Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải tích 12 nâng cao Chương I. §7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ

8237892a0083e792776c22370eb7552d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 16:31:49 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hãy nêu ồkh sát hàm ?ả ốI.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm sèI.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm sè 1, T×m TX§ cña hµm sè1, T×m TX§ cña hµm sè 2, Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn cña hµm sè2, Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn cña hµm sè a, XÐt chiÒu biÕn thiªn cña hµm sè TÝnh ®¹o hµm T×m c¸c ®iÓm t¹i đó đạo hàm y’ bằng hoặc không xác định. XÐt dÊu cña ®¹o hµm y’ và suy ra chiÒu biÕn thiªn cña hµm sè. b, TÝnh c¸c cùc trÞ c, T×m c¸c giíi h¹n cña hµm sè tại vô cực, các giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có) d, LËp b¶ng biÕn thiªn (ghi các kết quả tìm được vào bảng biến thiên)3 VÏ ®å thÞ3 VÏ ®å thÞ Giao víi c¸c trôc to¹ ®é C¸c ®iÓm ®Æc biÖt (®iÓm cùc trÞ ...) VÏ ®å thÞKhảo sát và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba ax bx cx (a 0)Ví 1ụ Kh sát hàm :ả y= 3­2x 2+x+41) xác đnhậ D= R2) bi thiên:ự ếa) Chi bi thiênề y’=3x 2­4x+1 y’ x= 1, x=1/3Hàm đng trên (­∞;1/3) và (1;+ố Hàm ngh ch bi trên (1/3;1) ếb) tr :ự Hàm đt ti x= 1,yố ạCT Hàm đt đi 1/3 ,yố ạCĐ 112/27.c) Tâm đi ng thố y’’=6x­4 y’’ x=2/3 Hàm có tâm đi ng là I(2/3 ;ố ứ110/27);x 1/3 y’ 112/27 ­∞ th ịd) ng Bi Thiên:ả ế3) thồ Giao đi tr tung là (0;4) Giao đi tr hoành là: (1;0)ể ụVí 2ụ Kh sát hàm :ả y= ­x 3­3x 2+41) xác đnhậ D= R2) bi thiên:ự ếa) Chi bi thiênề y’=­3x 2­6x y’ x= 0, x=­2Hàm đng trên (­2;0), ồHàm ngh ch bi trên (­∞;­2) và (0; +∞)ố ếb) tr :ự Hàm đt ti x= ­2,yố ạCT Hàm đt đi ,yố ạCĐ 4.c) Tâm đi ng thố y’’=­6x­6 y’’ x=­1 Hàm có tâm đi ng là I(­1 ;2);ố ứx ­2 y’ +∞ ∞d) ng Bi Thiên:ả ế3) thồ Giao đi tr tung là (0;4) Giao đi tr hoành là: (­2;0) và (1;0)ể ụV thẽ ịBài tập về nhàKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:1. 4x 2x +-5x +32. 3x 1Em xin chân thành cảm ơn Chúc th nh kh công tác tầ Chúc các đt qu cao trong thi iạ