Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 15:29:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 19: hình tác ng i, ngo cị ựBài trang 39 VBT Lí 8:ị Quan sát hình 19.1 SGK, hãy đi tên cácề ủdãy núi, nguyên và ng ng chính các châu vào ng sau:ơ ảL gi i:ờ ảCác dãy núi Các nguyênơ Các ng ngồ ằChâu Dãy U-ran, Côn Luân,Hi-ma-lay-a.... Trung Xi-bia, TâyT ng, I-ran, Đê-ạcan,... ĐB. tây Xi-bia, ĐB. ng, ĐB.Ấ ằHoa c.ắChâu Âu Dãy An-p Xcan-đi-ơna-vi. ĐB. Đông ÂuChâu Mĩ Dãy Cooc-đi-e (B cắMĩ), dãy An-đét (NamMĩ), Bra-xin (Nam Mĩ). ĐB. Trung tâm cắMĩ, Đb. A-ma-dôn,ĐB. La-pla-ta.Châu Phi Dãy Át-lát và dãy Đrê-ken-bec. Ê-ti-ô-pi-a, ĐôngPhi. ĐB. Công Gô.Châu iạD ngươ Dãy Đông Ô-xtrây-li-a. SN. Tây Ô-xtrây-li-a. ĐB. Trung Tâm Ô-xtrây-li-a.Bài trang 40 VBT Lí 8ị Quan sát hình 19.1 và hình 19.2 SGK, hãy chobi t: Các núi phân ch i:ế ượ ơ(đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợHai ng xô vào nhauị ảHai ng tách xa nhauị ảRanh gi gi hai ngớ ảL gi i:ờ ả(đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợX Hai ng xô vào nhauị ảHai ng tách xa nhauị ảRanh gi gi hai ngớ ảBài trang 40 VBT Lí 8:ị Hãy cho bi các t, hi ng đâyế ượ ướlà qu tác ng hay ngo c.ế gi i:ờ