Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải tích 12 Chương I. §4. Đường tiệm cận

31363666336630643733636133363765373632333936616362333864313337323939386639613031616637313562376664343238353364313932333132666331
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:47 AM ngày 12-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Qua tiÕt nµy HS cÇn n¾m îc:•§Þnh nghÜa êng tiÖm cËn ngang và đng ti đng ườ cña mét ®å thÞ•BiÕt c¸ch vËn dông ®Þnh nghÜa ®Ó t×m tiÖm cËn ngang và ti đngệ cña nh÷ng cña mét ®å thÞ hµm sè.•Ph ng pháp tìm đng ti n.ươ ườ ậ------- ------- TI 9. BAI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ Vi 1: Quan sát th ị1( )y Cx= +Nêu nh xet :â ê­ Kho ng cach ưđi đnê đng th ngươ khi Cac gi n: a( )M CÎ2y=lim lim 2x xf x®+¥ ®- ¥é ù- -ê úë ûx® +¥ TI 9. BAI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂI ĐNG TI NGANGƯƠ xy1 MHTI 9. BAI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂI ĐNG TI NGANGƯƠ Â2( )1xy Cx-=-Cho hµm sè có th (C)ồ ịNêu nh xét kho ng acách đi M(x,y) êthu (C) đng ươth ng ­1 khi |x| ă + Kho ng cách M(x,y) ưthu (C) đng th ng ươ ăy ­1 ngày càng thu p.ẹĐng th ng ­1 ngang ươ ằnên ­1 là đng ti ươ ângang th hàm .ủ Vi 1: Quan sát th ị1( )y Cx= TI 9. BAI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂKí hi u: ệ()M CÎM' thu đng th ng ươ ăcó cùng hoành x. Khi ' 0x MM® +¥ ®I ĐNG TI NGANGƯƠ TI 9. BAI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ Â1lim lim 21 lim 01lim lim 21 lim 0x xxx xxf xxxf xxx                      Chú ý: êlim lim Kh: limx xf l   ĐNG TI NGANGƯƠ ĐNH NGHIA 1I Cho hàm f(x) xac đnh trên kho ng vô n. Đng ươth ng la đng ươ ti ngangê th ham f(x) it nh trong cac đi ki sau đc th man:ê ươ o0 =0 0lim lim )x xf ®+¥ ®- ¥= =+ Nêu ph ng pháp ươ tìm tiệm cân ngang th hàm )y =TI 9. BÀI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂI ĐNG TI NGANGƯƠ ÂB1: Tìm xác đnhâ ịB2: B3: lu là ti ngang th hàm sê ố0lim )xf y®±¥=0y y= tộ ph ng pháp tính giíi h¹n t¹i v« cùc th êng dïng:L y: (c, la cac ng và nguyên ng) ươlim lim lim 0, lim 0k kx xc cc cx x®+¥ ®- ®+¥ ®- ¥= TI 9. BÀI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂI ĐNG TI NGANGƯƠ Bài nhóm:â Tim ti ngang thi ham sau:ệ ố223 1) )12 1x xa xxx- += =++21 1) )xc xxx+= =TI 9. BÀI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂI ĐNG TI NGANGƯƠ Â{}3 3) \\ lim lim 31 1x xxa xx®±¥ ®±¥-= =+22 1) lim lim22 1x xb xx®±¥ ®±¥ += =+là ti ngang th hàm sệ ố12yÞ =H ng gi i: ươ a3yÞ =là ti ngang th hàm sệ 1) )1xa xx-=+ 3y =221) )2 1x xb xx+ +=+ 12y =TI 9. BÀI 4. ĐNG TI NẾ ƯƠ ÂI ĐNG TI NGANGƯƠ