Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải tích 12 nâng cao Chương I. §4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ

22c6b812f55adfaa95a87057fcfdf9dd
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 16:24:31 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chaøo caùc em lôùp 12 lyù Bµi ®å thÞ cña hµm sè vµ phÐp tÞnh tiÕn hÖ to¹ ®é Baøi cuõ 1) Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa ®å thÞ hµm sè? 2) H·y nªu d¹ng ®å thÞ cña hµm sè: bËc nhÊt, bËc hai, 3) ChØ ra trôc ®èi xøng, t©m ®èi xøng (nÕu cã) cña ®å thÞ hµm sè 2, 11011y 2y Quan s¸t ®å thÞ hµm sè sau vµ cho biÕt:cã c¸ch nµo ph ¬ng trinh êng cong d¹ng vÒ ®¬n gi¶n nh d¹ng îc kh«ng?0 11D¹ng1 011 D¹ng 11011 Ta thay hÖ to¹ ®é míi:0 11XYxyI 11XYIxyThay hÖ to¹ ®é oxy bëi IXY yy yyx XxXxoyoo MBµi to¸n I(x0 ;y0 ), M(x;y) ®èi víi hÖ to¹ ®é Oxy. M(X,Y) ®èi víi hÖ to¹ ®é IXY. H·y tim biÓu thøc liªn hÖ gi (x;y) vµ (X;Y)? I.PhÐp tÞnh tiÕn hÖ täa ®é vµ c«ng thøc chuyÓn hÖ täa ®é. oyYxXyx 0KÕt luËn: C«ng thøc chuyÓn hÖ to¹ ®é trong phÐp tÞnh tiÕn theo OI I(x0 ;y0 ), M(x;y) ®èi víi hÖ to¹ ®é Oxy. M(X,Y) ®èi víi hÖ to¹ ®é IXY) Baøi taäp aùp duïngBµi tËp Tim c«ng thøc chuyÓn hÖ to¹ ®é trong phÐp tÞnh tiÕn theo biÕt I(2;4). OIBµi tËp Cho I(0;2) khi ®ã c«ng thøc chuyÓn hÖ to¹ ®é trong phÐp tÞnh tiÕn theo lµ: OIYXay2x)2yx)YXb2yx)YXc YXdy 2x)KÕt luËn: bµi 1:  4y 2xY Xbµi 2: ®¸p ¸n c) Bµi to¸n êng cong (c) cã ph ¬ng trinh f(x) ®èi víi hÖ to¹ ®é oxy. ViÕt ph ¬ng trinh cña (c) ®èi víi IXY KÕt luËn: f(X x0 y0II.Ph ¬ng trinh cña êng cong ®èi víi hÖ täa ®é míi Baøi taâp aùp duïng Bµi tËp 3: cho hµm sè (x+1) +2, I(-1; 2).a) Tim c«ng thøc chuyÓn hÖ to¹ ®é trong phÐp tÞnh tiÕn theob) ViÕt ph ¬ng trinh cña (c) ®èi víi IXY, chøng tá lµ t©m ®èi xøng cña (c). OI