Giải thích câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công

Gửi bởi: vào ngày 2016-05-07 16:31:34 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi thích câu ng “Th là thànhả ẹcông”Trên đng đi, có đc nh ng thành công trong nghi pướ ườ ượ ệcũng nh trong cu ng, ng chúng ta đu ph tr qua ườ ộquá trình làm vi mi mài. Trong quá trình y, có th chúng ta pệ ặnh ng th hay sai m. Tuy nhiên, nh ng th y, ta ặhái đc nhi thành công n. Vì th ng ta th ng nói: “Th iượ ườ ườ ạlà thành công”. Nh ng mu hi đc đi mà ông bà ta ượ ửg m, ta ph hi đc nghĩa câu ng này và đó cũng là ượ ữv mà ta ph gi thích hôm nay.ấ Tr t, ta ph hi “th i” là gì? Th chính là nh ng ướ ầv ngã, là khi công vi ta khó khăn, không có qu ốnh chúng ta mong đi. Còn thành công thì trái ng i. Thành ượ ạcông có nghĩa là đt đc nh ng qu mà ta mong mu và hoàn ượ ốthành công vi cách thu và đp. là nh ng ng ườsinh ra con, nh có có con. nh ng nghĩa trên, ông bà ta ữmu nh nh chúng ta ng: Chính nh ng th trong cu ộs ng giúp ta thành công trên đng đi.ố ườ Th thì sao th là thành công? đu ta th câu nói ấtrên có mâu thu nhau. Th và thành công là hai chuy ệtrái ng nhau hoàn toàn, không có liên gì nhau ượ ảNh ng sau suy ng m, ta th đc ng câu ng này ượ ữch ng vô lý chút nào mà trái i, nó liên nhau. vì ởsau khi th i, ta tìm ra nguyên nhân đn nh ng sai ữsót ta, đó rút ra đc nh ng kinh nghi quý báu, giúp ta ượ ệtránh ph nh ng sai đó và ngày càng ti đng ướ ườthành công nơ Đi nh ng ng chí thì câu nói này có nh sai nh ng ườ ưđi nh ng ng kiên trì và chí thì ch ch đúng. đt ườ ạđc thành công thì nh ng ngã thi sót nh không th ượ ểtránh kh i. Đó là đi u. Th còn giúp ta rèn luy chí,ỏ ệgiúp ta tin và lĩnh n. Trong cu ng th ng ngày, ai ườ ấtrong chúng ta mà không nh ng sai ph ngã. Khi chúng ta ấcòn th bé, trong nh ng ch ch ng bi đi, ch ng ph chúng ta ảđã té ngã bao nhiêu Trong lúc ch se đp, có ph đã ạté xe đn tr chân sao? nh ng lúc ta buông xuôi thì có ấl đn gi chúng ta ch bi đi, ch bi đi xe đp đy. Nhi ềng ti ng trên th gi cũng có nh ng th i. Nhà bác ườ ạh Loius Pasture lúc còn nh là sinh trung bình. môn ềHoá, ông đng ng lăm trong ng hai hai sinh. ườ ươ ọS th đó không làm ông lòng mà còn là đng giúp ểông cao, tr thành nhà bác ti ng.ươ Vì y, đng bao gi th i. vì ng mà luôn ườ ợth i, lúc nào cũng mu mình ng đi mà không có sai ộl nào thì là ng ng, ho là hèn nhát không ườ ưở ặbao gi dám đi cu ng. lúc nào cũng lo âu là ạmình luôn th thì xin i, ch ng bao gi đc ược té xe thì không th nào mà đp xe đc, cả ượ ướthì mãi mãi không bao gi bi i. ng mà không ch ườ ịđc mát thì ch ng đc gì. nên nh ng con đng ượ ượ ườđi trong cu ng không ph lúc nào cũng ph tr đy hoa ng ồvà ni vui không đâu. trong nh ng vi nh nh nh th mà ếchúng ta còn làm không xong thì làm sao mà ta có th đng đu ươ ớnh ng gian nan khi ta lên? Ch ng cu đi chúng ta ch có th ấb thôi sao? nên nghĩ ng: Th và sai bao gi cũng có ờhai Tuy nó đem cho ta không ít mát và th ng ươ ổnh ng nó cũng là nh ng bài vô cùng đt giá, giúp ta tránh ạnh ng sai sau.ữ Tuy nhiên, cũng ph tr ng. Không ph là li lĩnh ềhay mù quáng mà làm ra nh ng sai m.Ch ng ai thích sai ầc Có ng sau khi ph sai thì chán n. thì sau khi ườ ẻph sai ph nh ng sai khác còn nghiêm tr ng n. Vì ơv y, cách trí ta đi nh ng sai cũng quan tr ng. nậ ạđng nên bi quan, buông xuôi vì chính trong nh ng lúc ữnguy nan, nh ng lúc khó khăn nguy nan nh t, ta bình tĩnh và ẫcó chí, ta có th ng đ. Ta ph tin, quan, ượ ạcó ngh qua nh ng tr ng i, khó khăn th thách đt ượ ạđn thành công. đi quan tr ng là ta ph dũng m, trung ảth nhìn nh ra th và qua nó, xem th nh đngự ượ ộl giúp ta thành công. Nh ng ng khôn ngoan là ng bi ườ ườ ếrút ra đc kinh nghi và bi tìm con đng ti lên. Cho nên, ượ ườ ếđng bao gi th i. Đi đáng trách nh là khi chúng ta ỡnh ng quý giá ch vì lý do đn gi n: Chúng ta ảch ng mình.ư Là sinh, đng nhiên chúng ta nhi th bai: đi ươ ểkém, th cô phê bình, cha không ng lòng,…Nh ng chúng ta ưv không chí, không buông xuôi mà ng i, ta ph ng ượ ắn trong p. Và không ch trong vi mà còn ậtrong gia đình, cu ng, nh ng ng xung quang.ộ ườ Câu ng trên là thi th nh ng kinh nghi ệtrong cu ng. Khi hi đc nghĩa câu ng i, ta có th ượ ểt tin tr nh ng th i, khó khăn trong cu ngự ướ ốTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.