Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải tích 12 Chương I. §5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

5254ed34404e6af9ef0c43a3c23124f7
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 09:50:10 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NHI LI CHÀO NG QUÍỆ ỪTH CÔ GI NG ẢTi ch ng trìnhế ươ :12Ng th hi n: ườ Nguy Năng Su tễ ấGiáo viên tr ng THPT Quang Trungườ Hãy nêu các tìm ướ ựtr hàm ?ị ốb1. Tìm xác đnh hàm ốb1. Tìm xác đnh hàm ốb2. b2. Tính đo hàm y’, tìm nghi ph ng trình y’=0.ạ ươb3. ng bi thiên.ậ ếb4. lu nế .Đáp án:62006D20016320026E036D0162006D20016320026E036D016262 54046E026F036D006D006E0562056E01620A 2EI.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm sèI.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm sè 1. 1. xác đnhậ ịT xác đnhậ ị:: TTìm xác đnh hàm sậ ốìm xác đnh hàm sậ 2. Sù biÕn thiªn 2. Sù biÕn thiªn a/ ChiÒu biÕn thiªn TÝnh ®¹o hµm y’, ìm nghi ph ng trình ươy’=0. Xét y’ và suy ra chi bi thiên hàm .ấ b/ Cùc trÞ c/ Tìm các gi hàm vô c. Tìm các gi ạtrái, ph đi không xác đnh và tìm ti (n có)ả d/ LËp b¶ng biÕn thiªn (ghi các qu tìm đc vào ượb ng bi thiên)ả ế3.VÏ ®å thÞ3.VÏ ®å thÞ ng giá tr (tìm đi đc bi t)ậ VÏ ®å thÞ1. Ví 1ụ Kh sát hàm :ả y= 3­3x 2+2a) xác đnhậ D= Rb) bi thiên:ự ếb1) Chi bi thiênề y’=3x 2­6xy’ Hàm đng trên (­∞;0) và (2;+ố Hàm ngh ch bi trên (0;2) ếb2) tr :ự Hàm đt đi x= 0, yạCĐ Hàm đt tiểu yạCT ­2.b3/ Gi vô cớ ựlim limx xy y   II/Kh sát bi thiên và th hàm ủs ax bx cx (a 0)20xx62332F204707206339 490174036E207604200220046D27732B202020 79 33202B 3220 03 20x y’ ­∞ ­2 thẽ b4) ng bi thiên:ả ếC) thồ ng giá ảtrịx ­1 3y ­2 ­2 2321-1-22xyfx x3­3x2+2012­134202200F7472042. Ví 2ụ Kh sát hàm :ả y= ­x 3­3x 2+4a) xác đnhậ D= Rb) bi thiên:ự ếb1) Chi bi thiênề y’= ­3x 2­6x y’ Hàm đng trên (­2;0), ồHàm ngh ch bi trên (­∞;­2) và (0; ế+∞) b2) tr :ự Hàm đt ti x= ­2, yố ạCT Hàm đt đi yố ạCĐ 4.b3/ Gi vô cớ ựlim limx xy y   20xx 6207206302x ­2 y’ +∞ b4) ng bi thiên:ả ếC) thồ thẽ ng giá ảtrịx ­3 ­2 ­1 1y 042xyfx ­x3­3x2+401­1­2­34202200F747204D ng th hàm 3:ạ ậC NG CỦ ỐC NG CỦ ỐNêu tóm kh sát hàm ?ắ ốĐáp án:I.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm sèI.S¬ ®å kh¶o s¸t hµm sè 1. xác đnh: ị1. xác đnh: 2. 2. Sù biÕn thiªn Sù biÕn thiªn a/ ChiÒu biÕn thiªn b/ Cùc trÞ c/ Gi và ti (n có)ớ d/ B¶ng biÕn thiªn. 3. Đå thÞ3. Đå thÞ 13130B0B2020202031016320026E0731016320026E0720202020323211110B 1A 202020 62 1C2020 632F200320740729022020 64 3F0B0B323220