Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải thích: Học, học nữa, học mãi

00cc65754b27834319c3a8f2414a58cc
Gửi bởi: Đạt Trần Thọ Đat vào 03:13 PM ngày 30-07-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nhà bác Đác­ uyn ng nói “Bác ko có nghĩa là ọng ng c” .Đúng vi đâu ch chú tr ng nh ng ữki th trong sách Vi cũng đâu ch là trách ỉnhi tr em đâu thôi th là công vi aệ ủc đi ng ,t nh ng gì nh nh nh trong cu ườ ộs ng đn nh ng gì lao ,t già đn tr ai ai cũng ph ảh c.ọ Chính vì vậy, Lê-nin, một vị lãnh tụ vĩ đại đã có một câu nói rất nổi tiếng. Đó chính là :”Học, học nữa, học mãi”. Cậu nói của leenin là lời khuyên ngắn gọn như khẩu hiệu giúp đỡ mọi người học tập Nó chia làm mang tính tăng p. ấH là thúc gi con ng p, chi lĩnh tri th ườ ữkhác tr tr đã thúc gi ta đu p, này ướ ướ ếthúc gi ta ti mang hàm đã i, ồnh ng ti th a. còn mãi kh ng đnh ềquan tr ng công vi p. là công vi cu đi ờkhi đã có trí nh đnh trong xã i.ộ Chúng ta hãy cùng phân tích. hi dung khuyên này tr chúng ta hi ướ ểh là gì? là quá trình thu nh n, tích lũy ki th c, kĩ năng ứđ giúp cho thân có thêm hi bi trình khoa c, kĩ ọthu t. là khái ni ng ch không ph bó trong ẹph vi ngôi tr ng mà ngay nh khi ng gi vòng tay yêu ườ ữth ng cha ông bà chúng ta đã đc cách ăn nói, ươ ượ ừng đi đng đi ng trên bè. Th khi đn ườ ếtr ng chúng ta đc các th cô ki th khoa ườ ượ ềxã i, và bàn tay chăm sóc Ân các th cô giáo ta còn ướ ầđc rèn luy đo đc. Và khi đi ra ngoài xã ta cònượ ộđc qua bè, qua nh ng ng xung quanh mình, ượ ườ ồcòn qua các thông tin đi chúng nh đài báo sách Song có ộđi chúng ta chú là ph toàn di tránh tình tr ng ềb nhiên thì đu bi còn các xã ộthì ch ng bi gì.ẳ ế“H a” là trình này chúng ta ph chuy sang trình ểđ khác, đn khó, ph vi đn ph vi ng. Vi ọkhông bao gi đc ng ng ngh mà là ch ti nhau và ượ ếkhông ng ng nâng cao ta có trau tri th c, nâng cao trìnhừ ứđ hi bi mình. nâng lên con ng ườ ẽtr ng thành và ng ch thêm tri th và trình vàưở ướ ộđó là th hành trang quý giá giúp con ng tin khi vào cu ườ ướ ộs ng sau này và quan tr ng nh là có tri th trí tu có thố ểv ng vào công vi và có th sáng ra nh ng công trình ữkhoa c, góp ph xây ng quê ng thêm giàu đp.ọ ươ ẹCòn “h mãi” là liên c, không ng ng ngh su đi, luôn ờnâng cao trình hi bi mình. mãi thành thói ạquen ham i, say mê khoa c. Và vi ph đc liên ượt không ch tu tác. Khi ta còn tr vi là ậđng nhiên th nh ng khi ta càng cao tu thì vi không vì th ươ ếmà ng ng tr mà ta cũng chăm ch ng cách ằt c, nghiên qua sách Nh vi là vô ọv làm vô cùng có quá trình làm vi giúp ta hi đc ượmình còn thi ki th gì và vi sung cho ta. Nh ậcâu nói đn gi Lênin đã cho ta th ph nh th ếnào giúp ta tr thành con ng hoàn thi n, ng có tri ườ ườth cứ vì sao chúng ta ph c? Tr vi ta có ướ ẽl cho chính thân ta, ta không sau này ta không ẽth làm công vi đc. Nó còn là con đng giúp ta trong ượ ườ ạxã giúp chúng ta ko ki th c.n chúng ta ko hocj ếthì qu công vi không đc đp nh ta mong mu và ượ ốchúng ta không th nuôi ng thân mình, không th giúp đc ượgia đình công nh không th hi đc nghĩa cao đt ượ ấn c; là ng làm ch ng lai đt c. Bác đã ng nói: ướ ườ ươ ướ ừ“Non sông Vi Nam có tr nên đp hay không, dân Vi ươ ệNam có đc sánh vai các ng qu năm châu hay không chính ượ ườ ốlà nh ph công lao các cháu”. Đúng nh ếchúng ta không thì th tr ch ng có ai tài gi ểgiúp cho đt ti lên, vì th vi là vô cùng thi vàấ ướ ếh th còn là trách nhi đi ng sinh chúng ta ườ ểđa đt sáng ngang các khác trên th gi i. Và chúng ướ ướ ớta không không đc nh ng tri th khoa hi ượ ệđi chúng ta tr thành nh ng ng tr nh ườ ướ ạnh vũ bão khoa kĩ thu trong ngày nay. Nh ật là giúp cho ta và cho xã là phát huy truy th ng ốhi ông cha ta cho đn nay.