Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải tích 12 Nâng cao Chương III. §4. Một số phương pháp tính tích phân

479831d4fbabd9fcdbc1909967dd7c04
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 17:21:57 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÖÔNG PHAÙP TÍCH PHAÂN TÖØNG PHAÀN Giáo viên LÊ VĂN NHÂN Giáo viên LÊ VĂN NHÂN 12A8ớL 12A8ớ BÀI GI NGẢ•I ÑÒNH LYÙ •Neáu (x) vaø (x) laø hai haøm soá coù ñaïo haøm lieân tuïc treân thì  babababababaduxvxvxudvxuhaydxxuxvxvxudxxvxu''ba, Hướng dẫn học sinh cm )•Chöùng minh xemSGK/139–II/ Caùc ví duï •a) Ví duï :•Giaûi •Ñaët :215lndxxxTínhI4541lnxvxdxduxdxdvxu •Ta coù 642ln256151161161642ln4141642ln414lnln214212152145xxdxxxdxxxI •b) Ví duï :•Giaûi :•Ñaët •Ta coù 20 cos xdxxI xv dxduxdxdv xusincos12cos2sinsincos22220000xxdxxxxdxxITính •c Ví duï •Tính :•Giaûi •Ñaët•Tacoù 10dxxeIxxxevdxdudxedvxu111010101010eeexedxexedxxeIxxxxx •CUÕNG COÁ DAËN DOØ •Hoïc sinh phaûi vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi ñöôïc caùc daïng toaùn caên baûn cuûa giaùc vieân cho taïi lôùp •Qua ñoù phaûi bieát caùch aùp duïng phöông phaùp ñoåi bieán soá tích phaân töøng phaàn cho töøng baøi toaùn thích hôïp HEÁT BAØI