Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải tích 12 nâng cao Chương II. §5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit

37c898b1b3ae1520fa2bd7fd526a88b9
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 16:36:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 316 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIAÙO AÙN GIAÛI TÍCH 12 (NAÂNG CAO) Chöông II HAØM SOÁ LUÕY THÖØA, HAØM SOÁ MUÕ HAØM SOÁ LOÂGARITGV Traàn Ngoïc Minh 2NOÄI DUNG BAØI HOÏCTIEÁT Kieåm tra baøi cuõ 1. Khaùi nieäm haøm soá muõ, haøm soá loâgarit. 2. Moät soá giôùi haïn lieân quanTIEÁT 3. Ñaïo haøm cuûa haøm soá muõ, haøm soá loâgaritTIEÁT 4.Söï bieán thieân vaø ñoà thò cuûa haøm soá muõ, haøm soá loâgarit Cuûng coá Baøi taäp laøm theâm3KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu hoûi Vieát coâng thöùc tính laõi keùp .Aùp duïng Moät ngöôøi göûi 15 trieäu ñoàng vaøo Ngaân haøng theo theå thöùc laõi keùp kì haïn moät naêm vôùi laõi suaát 7,56% moät naêm Hoûi soá tieàn ngöôøi ñoù nhaän ñöôïc (caû voán laãn laõi) sau naêm, sau naêm laø bao nhieâu trieäu ñoàng .(Laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai )4TRAÛ LÔØI Coâng thöùc C= A(1 r) Soá tieàn göûi ban ñaàu laõi suaátN Soá kì haïnC Soá tieàn thu ñöôïc caû voán laãn laõi )Aùp duïng C= 15(1 0,0756) NN 17 trieäu 35N 21 trieäu 595Caâu Tính caùc giaù trò cho trong baûng sau -2 4log2x PHIEÁU HOÏC TAÄP SOÁ 141122122121 42-1 161. Khaùi nieäm haøm soá mu haøm soá loâgarit a)Ñònh nghóa Cho laø soá thöïc döông, khaùc 1. Haøm soá xaùc ñònh treân Rñöôïc goïi laø haøm soá muõ cô soá .+ Haøm soá loga xaùc ñònh treân (0; ñöôïc goïi laø haøm soá loâgarit cô soá b) Chuù yù Haøm soá kí hieäu exp(x).+ Haøm soá =logx log10 (hoaëc y= lgx) ,+ Haøm soá lnx loge .73) 5xa y) 4xb y)xc y3)d x3) logf x14) logg x) log 5xh y) log (2 1) xj xCaâu Caùc bieåu thöùc sau bieåu thöùc naøo laø haøm soá muõ, haøm soá loâgarit. Khi ñoù cho bieát cô soá e) i) lnxPHIEÁU HOÏC TAÄP SOÁ 1833) 5xxa y 1) 44xxb y    )xc y3)d xe) TRAÛ LÔØI Haøm soá muõ cô soá 35Haøm soá muõ cô soá 1/4Haøm soá muõ cô soá Khoâng phaûi haøm soá muõ Khoâng phaûi haøm soá muõ93) log f x14) logg x) log 5xh y) log (2 1) xj i) lnx TRAÛ LÔØI Haøm soá loâgarit cô soá Haøm soá loâgarit cô soá 1/4Khoâng phaûi haøm soá loâgarit Haøm soá loâgarit cô soá eKhoâng phaûi haøm soá loâgarit10000 lim xxx xx a 00 0(0; lim log loga ax xx x  2. Moät soá giôùi haïn lieân quan ñeán haøm soá muõ, haøm soá loâgarit :a) Tính lieân tuïc Caùc haøm soá x, loga lieân tuïc treân taäp xaùc ñònh cuûa noù