ế Câu nói:' c, a, mãi' qu là không sai. 'H c' có nghĩa là i, tìm tòi, ỏs ti thu bài, ki th con ng ườ ướ ch o, ng th co, ướ ầng c. Khi c, chúng ta ph tìm hi thêm nó bi sâu và có th ườ ểm ng nh ng ki th mà chúng ta đã đc nh Lê Nin đã nói, 'H c, ượ ọn a, mãi'. Qua đó, ta th câu nói đó là chân lí sâu c, đúng đn tr đnữ ướ ếnay, con ng nh ng nhà toán c, văn c, c, thiên văn,... cũng ph ườ ọh i, tìm hi chuyên sâu vào thì tr nên thành tài, thành các nhà bác nhỏ ưv y.ậNh ng không ph tr thành nhà bác là đã đc các ki th vì ki th cư ượ ứlà đi ng, ho có th nói ng, ki th là kho báo bí hi mà ươ ểchúng ta ph khám phá. Ch ngày trôi qua thôi, có th có phát ộminh, ho ki th mà ai đó khám phá đc ra đi. Vì th chúng ta ph cặ ượ ựh không ng ng khám phá ra kho báu bí hi kia.ọ ểĐt ta có nhi nhà bác ti ng nh Lê Quý Đôn, ng Th Vinh,... ướ ươ ếhay nhà toán ngày nay nh Ngô Châu. Hay các nhà toán c, bác ướngoài nh là toán Pitago, clit, Newton,... đã dày công nghiên u, tìm hi u, ểh su đi và đã ng hi n, phát hi ra nhi khi th quý báu cho nhân lo i,ọ ạcon ng i. Ngoài ra, em th câu nói Lê Nin còn là giáo c, có ườ ảgiá tr dành cho con ng i, giáo lí ng, chân lí ng cao quý.ị ườ ưở ốBác kính yêu chúng ta cũng có câu: 'H là vi ph liên su đi' ờho câu nói ti ng Kalinin: 'đng đi là chi thang không ch t, vi ườ ệh là quy sách không trang cu cùng'. Qua đó, ta th nh ng câu nói các danh ủnhân c, tìm hi không ng ng đã ph nào sung thêm tính đúng đn cho ắcâu nói Lê Nin. Nh ng chúng ta có th cũng th bu vì xã ngày nay có ộr nhi sinh trong tu đi bi ng, không chăm ch tìm tòi, ngoài raấ ườ ỉcòn ng đã đt đc danh hi u, ng nên kiêu, mãn, cho là mình ườ ượ ựgi nên không ti tìm hi a.ỏ ữCòn có sinh ki th p, có gi n, ham ch nên đã khi cho ếnh ng ng đó phê bình, phê phán. Do đó, ti là vi ph làm. ườ ảNh ng tr đó, ta ph xác đnh tiêu đn có th n. Ch ướ ớnên th mình kém thì ti.Em có khuyên cho nh ng đó ằm câu nói mà em th tâm đc: ' Khi mu thúc thì hãy nghĩ đn lí ếdo đu'.ạ ầVậy học thế nào cho đúng? chúng ta ph LÚC đó ớching là cách đúng. Ko nh ng vaayjkhi ko còn ng trên ghé nhà tr ng, ta có th trongọ ườ ọcu ng.có th trong lúc làm vi trong lúc nhàn Câu nói Lê­nin, xét cho cùng thì ủđó chính là chân lí p, ng vi ch bao gi là tr n, ch bao gi là có gi ớh n. Con ng cho dù có đn đi chăng thì ngu ki th mà nh đc mãi ườ ượmãi không bao gi đy, và nhiên là cũng không khi nào là Nh ng ng không th ườ ểnào không ng tích lũy nh ng ki th mình mà nó, coi nh không màng i, nhố ưv là chúng ta đã đc c, đc sáng o. Câu nói đó mu khuyên con ng ph ượ ượ ườ ảbi ng p, tìm hi u, ko ng ng nhau và trong sách trế Nh ng “h a, mãi” không có nghĩa là tràn lan lĩnh c, không có ọtr ng đi ki th c. Bên nh vi toàn di n, chúng ta còn ph bi ng ướ ựh vào gi quv nh ng tiêu th trong cu ng. đích không ọph ch ti thu tri th mà còn ph ng tri th đó vào th cu ng, ốđ đt nh ng thành có nghĩa, ra tri th i. nh th đem ớl say mê và ích. Đây là đng ho đng bó con ng trongạ ườcu đi mình.ộ

37663933386433363831383736633664366363306234313063653362313330363038333730373231353166633031343437653465376232663865396634393763