ườ ệtr ng và đi tr ng :ườ ườA. cùng ph ng chi ươ ớF tác ng lên đi tích th trong đi tr ng đóụ ườB. cùng ph ng ng chi ươ ượ ớF tác ng lên đi tích th trong đi tr ngụ ườđóC. cùng ph ng chi ươ ớF tác ng lên đi tích th ng trong đi tr ngụ ươ ườđóD. cùng ph ng chi ươ ớF tác ng lên đi tích th âm trong đi tr ng đóụ ườCâu 2:ỏ Trong các quy các ng đi sau đây, quy nào là sai:ắ ườ ắA. đi kì trong đi tr ng có th ng đi quaạ ườ ượ ườ ứnóB. Các ng xu phát các đi tích âm, cùng các đi tích ngườ ươC. Các ng không nhau ườ ắD. nào ng đi tr ng thì các ng dày nơ ườ ườ ườ ượ ơCâu 3:ỏ đi tích trong đi môi ng tính, vô n. đi Mộ ượ ểcách 40cm, đi tr ng có ng 9.10ệ ườ ườ 5V/m và ng đi tích q, bi ng sướ ốđi môi môi tr ng là 2,5. Xác nh và q:ệ ườ ủA. 40 μC B. 40 μC C. 36 μC D. +36 μC Câu 4:ỏ đi tích th đi có ng đi tr ng 0,16 V/m. tácộ ườ ườ ựd ng lên đi tích đó ng 2.10ụ -4N. đi tích đó là:ộ ệA. 1,25.10 -4C B. 8.10 -2C C. 1,25.10 -3C D. 8.10 -4C Câu 5:ỏ Đi tích đi -3 μC đi có ng đi tr ng 12ệ ườ ườ000V/m, có ph ng th ng ng chi trên xu ng i. Xác nh ph ng chi vàươ ướ ươ ềđ tác ng lên đi tích q:ộ ệA. có ph ng th ng ng, chi trên xu ng i, 0,36Nươ ướB. có ph ng ngang, chi trái sang ph i, 0,48Nươ ảC. có ph ng th ng ng, chi lên trên, 0,36Nươ ướD. có ph ng th ng ng, chi lên trên, 0,036Nươ ướCâu 6:ỏ đi tích 5nC đi A. Xác nh ng đi tr ng aộ ườ ườ ủq đi cách kho ng 10cm:ạ ảA. 5000V/m B. 4500V/m C. 9000V/m D.2500V/mCâu 7:ỏ đi tích 10ộ -7C trong đi tr ng đi tích đi Q,ặ ườ ểch tác ng 3mN. Tính ng đi tr ng đi đi tích q. Bi tị ườ ườ ếr ng hai đi tích cách nhau kho ng 30cm trong chân không:ằ ảA. 2.10 V/m B. 3.10 V/m C. 4.10 V/m D. 5.10 V/m eSưu tầm: Nguyễn Thành Đô Câu 8: ng đi tr ng đi tích đi ng 36V/m, ườ ườ ạb ng 9V/m. ng đi tr ng trung đi AB ng bao nhiêu, bi ườ ườ ếhai đi A, trên cùng ng c:ể ườ ứA. 30V/m B. 25V/m C. 16V/m D. 12 V/mCâu1 8Đ áp ánC CĐ tr ng ng 2: Nguyên lý ch ng ch đi tr ng:ệ ườ ườCâu 1: Hai đi tích đi qệ ể1 5nC, q2 5nC cách nhau 10cm. Xác nh véct ng đi nị ườ ệtr ng đi trên ng th ng đi qua hai đi tích đó và cách hai đi tích:ườ ườ ệA. 18 000V/m B. 45 000V/m C. 36 000V/m D. 12 500V/mCâu 2: Hai đi tích đi qệ ể1 5nC, q2 5nC cách nhau 10cm. Xác nh véct ng đi nị ườ ệtr ng đi trên ng th ng đi qua hai đi tích đó và cách qườ ườ ệ1 5cm; cách q2 15cm:A. 