Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 15:31:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 17: Hi các Đông Nam (ASEAN)ệ ướBài trang 35 VBT Lí 8:ị Ghi vào ng sau tên các ASEAN theoả ướth năm gia nh p:ứ ậTên cướ Năm gia nh pậ Tên cướ Năm gia nh pậ1. 7.2. 8.3. 9.4. 10.5. 11.6.L gi i:ờ ảTên cướ Năm gia nh pậ Tên cướ Năm gia nh pậ1. Thái Lan 1967 7. Vi Namệ 19952. Ma-lai-xi-a 1967 8. Mi-an-ma 19973. Phi-lip-pin 1967 9. Lào 19974. Xin-ga-po 1967 10. Cam-pu-chia 19995. In-đô-nê-xi-a 1967 11. Đông-ti-mo Ch gia nh pư ậ6. Bru-nây 1984Bài trang 35 VBT Lí 8ị sau 1990, tiêu chung ASEAN làừ ủgì?L gi i:ờ ả“ Đoàn tác vì ASEAN hòa bình, nh và phát tri ng u”.ế ềBài trang 35 VBT Lí 8:ị Ghi tên các Đông Nam vào ng choướ ảphù p.ợGDP BÌNH QUÂN NG NĂM 2001Ầ ƯỜCác trên 1000 USD/ng iướ ườ Các 1000ướ ướUSD/ng iườL gi i:ờ ảGDP BÌNH QUÂN NG NĂM 2001Ầ ƯỜXin ga po, Bru nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Vi Nam,ệ Lào, Cam-pu-chiaBài trang 36 VBT Lí 8:ị Vi Nam gia nh ASEAN năm:ệ ậL gi i:ờ ảNăm 1995.Bài trang 36 VBT Lí 8:ị Tham gia vào ASEAN, ta có nh ngướ ữthu và khó khăn gì?ậ ợL gi i:ờ ảL thợ Khó khăn+ ng quan tác, thở khác bi ch chính tr tự ấtr ng tiêu th .ườ Giao văn hóa, giáo c, yư ụt và ngu nhân c.ế Thu hút xóa đóiố ưgi nghèo, phát tri kinh .ả Khai thác tài nguyên trongốn c.ướ ng ngôn ng .ồ Chênh ch trình kinh văn hóaệ ếgi các qu gia.ữ