Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 15:30:03 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 18: Th hành: Tìm hi Lào và Cam-pu-chiaự ểBài trang 36 VBT Lí 8:ị Thu th li u, lý các thông tin, trìnhậ ửbày qu vào ng sau (ch trong hai c)ế ướL gi i:ờ ảN dungộ Làoa. trí lýị Thu khu cộ Giáp các c:ướ Giáp bi n:ể Nh xét kh năng liên hậ ệv ngoài:ớ ướ Đông Nam Vi Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-ệchia, Trung Qu c.ố Không giáp bi nể Có th giao các ng ngể ướ ườb ng sông, ng hàng không vàộ ườ ườđ ng t.ườ ắb. Đi ki nhiênề hình (núi, cao nguyên,ịđ ng ng).ồ ng hình ch u:ạ phân :ơ Ch là núi, ng ng chi di nủ ệtích nh phía nam.ấ ở- Khí uậ Thu khí uộ ng gió mùa đôngướ ng gió mùa hướ Mùa khô (t tháng ... nừ ếtháng ... ng nhi uượ ềhay ít) Mùa (t tháng ... nư ếtháng ... ng nhi uượ ềhay ít). Sông n:ớ n:ồ Thu ĐKTN iậ Khí nhi gió mùa.ậ Ch ch tác ng gió mùa mùaủ ủhạ Mùa đông có gió đông tác ng phíaắ ởb lãnh th .ắ nhi mùa hè.ư Mùa đông không có a.ư Sông Mê Công Thu i: hình thích phát tri nậ ểlâm nghi p, cây công nghi và chăn nuôiệ ệgia súc n.ớ Khó khăn: Lào không giáp bi nên khôngểphát tri kinh bi n, ít ng ng,ể ượ ằphát tri kinh .ể Khó khăn ĐKTN iủ ớphát tri kinh .ể mùa đông không có nên nông nghi pư ệkém phát tri n.ểc. Đi ki xã i, dân cề dân (tri ng i):ố ườ Gia tăng dân (%):ố dân sậ ố(ng i/kmườ 2) Thành ph dân c.ầ Ngôn ng ph bi nữ Tôn giáo chính dân bi ch (%)ỉ Thu nh bình quân uậ ầng iườ Th đô và thành ph nủ dân thành th (%)ỉ Thu dân xãậ ưh phát tri kinhộ ểtế Khó khăn dân xãủ ưh phát tri kinhộ ểt .ế Lào có dân 5,5 tri ng i.ố ườ gia tăng nhiên cao 2,3%.ỉ dân th 23 ng i/kmậ ườ 2. Thành ph dân ph p, ng Làoầ ườchi 50%.ế Ngôn ng ph bi là ti ng Lào.ữ Tôn giáo đa theo Ph t.ố dân bi ch ch chi 56% dânỉ ếs .ố Bình quân thu nh ng th chậ ườ ỉ317 USD/ng i/năm.ườ Các thành ph nh Viêng Chăn, Xa-ố ưvan-na-kh và Luông Pha-băng.ẹ dân đô th th ch 17%.ỉ Lao ng tr ngu lao ng sungộ ổl n.ớ Trình lao ng th p, lao ng có tayộ ộngh ít.ề ấd. Kinh tế Nông nghi pệ ph chínhả Phân bố Công nghi pệ ph chínhả Phân bố Nông nghi p: phát tri ngành lâmệ ểnghi p, tr ng cây công nghi và chăn nuôiệ ệgia súc. ph ch u: gi y, Câyả ấcao su, tiêu, cà phê, lúa o,…ồ Công nghi p: Khai thác và ch bi nệ ếkhoáng n, th đi n, luy kim, khí,ả ơch bi ng th th ph m…ế ươ