500V/m B. 36 000V/m C. 18 000V/m D. 16 000V/mCâu 3: ba nh tam giác nh 10cm có ba đi tích ng nhau và ng 10nC. Hãy xácạ ằđ nh ng đi tr ng trung đi nh BC tam giác:ị ườ ườ ủA. 2100V/m B. 6800V/m C. 9700V/m D. 12 000V/mCâu 4: ba nh tam giác nh 10cm có ba đi tích ng nhau và ng 10nC. Hãy xác ằđ nh ng đi tr ng tâm tam giác:ị ườ ườ ủA. B. 1200V/m C. 2400V/m D. 3600V/mCâu 5: đi tích đi 2,5μC đi trong đi tr ng mà đi tr ng có ườ ườhai thành ph Eầx +6000V/m, Ey 63 .10 V/m. Véct tác ng lên đi tích là:ơ ệA. 0,03N, tr Oy góc 150ậ B. 0,3N, tr Oy ộgóc 30 0C. 0,03N, tr Oy góc 115ậ D.F 0,12N, tr Oy tậ ộgóc 120 Câu 6: Ba đi tích đi cùng n, cùng ba nh tam giác nh a.ệ ạXác nh ng đi tr ng đi đi tích do hai đi tích kia gây ra:ị ườ ườ ệA. k222aq B.E 2k 23aq C. 23aq D. aq3Câu 7: Hai đi tích đi cùng q, trái u, nh tam giác nh a.ệ ạXác nh ng đi tr ng nh còn tam giác do hai đi tích kia gây ra:ị ườ ườ ệA. k2aq B. 23aq C. 2k2aq D. 21 k2aqCâu 8:ỏ đi tích đi cùng cùng nh hình vuông nh a. Xácố ạđ nh ng đi tr ng gây ra đi tích đó tâm hình vuông:ị ườ ườ ủA. 2k2aq B. 4k 22aq C. D. 23aqCâu 9: đi tích đi cùng q, hai đi tích ng và hai đi tích âm, nố ươ ốđ nh hình vuông nh a, các đi tích cùng nhau. Xác nh ng đi tr ng gây raỉ ườ ườb đi tích đó tâm hình vuông:ở ủA. 2k 23aq B. 23aq C. 223aq D. 4k22aq4 eSưu tầm: Nguyễn Thành Đô Câu 10:ỏ Hai đi tích ng và B, AB a. Xác nh véct ng đi tr ng iệ ươ ườ ườ ạđi trên ng trung tr đo th ng AB cách trung đi AB đo OM aể ườ ạ3 /6:A.E k2aq ng theo trung tr AB đi xa AB ướ B.E k22aq ng theo trung tr AB đi vào AB ướ ủC. k23aq ng theo trung tr AB đi xa AB ướ D. k23aq hướng hướng song songvới ABCâu1 10Đ áp ánC CĐ tr ng ng 3: cân ng trong đi tr ng, ườ ườE tri tiêu:ệCâu 1:ỏ Hai đi tích đi qệ ể1 và q2 hai đi nh và B. đi trên ng th ngặ ườ ẳn AB và ng ta th đi tr ng đó có ng ng không. lu gì vố ườ ườ ườ ềq1 q2 :A. q1 và q2 cùng u, |qấ1 |q2 B. q1 và q2 trái u, |qấ1 |q2 C. q1 và q2 cùng u, |qấ1 |q2 D. q1 và q2 trái u, |qấ1 |q2 Câu 2:ỏ Hai đi tích đi qệ ể1 9μC, q2 μC A, cách nhau 20cm. Tìm tríặ ượ ịđi đó đi tr ng ng không:ể ườ ằA. trên đo th ng AB, gi AB, cách 8cm ữB. trên ng th ng AB, ngoài cách 40cm ườ ầC. trên ng th ng AB, ngoài cách 40cm ườ ầD. là trung đi ABể ủCâu 3:ỏ Hai đi tích đi qệ ể1 μC, q2 μC và cách nhau 8cm. Xác nhặ ượ ịv trí đi đó ng đi tr ng ng không:ị ườ ườ ằA. trên AB, cách 10cm, cách 18cm B. trên AB, cách 8cm, cách 16cm ằC. trên AB, cách 18cm, cách 10cm D. trên AB, cách 16cm, cách 8cm ằCâu 4: Hai kim lo ph ng ngang nhi đi trái trong u, đi tr ng gi aấ ườ ữhai là đi tr ng ng trên xu ng và có ng 20 000V/m. qu ngả ườ ướ ướ ườ ằs bán kính 1cm mang đi tích ng gi kho ng không gian gi hai kim lo i. Bi tắ ếkh ng riêng là 7800kg/mố ượ 3, là 800kg/mủ 3, 10m/sấ 2. Tìm và q:ấ ủA. 12,7 μC B. 14,7 μC C. 14,7 μC D. 12,7 μCCâu 5:ỏ qu kh ng 1g treo dây nh cách đi n. th ng trongộ ượ ằđi tr ng có ph ng ngang, ng 2kV/m. Khi đó dây treo ph ng th ngệ ườ ươ ườ ươ ẳđ ng góc 60ứ 0. Tìm đi tích qu u, 10m/sệ 2:A. 5,8 μC B. 6,67 μC C. 7,26 μC D. 8,67μCCâu 6:ỏ qu kim lo nh có kh ng 1g tích đi 10ộ ượ ượ -5C treo vào iầ ợdây nh và trong đi tr ng E. Khi qu ng cân ng thì dây treo ph ngả ườ ươth ng ng góc 60ẳ 0, 10m/sấ 2. Tìm E:A. 1730V/m B. 1520V/m C. 1341V/m D.1124V/mCâu 7: Hai qu nh mang đi tích qả ệ1 2nC, q2 +2nC, treo uượ ầhai dây cách đi dài ng nhau trong không khí hai đi treo M, cáchợ ểnhau 2cm cùng cao. Khi cân ng hai dây treo ch kh ph ng th ngở ươ ẳđ ng, mu các dây treo trí ph ng th ng ng thì ph đi nứ ươ ệtr ng ườ ềE có ng nào bao nhiêu:ướ A. ngang ng sang ph i, 1,5.10ằ ướ 4V/m B. ngang ng sang trái, 3.10ằ ướ 4V/m C. ngang ng sang ph i, 4,5.10ằ ướ 4V/m D. ngang ng sang trái, 3,5.10ằ ướ 4V/m5 eM Nq1 q2Sưu tầm: Nguyễn Thành Đô Câu 8:ỏ viên bi nh kim lo kh ng 9.10ộ ượ -5kg th tích 10mmể trong có kh iượ ốl ng riêng 800kg/mượ 3. Chúng trong đi tr ng 4,1.10ặ ườ V/m có ng th ng ng trênướ ừxu ng, th viên bi ng, 10m/số 2. Đi tích bi là:ệ ủA. 1nC B. 1,5nC C. 2nC D. 2,5nCCâu 9:ỏ Hai đi tích qệ1 q2 trong chân không hai đi và cách nhau tặ ượ ộkho ng ng ta th đi tr ng đó ng không. có trí nào sau đây:ạ ườ ườ ịA. AI BI /2 B. AI BI C. BI AI D. AI /3; BI /3Câu 10:ỏ Hai đi tích đi qệ ể1 36 μC và q2 μC trong không khí hai đi vàặ ượ ểB cách nhau 100cm. đi đi tr ng ng tri tiêu, có trí nào:ạ ườ ịA. bên trong đo AB, cách 75cm B. bên trong đo AB, cách 60cm ạC. bên trong đoạn AB, cách 30cm D. bên trong đoạnAB, cách 15cmCâu1 10Đ áp ánC AA, U, ng 1: Tính A, U, đi tr ng :ạ ườCâu 1:ỏ đi tr ng ng 4000V/m, có ph ng song song nhộ ườ ườ ươ ạhuy BC tam giác vuông ABC có chi C, bi AB 6cm, AC =ề ế8cm. Tính hi đi th gi hai đi BC:ệ ểA. 400V B. 300V C. 200V D. 100VCâu 2:ỏ đi tích chuy ng đi Q, N,ộ ếđ trong đi tr ng nh hình Đáp án nào là ườ sai khi nóiv quan gi công đi tr ng ch chuy đi nề ườ ệtích trên các đo ng:ạ ườA. AMQ AQN B. AMN ANP C. AQP AQN D. AMQ AMPCâu 3:ỏ Hai kim lo ph ng song song cách nhau 2cm nhi đi trái u.ấ ấMu làm cho đi tích 5.10ố -10C di chuy này sang kia tể ộcông 2.10 -9J. Xác nh ng đi tr ng bên trong hai kim lo i, bi đi nị ườ ườ ệtr ng bên trong là đi tr ng có ng vuông góc các m, không iườ ườ ườ ổtheo th gian:ờA. 100V/m B. 200V/m C. 300V/m D. 400V/mCâu 4: Hi đi th gi hai đi M, là Uệ ểMN 2V. đi tích -1C diộ ệchuy thì công đi tr ng là:ể ườA. -2J B. 2J C. 0,5J D. 0,5JCâu 5:ỏ kh ng 3,6.10ộ ượ -15kg mang đi tích 4,8.10ệ -18C lằ ơl ng gi hai kim lo ph ng song song ngang cách nhau 2cm và nhi đi nử ệtrái 10m/sấ 2, tính hi đi th gi hai kim lo i:ệ ạA. 25V. B. 50V C. 75V D. 100VCâu 6:ỏ Gi thi ng tia sét có đi tích 25C phóng đám mâyả ượ ừdông xu ng t, khi đó hi đi th gi đám mây và 1,4.10ố 8V. Tínhnăng ng tia sét đó:ượ ủA. 35.10 8J B. 45.10 C. 55.10 D. 65.10 eMQNPSưu tầm: Nguyễn Thành Đô Câu 7:ỏ trong màng bào trong th ng mang đi tích âm, ngoàiặ ặmang đi tích ng. Hi đi th gi hai này ng 0,07V. Màng bào dàyệ ươ ế8nm. ng đi tr ng trong màng bào này là:ườ ườ ếA. 8,75.10 6V/m B. 7,75.10 6V/m C. 6,75.10 6V/m D. 5,75.10 6V/m A, U, ng 2: Chuy ng trong đi tr ng :ạ ườCâu 1:ỏ electrôn chuy ng theo ng ng đi tr ngộ ướ ườ ườđ có ng 100V/m ban là 300 km/s nó chuy ng cề ườ ượquãng ng dài bao nhiêu thì nó ng không:ườ ằA. 2,56cm B. 25,6cm C. 2,56mm D. 2,56mCâu 2:ỏ Trong đèn hình máy thu hình, các electrôn tăng hi đi nủ ượ ệth 25 000V. khi vào màn hình thì nó ng bao nhiêu, qua nế ật ban nó:ố ủA. 6,4.10 7m/s B. 7,4.10 7m/s C. 8,4.10 7m/s D. 9,4.10 7m/s Câu 3:ỏ prôtôn bay theo ph ng ng đi tr ng. Lúc đi mộ ươ ườ ườ ểA nó có 2,5.10ậ 4m/s, khi đi nó ng không. Bi nó cóế ếkh ng 1,67.10ố ượ -27kg và có đi tích 1,6.10ệ -19C. Đi th là 500V, tìm đi thệ ết B:ạA. 406,7V B. 500V C. 503,3V D. 533VCâu 4:ỏ Hai kim lo ph ng ngang song song cách nhau 5cm. Hi đi nấ ệth gi hai là 50V. electron không ban chuy ng tíchế ấđi âm tích đi ng. khi tích đi ng thì electron có nệ ươ ươ ật bao nhiêu:ốA. 4,2.10 6m/s B. 3,2.10 6m/s C. 2,2.10 6m/s D. 1,2.10 6m/s Câu 5:ỏ Trong lý nhân ng ta hay dùng năng ng là eV. eV làậ ườ ượnăng ng mà electrôn thu khi nó đi qua đo ng có hi đi th 1V.ượ ượ ườ ếTính eV ra Jun:A. 1eV 1,6.10 19J B. 1eV 22,4.10 24 J; C. 1eV 9,1.10 -31J D. 1eV 1,6.10 -19J Câu 6:ỏ Hai kim lo ph ng ngang song song cách nhau 10cm có hi đi nả ệth gi hai là 100V. electrôn có ban 5.10ế 6m/s chuy ng cể ọtheo ng âm. Tính gia nó. Bi đi tr ng gi hai là đi nườ ườ ệtr ng và qua tác ng tr ng c:ườ ựA. -17,6.10 13m/s B. 15.9.10 13m/s C. 27,6.10 13m/s D. 15,2.10 13m/s eCâu1 7Đ áp ánA ASưu tầm: Nguyễn Thành Đô đi Đi dung, năng ng đi tr ng ượ ườCâu 1:ỏ đi đi dung 5μF tích đi đi tích ng 86μC. Tínhộ ượ ằhi đi th trên hai :ệ ụA. 17,2V B. 27,2V C.37,2V D. 47,2VCâu 2: đi đi dung 24nF tích đi hi đi th 450V thì có baoộ ếnhiêu electron di chuy âm đi n:ớ ệA. 575.10 11 electron B. 675.10 11 electron C. 775.10 11 electron D. 875.10 11 electron Câu 3:ỏ đi trong chi đèn ch nh có đi dung 750 μF tích đi nộ ượ ệđ hi đi th 330V. Xác nh năng ng mà đèn tiêu th trong đèn lóeế ượ ầsáng:A. 20,8J B. 30,8J C. 40,8J D. 50,8JCâu 4:ỏ đi trong chi đèn ch nh có đi dung 750 μF tích đi nộ ượ ệđ hi đi th 330V. đèn lóe sáng đi phóng đi trong th gian 5ms.ế ờTính công su phóng đi đi n:ấ ệA. 5,17kW B.6 ,17kW C. 8,17kW D. 8,17kW Câu 5:ỏ đi có đi dung 500pF vào hai máy phát đi cóộ ệhi đi th 220V. Tính đi tích đi n:ệ ệA. 0,31μC B. 0,21μC C.0,11μC D.0,01μC Câu 6:ỏ đi ph ng không khí có đi dung 5nF. ng đi tr ng nh tụ ườ ườ ấmà có th ch là 3.10ụ ượ 5V/m, kho ng cách gi hai là 2mm. Đi tích nả ớnh có th tích cho là:ấ ụA. μC B. μC C. 2,5μC D. 4μCCâu 7:ỏ Năng ng đi tr ng trong đi i:ượ ườ ớA. hi đi th gi hai đi ệB. đi tích trên đi ệC. bình ph ng hi đi th hai đi ươ ệ8 eCâu1 6Đ áp ánC ASưu tầm: Nguyễn Thành Đô D. hi đi th hai và đi tích trên tệ ụCâu 8:ỏ đi có đi dung 5nF, đi tr ng nh mà có th ch cộ ườ ượlà 3.10 5V/m, kho ng cách gi hai là 2mm. Hi đi th nh gi hai tả ụlà:A. 600V B. 400V C. 500V D.800VCâu 9: đi có đi dung 2000 pF vào hai ngu đi hi uộ ệđi th 5000V. Tính đi tích đi n:ệ ệA. 10μC B. 20 μC C. 30μC D. 40μCCâu1 10Đ áp ánA ACâu 10:ỏ đi có đi dung 2000 pF vào hai ngu đi hi uộ ệđi th 5000V. Tích đi cho ng kh ngu n, tăng đi dung lên hai thìệ ầhi đi th khi đó là:ệ ụA. 2500V B. 5000V C. 10 000V D. 1250V9